138/2010

Given i Helsingfors den 25 februari 2010

Statsrådets förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när mjölkproducenter beviljas stöd enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn, nedan kommissionens förordning.

2 §
Grunderna för fastställande av stöd som betalas till mjölkproducenter

Till de mjölkproducenter som under kvotperioden 2008/2009 haft mjölkproduktion betalas stöd enligt det maximibelopp som anges i bilagan till kommissionens förordning. För mjölk som antecknats i kvotregistret och som köpts och godkänts för att marknadsföras eller som sålts direkt till konsumenterna under kvotperioden 2008/2009 betalas högst 0,30 cent per liter i stöd. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av Jordbruksverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat och om de referenskvantiteter som producenterna har i sin besittning.

3 §
Myndighet som beviljas stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av stöd till mjölkproducenter.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 2010

Minister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.