128/2010

Given i Helsingfors den 25 februari 2010

Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 21 augusti 2009 om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009):

1 kap

Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

1 §
Fullständigt namn

För personer som är föremål för registrering ska som fullständigt namn i befolkningsdatasystemet registreras

1) alla förnamn,

2) efternamn,

3) efternamn som i samband med vigsel till äktenskap eller under äktenskap tagits i personlig användning,

4) mellannamn eller andra motsvarande namn enligt namnskicket i en främmande stat,

5) tilltalsnamn som personen har uppgett, om det är något av hans eller hennes officiella förnamn.

Som namnuppgifter om föräldrar, barn och make till den person som är föremål för registrering registreras de namn som avses i 1 mom. 1―4 punkten.

För en person som registreras i befolkningsdatasystemet kan man tillfälligt i stället för efternamnet registrera "utan efternamn" och i stället för förnamnet "utan förnamn", om personen inte har namn då uppgifter första gången registreras.

2 §
Bestämmande av personbeteckningen

Personbeteckningen består av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning, i nämnd ordning.

Födelsetiden betecknas med sex siffror, av vilka den första och den andra anger dagen, den tredje och den fjärde månaden, den femte årtiondet och den sjätte året. Efter födelsetiden finns bokstaven A för dem som är födda den 1 januari 2000 eller därefter, ett bindestreck (-) för dem som är födda på 1900-talet och ett plustecken (+) för dem som är födda på 1800-talet.

Personer som har samma födelsetid skiljs från varandra med individuellt nummer. För givande av det individuella numret registreras personens könstillhörighet i befolkningsdatasystemet som antingen man eller kvinna. Det individuella numret fastställs som ett tresiffrigt tal, som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Kontrollbeteckningen utgörs av en siffra eller en bokstav. Den fås genom att det niosiffriga tal som bildas av födelsetiden och det individuella numret divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms i enlighet med resten på följande sätt:

Rest Kontrollbeteckning
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y
3 §
Kontrollbeteckning för tekniska identifieringskoder och elektroniska kommunikationskoder

Kontrollbeteckningen för de tekniska identifieringskoder och de elektroniska kommunikationskoder som avses i 63 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) utgörs av en siffra eller en bokstav. Kontrollbeteckningen fås genom att ett åttasiffrigt tal divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms så som anges i 2 § 4 mom.

4 §
Uppgifter om en persons hemkommun och bostad

Som specificerande uppgifter om en persons hemkommun och bostad där registreras i befolkningsdatasystemet

1) hemkommunens nummer och namn,

2) sådan beteckning för stadigvarande och tillfällig bostad som utgörs av fastighets-, byggnads- och lägenhetsbeteckning samt adressnummer,

3) stadigvarande och tillfällig bostadsadress.

Dessutom registreras i befolkningsdatasystemet adressen utomlands för en person som flyttat från Finland och uppgift om huruvida vistelsen utomlands är stadigvarande eller tillfällig.

5 §
Civilstånd

Som uppgifter om civilstånd registreras i befolkningsdatasystemet

1) ogift, om personen som är föremål för registrering aldrig har ingått äktenskap eller registrerat partnerskap,

2) gift, om äktenskapet är i kraft,

3) registrerat partnerskap, om det registrerade partnerskapet är i kraft,

4) frånskild, om det senaste äktenskapet eller registrerade partnerskapet har upplösts,

5) änka/änkling, om det senaste äktenskapet eller registrerade partnerskapet har upplösts vid makens död, eller

6) hemskild, om hemskillnaden är i kraft.

6 §
Uppgifter om ingående av äktenskap och registrering av partnerskap

Som uppgifter om ingående och upplösning av äktenskap eller registrering av partnerskap och upplösning av registrerat partnerskap registreras i befolkningsdatasystemet datum för vigsel, vigselsätt, datum för registrering av partnerskap, datum för upplösning av äktenskap och registrerat partnerskap samt upplösningssätt.

7 §
Uppgifter om familjerättslig ställning

Som uppgifter om barns och föräldrars familjerättsliga ställning registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om huruvida

1) barnet är ett barn inom äktenskapet,

2) barnet är ett utomäktenskapligt barn,

3) faderskapet för barnet är fastställt,

4) barnet är ett trolovningsbarn,

5) barnet har getts som adoptivbarn,

6) barnet har tagits som adoptivbarn,

7) adoptivförhållandet har hävts.

8 §
Uppgifter om vårdnad om barn

Som uppgifter om vårdnad om barn registreras i befolkningsdatasystemet

1) vårdnadshavarnas fullständiga namn och personbeteckningar,

2) datum för vårdnadens inledande, om avtal har ingåtts om vårdnaden eller om ett domstolsbeslut om vårdnad har getts, och datum för när vårdnaden upphör,

3) uppgifter om huruvida vårdnadshavarnas uppgifter har delats,

4) med stöd av 31 § 1 mom. i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) anmälda uppgifter om domstolsbeslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare i fråga om barn som fått uppehållstillstånd och den dag då beslutet gavs samt fullständigt namn och personbeteckning för barnets företrädare.

9 §
Uppgifter om fastställt adoptivförhållande

Som uppgifter om ett fastställt adoptivförhållande registreras i befolkningsdatasystemet datum då adoptivförhållandet inleds och eventuellt upphör samt uppgift från domstol om ett avgörande att bestämmelserna i lagen om adoption (153/1985) ska tillämpas på ett adoptivförhållande som har uppkommit före den 1 januari 1980.

10 §
Uppgifter om intressebevakning

Som uppgifter om intressebevakning registreras i befolkningsdatasystemet

1) tidpunkten för när intressebevakning inleds och upphör eller en begränsning av handlingsbehörighet eller en intressebevakningsfullmakt träder i kraft och upphör,

2) uppgifter om huruvida en persons handlingsbehörighet är begränsad,

3) uppgifter om ett intressebevakningsuppdrag eller ett uppdrag i en intressebevakningsfullmakt delas,

4) namn på och personbeteckning eller födelsedatum eller företags- och organisationsnummer för intressebevakaren eller fullmäktigen,

5) tidpunkten för när intressebevakarens eller fullmäktigens uppdrag inleds och upphör.

11 §
Uppgifter om fastställt omhändertagande

Som uppgifter om omhändertagande av barn registreras i befolkningsdatasystemet datum då omhändertagandet inleds och uppgift om vilken kommun som omhändertagit barnet.

Bestämmelser om avförande av uppgifter om omhändertagande av barn finns i 20 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

12 §
Uppgifter om födelsehemkommun samt födelsestat och födelseort

För barn som föds i Finland registreras i befolkningsdatasystemet moderns hemkommun som födelsehemkommun, om barnets mor har haft hemkommun i Finland vid barnets födelse. Om ett barn vars mor vid barnets födelse har hemkommun i Finland är fött utomlands, kan för barnet registreras förutom födelsehemkommun också uppgifter om födelsestat och födelseort utomlands.

För en utländsk medborgare och ett barn vars mor inte har haft hemkommun i Finland vid barnets födelse registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om födelsestat och födelseort i stället för födelsehemkommun.

13 §
Medborgarskap

Som uppgifter om medborgarskap registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om finskt och utländskt medborgarskap och uppgifter om huruvida en finsk medborgare som också har medborgarskap i någon främmande stat har behållit sitt finska medborgarskap vid uppnående av 22 års ålder. Om personen har fått medborgarskap på grundval av något annat än födelsen, registreras också datum för förvärv av medborgarskap. Om en person förlorar ett medborgarskap som införts i befolkningsdatasystemet, registreras i befolkningsdatasystemet uppgift om datum för förlorande av medborgarskap.

14 §
Uppgifter om dödsdag eller dag för dödförklaring

Som uppgifter om dödsdag och dag för dödförklaring registreras i befolkningsdatasystemet dödsdag eller datum för beslut om dödförklaring och den dödsdag som fastställts i beslutet.

15 §
Uppgifter om den lokala registermyndigheten

Som uppgifter om den lokala registermyndigheten registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om den magistrat inom vars verksamhetsområde personen som är föremål för registrering har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

16 §
Uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund

Som uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003) eller i en församling samt datum då medlemskapet inleddes och avslutades.

17 §
Modersmål och kontaktspråk

I befolkningsdatasystemet registreras de uppgifter som personen som är föremål för registrering lämnat om modersmål och kontaktspråk, finska eller svenska, om ingetdera av dessa språk är personens modersmål.

18 §
Förbud mot utlämnande av personuppgifter

De förbud som begränsar utlämnande av personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet är följande:

1) förbud mot utlämning av uppgifter för direktmarknadsföring,

2) förbud mot adresstjänst,

3) förbud mot utlämning av uppgifter för personmatriklar,

4) förbud mot utlämning av uppgifter för släktforskning,

5) spärrmarkering.

19 §
Kontaktuppgifter och uppgifter om yrke

I befolkningsdatasystemet registreras av personen som är föremål för registrering lämnade uppgifter om postadress och e-postadress samt yrke.

20 §
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare som vistas i Finland tillfälligt kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, adress i Finland, datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas samt andra uppgifter som han eller hon har lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare som inte är bosatt i Finland och vars uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning och andra uppgifter som myndigheten lämnat till magistraten.

2 kap

Andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

21 §
Uppgifter om fastigheter och andra registerenheter

Bestämmelser om hur en fastighetsbeteckning och en beteckning för ett outbrutet område bildas finns i fastighetsregisterförordningen (970/1996).

Som uppgifter som specificerar fastigheter och andra registerenheter och som uppgifter om ägande och besittning registreras i befolkningsdatasystemet

1) fastighetsbeteckning, beteckningen för outbrutet område eller en eventuell annan beteckning för fastigheten eller registerenheten,

2) fastighetens eller registerenhetens namn,

3) uppgifter om det är fråga om en fastighet eller ett outbrutet område av en fastighet,

4) fastighetens eller registerenhetens adress,

5) uppgifter om bildande av fastighet eller annan registerenhet,

6) formen för innehavet av en fastighet eller en annan registerenhet,

7) ägarens och innehavarens fullständiga namn och personbeteckning eller födelsetid eller företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren,

8) ägarens och innehavarens adress eller andra kontaktuppgifter,

9) dagen för förvärvet och innehavsandelen.

22 §
Byggnader och lägenheter som ska registreras

I befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om byggnader för vilka krävs bygglov samt om bostadslägenheterna och lokalerna i dem, med undantag av följande byggnader:

1) byggnader som i sin helhet används av en främmande stats legation, handelsrepresentation eller konsulat som förestås av en utsänd konsul och separata lägenheter som i sin helhet är i deras besittning,

2) andra byggnader i försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets besittning än bostadsbyggnader för personalen,

3) underjordiska byggnader som huvudsakligen används som lagerutrymmen eller för något annat motsvarande ändamål,

4) byggnader avsedda enbart för förvaring av vätskor,

5) provisoriska byggnader och byggnader av lätt konstruktion.

23 §
Uppgifter som specificerar byggnader och byggprojekt

En byggnads byggnadsbeteckning består av fastighetsbeteckningen för den fastighet på vilken byggnaden finns, en kontrollbeteckning och ett byggnadsnummer.

I fråga om byggnader registreras i befolkningsdatasystemet utöver sådana uppgifter som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster som andra uppgifter som specificerar byggnaden uppgift om fastighetens eller registerenhetens beteckning för ett outbrutet område i det fall att byggnaden är belägen på ett outbrutet område av fastigheten.

Som uppgifter som specificerar byggprojekt kan i befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om den kommun som har beviljat tillstånd för projektet, tidpunkten för beviljande av tillståndet och tillståndets ordningsnummer.

24 §
Byggnadsuppgifter

Som uppgifter om ägande och besittning av en byggnad, om byggnadens läge, användning, konstruktioner och egenskaper samt om anmälaren av byggnadsuppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet

1) ägarens eller innehavarens personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren, eller ägarens eller innehavarens fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter,

2) namn och adress för företrädaren för ägaren,

3) uppgifter om huruvida byggnadens innehavare är byggnadens ägare eller företrädare för ägaren,

4) ägartyp,

5) byggnadens koordinater, adress och röstningsområde,

6) uppgift om i vilket delområde i kommunen byggnaden är belägen,

7) året då byggnaden färdigställdes och året då byggnaden genomgått en grundlig förbättring,

8) byggnadens användningsändamål, användningssituation och det år då byggnaden tagits ur bruk,

9) byggnadens fasadmaterial, byggnadsmaterialet i de bärande konstruktionerna, byggnadssättet för byggnadsstommen och den huvudsakliga byggaren,

10) byggnadens huvudsakliga utrustning och dess skyddsrum,

11) byggnadens huvudsakliga uppvärmningssätt och energikälla,

12) byggnadens anslutningar till områdets vattenlednings-, avlopps-, gas- el- och kabelnät,

13) byggnadens volym, antal våningar och våningsyta,

14) byggnadens totala area och källaryta,

15) byggnadens lägenhetsyta och hur lägenhetsytan fördelar sig på olika användningsändamål,

16) uppgifter om finansieringen av byggnaden,

17) vem som anmält de uppgifter om byggnaden som registrerats.

25 §
Uppgifter som beskriver byggprojekt

Som uppgifter som beskriver byggprojekt registreras i befolkningsdatasystemet

1) byggplatsens planberedskap och grunden för besittningen av byggplatsen,

2) orsaken till undantagslov för byggande,

3) byggnadsåtgärder enligt bygglovet och arten av ett ändringsarbete,

4) dagen för beviljande av bygglov, inledande av byggnadsarbete och slutförande av byggprojekt,

5) den dag då bygglovet förfaller,

6) antalet lägenheter i byggnaden.

26 §
Lägenhetens identifieringsbeteckning

En bostadslägenhet och lokal som är belägen i en byggnad med flera lägenheter än en har en identifieringsbeteckning. Lägenhetens identifieringsbeteckning består av en bokstavsdel och en sifferdel eller någondera. Dessutom kan i lägenhetens identifieringsbeteckning ingå en bokstav som anger delning av lägenheten.

27 §
Uppgifter om bostadslägenheter

Som uppgifter om en bostadslägenhet och dess egenskaper samt om besittningsrätten till och användningen av den och om anmälaren av uppgifter om lägenheten registreras i befolkningsdatasystemet

1) lägenhetens identifieringsbeteckning,

2) lägenhetstyp,

3) lägenhetens area och antalet rum,

4) typ av kök,

5) uppgifter om lägenhetens huvudsakliga utrustning,

6) grund för besittningen,

7) adressnummer,

8) användningssituationen,

9) vem som anmält de uppgifter om lägenheten som registrerats.

28 §
Uppgifter om lokaler

Som uppgifter om lokal och dess egenskaper, om ägande och besittning samt om användningen av lokalen och om anmälaren av uppgifter om lokalen registreras i befolkningsdatasystemet

1) lokalens identifieringsbeteckning,

2) användningsändamål,

3) lägenhetstyp,

4) antalet anställda i lokalen,

5) lokalens area och i vilka våningar den är belägen,

6) grund för besittningen,

7) ägarens eller innehavarens personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren, eller ägarens eller innehavarens fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter,

8) lokalinnehavarens näringsgren samt datum då verksamheten inleds och avslutas,

9) adressnummer,

10) användningssituationen,

11) vem som anmält de uppgifter om lokalen som registrerats.

3 kap

Uppdatering av uppgifter om utländska medborgare

29 §
Kontroll av uppgifter som gäller utländska medborgare

Den kontroll av uppgifter i utlänningsregistret som gäller utländska medborgare och som avses i 10 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster behöver inte göras om den utländska medborgaren för magistraten visat upp

1) ett giltigt resedokument som utfärdats av en myndighet i den stat där han eller hon är medborgare och med vilket en tillförlitlig identifiering kan göras,

2) ett giltigt uppehållstillstånd eller visum som utfärdats av en finsk myndighet, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant enligt utlänningslagen (301/2004), och

3) handlingar vars tillförlitlighet har kontrollerats i enlighet med 19 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och vilka gäller uppgifter som den utländska medborgaren har lämnat till magistraten om civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap samt make och barn.

Kontrollen av uppgifter i utlänningsregistret behöver inte heller göras om det är fråga om registrering av uppgifter som gäller en sådan utländsk medborgare som avses i 9 § 3 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. ska magistraten i det utlänningsregister som avses i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) kontrollera åtminstone följande uppgifter som en utländsk medborgare lämnat till magistraten:

1) namn,

2) födelsetid,

3) kön,

4) födelsestat och födelseort,

5) medborgarskap,

6) civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap,

7) make och barn samt en minderårigs föräldrar.

30 §
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utländska medborgares begäran om registrering

Den myndighet som tar emot en utländsk medborgares anmälan ska kontrollera identiteten hos honom eller henne med hjälp av ett gällande pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis och att vistelsen är laglig med hjälp av ett giltigt dokument som visar att vistelsen är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt utlänningslagen. Myndigheten ska dessutom kontrollera att uppgifterna om den utländska medborgaren inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Den myndighet som avses i 1 mom. ska till den utländska medborgarens anmälan foga en av myndigheten certifierad kopia av det resedokument som den utländska medborgaren har företett och av ett dokument som visar att vistelsen är laglig. Anmälan ska skickas till magistraten i den kommun där den utländska medborgaren bor.

31 §
Avslutande av uppdatering av uppgifter om utländska medborgare

Uppdateringen av uppgifter om en utländsk medborgare i befolkningsdatasystemet kan upphöra när det inte längre finns någon grund för det till följd av flyttning till utlandet eller av andra skäl.

4 kap

Anmälande av vissa uppgifter till befolkningsdatasystemet

32 §
Anmälning av födelse

Den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård vid vilken en förlossning har skett ska göra anmälan till befolkningsdatasystemet om det barn som fötts levande.

En läkare, barnmorska, hälsovårdare, sjukskötare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bistått modern vid förlossning som skett någon annanstans än vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska göra anmälan till befolkningsdatasystemet om det barn som fötts levande.

Har barnet fötts under andra förhållanden än de som avses i 1 eller 2 mom., ska modern eller den i vars vård barnet är anmäla födelsen till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till en läkare, barnmorska, hälsovårdare eller sjukskötare, som ska anmäla födelsen vidare till befolkningsdatasystemet.

Anmälan om födelse ska göras till befolkningsdatasystemet senast dagen efter förlossningen eller senast dagen efter det att uppgiften om barnets födelse har anmälts till verksamhetsenheten eller den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. Om en anmälan om födsel inte görs till befolkningsdatasystemet med hjälp av teknisk anslutning, ska verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller den yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses ovan göra en skriftlig anmälan enligt 1-3 mom. till den magistrat inom vars verksamhetsområde modern har sin hemkommun. Om modern inte har hemkommun i Finland eller om uppgiften om hemkommun saknas, ska anmälan göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har fötts.

33 §
Anmälan av uppgifter om personer som vistas i en anstalt

Brottspåföljdsverket, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och verksamhetsenheter inom socialvården ska under januari månad för kontroll av en persons hemkommun och bostad där till magistraten anmäla personer som vistats i en straffanstalt eller en verksamhetsenhet i mer än tre månader. Anmälan ska lämnas till den magistrat inom vars verksamhetsområde personen har sin hemkommun. Om personen inte har hemkommun i Finland, ska anmälan lämnas till den magistrat inom vars verksamhetsområde straffanstalten eller verksamhetsenheten är belägen.

34 §
Anmälningar som meddelats av finska beskickningar utomlands

När en finsk medborgare till en finsk beskickning utomlands lämnar in en utländsk handling som gäller sådan födsel, vigsel till äktenskap eller död som skett utomlands och som gäller en finsk medborgare för vidarebefordran till en magistrat i Finland, ska beskickningen försäkra sig om att den utländska handling som lämnats in är i original eller en tillförlitligt styrkt kopia. Handlingen ska också vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om dess ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av fullgörandet av skyldigheter enligt internationella avtal som är bindande för Finland.

35 §
Anmälningar om fastighetsbeteckning

Lantmäteribyrån eller kommunen ska till befolkningsdatasystemet anmäla nya byggnadsbeteckningar och ändringar i byggnadsbeteckningar.

Magistraten ska lämna de uppgifter som behövs för att byggnadsbeteckningen ska kunna ges, om dessa inte kan fås direkt ur befolkningsdatasystemet.

36 §
Anmälningar om bygglov

Kommunen ska i fråga om beviljade bygglov till befolkningsdatasystemet minst en gång i månaden anmäla de i 23-27 § nämnda uppgifter som omfattas av kommunens anmälningsplikt, och som kommunen har kännedom om då anmälan görs.

5 kap

Särskilda bestämmelser

37 §
Urvalsgrunder för personuppgifter

Vid utlämnande av uppgifter för ändamål enligt 32 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster kan som urvalsgrund för personuppgifter, utöver de uppgifter som nämns i det ovan nämnda momentet, även användas de uppgifter som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler samt uppgifter om områdesindelningar och som avses i 21 och 24–27 § i denna förordning.

38 §
Tillhandahållande av handlingar

I intyg och utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ur datamaterial i befolkningsdatasystemet antecknas deras användningsändamål och behövliga uppgifter, med de begränsningar som bestäms i 4 kap. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

I ett intyg antecknas en persons tidigare efter- och förnamn endast på begäran av den som anhåller om intyget. Har en persons namn ändrats efter att han eller hon fyllt 15 år, ska tidigare namn dock alltid antecknas i intyg som utfärdas

1) för att läggas fram vid domstol för rättegång eller behandling av ett ansökningsärende,

2) för social-, utsöknings-, åklagar-, polis- eller militärmyndighet, eller

3) för en enskild person för skaffande av straffregisterutdrag.

Tidigare namn ska alltid antecknas i ett intyg som utfärdas för att fogas till en ansökan om ändring av namn.

En handling som lämnas ut ur befolkningsdatasystemet får undertecknas maskinellt. Ett omnämnande om detta ska finnas i handlingen. I ett intyg får inte finnas rättelser eller förkortningar som kan föranleda oklarhet.

39 §
Intyg över ett barns födelse

Om uppgifter om ett barn inte har införts i befolkningsdatasystemet, kan den magistrat som har fått en i 32 § 4 mom. avsedd anmälan om födelse på begäran och på basis av anmälan utfärda ett intyg över barnets födelse till barnets mor eller den i vars vård barnet är.

40 §
Vissa inskrivningsuppgifter i anslutning till uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Utöver det som i 1 och 2 kap. föreskrivs om uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet kan i befolkningsdatasystemet också registreras uppgifter om datum och händelsetyp i anslutning till de uppgifter som registrerats i systemet och de tillägg, ändringar och korrigeringar som hänför sig till dessa.

41 §
Identifiering av den som ansöker om certifikat

Bestämmelser om de identitetshandlingar som används vid identifiering enligt 67 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster av den som ansöker om certifikat finns i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

42 §
Innehållet i det uppdragsavtal som gäller databehandlingstjänster

Avtal om sådana databehandlingstjänster som avses i 70 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ska ingås skriftligen. I avtalet ska åtminstone regleras det ansvar och de uppgifter som servicemottagarna har, de behandlingsskeden och förfaranden i fråga om personuppgifter som avtalet omfattar, skydd för personuppgifter och datasäkerhet, de uppgifter som omfattas av tjänsterna och hur de uppdateras, lagras och utplånas, prissättningen av tjänsterna samt avtalets giltighet.

43 §
Behörighetsarrangemang vid korrigering av felaktiga uppgifter

Med avvikelse från 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ansvarar den magistrat vars verksamhetsområde uppgifterna avser för utredningen av fel i de uppgifter som lämnats med hjälp av teknisk anslutning och som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler inom magistratens verksamhetsområde samt för korrigering av de felaktiga uppgifterna.

44 §
Behörighetsarrangemang i vissa fall av registrering av uppgifter om utländska medborgare

Magistraten i Helsingfors, magistraten i Kajanaland, magistraten i Mellersta Finland och magistraten i Norra Österbotten svarar för registreringen av uppgifter om sådana utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster i befolkningsdatasystemet, när uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv. Den magistrat som registrerat uppgifterna ansvarar för de uppgifter som den har registrerat.

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 2010

Minister
Mauri Pekkarinen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.