136/2010

Given i Helsingfors den 25 februari 2010

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i mervärdesskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/1994) 1 § 1 och 5 mom. samt 2 §,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 2 § i förordning 1487/1994 och 1 § 5 mom. i förordning 1117/1999, som följer:

1 §

För att den mervärdesskatt som ska betalas eller dras av ska fås fram ska den skattskyldige som är bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar skattens belopp i kronologisk ordning enligt den tidpunkt då den skatt, som ska betalas eller dras av på basis av affärshändelserna ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden.


Anteckningarna om inköp och försäljningar kan göras i den kronologiska delbokföringen eller i någon annan bokföringsbok så att deras samband med den systematiska huvudbokföring som avses i 2 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997) kan konstateras utan svårighet.


2 §

En skattskyldig som är bokföringsskyldig och vars skatteperiod är en kalendermånad eller ett kalenderårskvartal ska registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av månadsvis senast den 12 dagen i den andra månaden efter varje skatteperiod.

En skattskyldig som är bokföringsskyldig och vars skatteperiod är ett kalenderår ska registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av i enlighet med bokföringslagen, dock månadsvis senast den 28 februari efter varje skatteperiod.


Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2010.

Helsingfors den 25 februari 2010

Minister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Suvi Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.