137/2010

Given i Helsingfors den 25 februari 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 28 februari 2008 om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (130/2008) 20 § 3 mom. samt

ändras 4 § 3 mom., 6 § 1 mom., 12 och 13 § samt 18 § 3 mom., av dem 6 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 243/2009, som följer:

4 §
Grundvillkor för stödet för djurens välbefinnande på nöt- och svingårdar

Jordbrukaren ska på gården genomföra de åtgärder som grundvillkoren omfattar under det första förbindelseåret senast den 31 december med undantag av de åtgärder som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten vilka ska genomföras senast den 30 april. Förbindelseåret börjar den 1 maj och slutar den 30 april.

6 §
Hälsovårdsbesök

På de gårdar med nötkreatur som förbundit sig till grundvillkoren ska veterinären företa minst ett hälsovårdsbesök per förbindelseår. På gårdar med svin ska veterinären företa hälsovårdsbesök enligt följande:

1) gårdar med grisproduktion, gårdar med integrerad produktion och slaktsvinsstall med kontinuerlig uppfödning ska besökas minst fyra gånger per förbindelseår, och

2) slaktsvinsstall med omgångsuppfödning ska besökas en gång per uppfödningsomgång.


12 §
Förvaring av handlingar

Jordbrukaren ska förvara hälsovårdsavtalet, de årligen uppdaterade hälsovårdsplanerna, intygen av en veterinär över hälsovårdsbesök som företagits och andra handlingar som avses i 12 § i axel 2-lagen.

13 §
Valbara djurartsspecifika tilläggsvillkor för stödet för djurens välbefinnande

Jordbrukaren kan på en gård med nötkreatur välja följande tilläggsvillkor för förbindelseperioden:

1) brandbekämpnings- och räddningsplan,

2) främjande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegriper utrymmeskrav,

3) främjande av de förhållanden under vilka kalvar hålls,

4) större möjligheter för uppbundna nötkreatur att röra sig,

5) främjande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls,

6) betesgång under växtperioden och rastning om vintern för nötkreatur,

7) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur.

Jordbrukaren kan på en gård med svin välja följande tilläggsvillkor för förbindelseperioden:

1) brandbekämpnings- och räddningsplan,

2) betesgång och rastning för sinsuggor och gyltor,

3) betäckning och inseminering av suggor och gyltor,

4) krav på utrymme och liggplatser i fråga om dräktiga svin,

5) fri grisning för suggor,

6) sjukbox för svin,

7) bättre förhållanden för svinen i boxarna.

18 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att stöd ska betalas

Vid beräkning av antalet svin utesluts det största antalet och de två minsta antalen.


Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 2010

Minister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.