140/2010

Given i Helsingfors den 24 februari 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 februari 2008 om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (133/2008) 5 § 3 mom., 9 § 3 mom. och 20 §, av dem 5 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 247/2009, som följer:

5 §
Import av foder och djurmaterial

Avelsdjur som köps eller flyttas till en gård med nötkreatur ska vara undersökta med avseende på salmonella i enlighet med veterinärens anvisningar. Undersökningen ska vara utförd högst två månader före flyttningen till gården. På gårdar med uppfödning av kalvar från vilka djur flyttas till andra gårdar för vidareuppfödning, ska salmonellaundersökning årligen göras avdelningsvis i enlighet med veterinärens anvisningar.

9 §
Främjande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegriper utrymmeskrav

Kalvar som anländer till en gård där mellan- eller slutuppfödning av köttnöt bedrivs ska efter ankomsten födas upp till minst två månaders ålder i en separat avdelning som fylls satsvis och är försedd med egen ventilation. På gårdar som bedriver slutuppfödning kan kalvarna flyttas till kalvavdelningen också kontinuerligt, om det finns särskilda skäl för det som kan konstateras i samband med ett hälsovårdsbesök som avses i 6 § i statsförordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013. En kalv som får mjölk eller mjölknäring att dricka ska få vätskan genom att suga på en napp eller dia sin moder eller en ko. Om kalven avhornas får hornanlaget förstöras endast med användning av adekvat smärtlindring som ges av en veterinär.

20 §
Bättre förhållanden för svinen i boxarna

Avvanda grisar i mellanuppfödningsstadiet ska indelas i avdelningar enligt åldersgrupp. Temperaturen ska kunna regleras i enlighet med grisarnas ålder. Alla svin ska ha en ströad liggplats med helt golv där alla ryms att ligga samtidigt. Som strö ska till exempel halm, spån, torv, rivet papper eller hö användas. Det ska hela tiden finnas tillräckligt med strö.


Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 februari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.