150/2010

Given i Helsingfors den 5 mars 2010

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1365/2007, och

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 §

Med lön avses i denna lag

1) löner, arvoden och ersättningar enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, kompletteringsdagpenning som betalas av en sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor samt betjäningsavgifter som fås på grundval av en anställning,

2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som betalas i form av pengar,

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och ersättning enligt 3 § i nämnda lag som grundar sig på en artists personliga verksamhet,

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet,

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976).


4 a §

Om en arbetsgivare betalar en idrottsutövare lön i form av idrottsinkomst enligt 116 a § i inkomstskattelagen till den idrottsutövarfond som avses i 116 c § i nämnda lag, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av den lön som inbetalts till fonden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som ska betalas på grundval av lön som betalas ut den 1 januari 2011 och därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 259/2009
ShUB 1/2010
RSv 7/2010

Helsingfors den 5 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.