118/2010

Givet i Helsingfors den 18 februari 2010

Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan denna paragraf lyder i lag 1286/2009:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning gäller de kontroller som avses i artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd, och som avser iakttagandet av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, identifiering och registrering av djur samt djurens välbefinnande enligt artiklarna 4 och 5 i den nämnda förordningen och bilaga II till den.

Övervakningen av tvärvillkoren genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem, nedan det integrerade systemet, som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om det integrerade systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) indikatorgrupp helheter enligt ämnesområde som avses i de rättsakt om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar och djurens välbefinnande som förtecknas i bilaga II till förordningen om gårdsstöd; sådana helheter är växtskyddsmedel, foder, hygien på mjölkproduktionsenheter, hygien på äggproduktionsenheter, användning av ämnen som är förbjudna eller icke-godkända för produktionsdjur, kontroll av salmonella på fjäderfäanläggningar, anmälan om djursjukdomar, handel på den inre marknaden och import, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur,

2) kontrollrapport handling som ska göras upp på basis av en kontroll på gården och som avses i artikel 54 i tillämpningsförordningen samt som består av en allmän del, en del där det redogörs för hur efterlevnaden av varje enskild rättsakt och norm har kontrollerats och en utvärderingsdel,

3) övervakning kontroll av den verksamhet som sökanden bedriver för konstaterande av att bestämmelser i tvärvillkoren har iakttagits, och som gäller handlingar, lägenheter, djur, handel på den inre marknaden och import, livsmedel, veterinärmedicinska läkemedel som används på gården, foder och växtskyddsmedel samt provtagning och undersökning av prov,

4) direktstöd i bilaga I till förordningen om gårdsstöd avsedda direktstöd,

5) produktionsdjur djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller för annan typ av jordbruksproduktion, utom fiskar, reptiler, blötdjur, groddjur och bin.

2 kap.

Kontroll av villkoren för stödberättigande

3 §
Samordning av kontrollerna

Landsbygdsverket är den samordningsmyndighet som avses i artikel 20.3 i förordningen om gårdsstöd.

4 §
Kontrollmyndigheter

Bestämmelser om de myndigheter som övervakar iakttagandet av de tvärvillkor som avses i denna förordning finns i 7 § 2 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005). Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar de indikatorgrupper som avses i 15 och 16 § i denna förordning och regionförvaltningsverket och av regionförvaltningsverket förordnade tjänsteveterinärer kontrollerar de villkor som avses i 17―23 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen utför övervakningen av iakttagandet av tvärvillkor som hänför sig till identifiering och registrering av djur i enlighet med 24 §.

5 §
Kontroll

På basis av kontrollen av växtskyddsmedel och foder utarbetar kontrollmyndigheten en kontrollrapport i enlighet med artikel 54 i tillämpningsförordningen och lämnar in den till närings-, trafik- och miljöcentralen som ser till att resultaten registreras i datasystemet. När det gäller hygienen på mjölkproduktionsenheter, hygienen på äggproduktionsenheter, ämnen som är förbjudna och icke-godkända för produktionsdjur, kontroll av salmonella hos fjäderfä, anmälan om djursjukdomar, handel på den inre marknaden och import samt djurens välbefinnande lämnas kontrollrapporten in till regionförvaltningsverket, som ser till att resultaten registreras i datasystemet.

Kontrollmyndigheten bedömer utgående från de iakttagelser som den gjort på gården huruvida man på gården har iakttagit tvärvillkoren för de indikatorgrupper som anges i 4 kap. i denna förordning. Om någon bestämmelse har överträtts ska kontrollmyndigheten i kontrollrapportens utvärderingsdel också göra en i artikel 47 i tillämpningsförordningen avsedd bedömning av överträdelsens upprepning, omfattning, allvar, varaktighet och en i artikel 72 i tillämpningsförordningen avsedd bedömning av uppsåtligheten. Bedömningen kan endast grunda sig på sådana iakttagelser i kontrollrapporten som den som är underkastad kontrollen har haft möjlighet att uttala sig om.

När det gäller identifiering och registrering av djur gör länsveterinären i kontrollrapportens utvärderingsdel, utgående från observationerna i en kontroll som närings-, trafik- och miljöcentralen har utfört, en bedömning av en överträdelse som eventuellt har upptäckts vid kontrollen samt överträdelsens upprepning, omfattning, allvar, varaktighet och uppsåtlighet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer gårdsvis resultaten från de kontroller av iakttagandet av tvärvillkor som avses i bilagorna II och III till förordningen om gårdsstöd och bestämmer gårdens slutliga kontrollresultat i enlighet med tillämpningsförordningens regler om bestämmande av påföljder.

6 §
Administrativa kontroller

Iakttagandet av de villkor som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur kan övervakas förutom genom kontroller på plats även genom sådana administrativa kontroller som avses i artikel 49 i tillämpningsförordningen.

3 kap.

Kontroller på plats

7 §
Minsta kontrollfrekvens

På grundval av artikel 50.1 i tillämpningsförordningen ska minst 1 procent av de gårdar som ansökt om direktstöd kontrolleras.

När det gäller identifiering och registrering av djur ska minst fem procent av de nötkreatursgårdar, svingårdar och får- och getgårdar som har ansökt om stöd kontrolleras per kalenderår.

8 §
Stickprovsurval

I fråga om valet av gårdar för kontroll ska utöver artikel 50 i tillämpningsförordningen dessutom iakttas artikel 51 i förordningen.

Stickprovsurvalet gäller inte övervakningen av anmälan av djursjukdomar.

9 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdar som har valts ut för kontroll i enlighet med 8 § ska kontrolleras på det sätt som bestäms i avsnitt III kapitel III avdelning III i del II i tillämpningsförordningen.

10 §
Kontrollrapport

Kontrollmyndigheten ska upprätta en kontrollrapport över kontroll av i artikel 5 i förordningen om gårdsstöd nämnda kontrollobjekt i enlighet med artikel 54.1 och 54.2 i tillämpningsförordningen och registrera uppgifterna i datasystemet.

Kontrollrapporten ska upprättas inom den tid som nämns i artikel 54.3 i tillämpningsförordningen.

I fråga om den kontroll som hänför sig till identifiering och registrering av djur ska länsveterinären upprätta en utvärderingsdel enligt artikel 54.1 c i tillämpningsförordningen inom den tid som nämns i artikel 54.3.

11 §
Utvidgad kontroll

Kontrollmyndigheten ska utvidga en kontroll på plats till att gälla iakttagandet av tvärvillkor som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar samt identifiering och registrering av djur om det i samband med något kontrollbesök upptäcks eller annars kommer till kontrollmyndighetens kännedom att en gård som har ansökt om direktstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, stöd för djurens välbefinnande eller vissa nationella stöd har överträtt de bestämmelser om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar samt identifiering och registrering av djur som finns i bilaga II till förordningen om gårdsstöd.

Kontrollen kan utvidgas till en kontroll av iakttagandet av tvärvillkoren för endast den indikatorgrupp som ursprungligen var föremål för kontrollen eller som det som kommit till den behöriga kontrollmyndighetens kännedom enligt 1 mom. gäller. Den utvidgade kontrollen ska utföras som en ny separat kontroll på det sätt som föreskrivs i detta kapitel.

Den kontrollrapport i enlighet med artikel 54 i tillämpningsförordningen som ska upprättas över den utvidgade kontrollen av växtskyddsmedel och foder ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen som ser till att resultaten registreras i datasystemet. När det gäller hygienen på mjölkproduktionsenheter, hygienen på äggproduktionsenheter, användning av ämnen som är förbjudna eller icke-godkända för produktionsdjur, kontrollen av salmonella hos fjäderfä, anmälan av djursjukdomar, handel på den inre marknaden och import samt djurens välbefinnande lämnas kontrollrapporten in till regionförvaltningsverket, som ser till att resultaten registreras i datasystemet.

På grundval av en överträdelse som upptäcks vid den administrativa kontrollen ska övervakningen utvidgas till en kontroll på plats om det är nödvändigt för upprättandet av en kontrollrapport, eller beträffande identifiering och registrering av djur en utvärderingsdel, enligt 10 § i denna förordning.

12 §
Utvidgad kontroll av djurens välbefinnande

Om en i djurskyddslagen (247/1996) avsedd myndighet i samband med en kontroll som avses i 39 eller 48 § i djurskyddslagen eller på annat sätt i enlighet med 42 § i nämnda lag konstaterar att en gård som ansökt om direktstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, stöd för djurens välbefinnande eller vissa nationella stöd har överträtt bestämmelserna om djurens välbefinnande i 23 § eller bilaga 1 eller 2 till denna förordning, ska kontrollen utvidgas till att gälla tvärvillkor som hänför sig till djurens välbefinnande.

Om det i samband med en kontroll av djurens välbefinnande upptäcks andra i bilaga 1 eller 2 nämnda produktionsdjur på gården än sådana som är föremål för den ursprungliga kontrollen, ska kontrollen utvidgas till att gälla också dessa produktionsdjur.

Om den i 1 mom. avsedda myndigheten är regionförvaltningsverket eller en tjänsteveterinär utförs en administrativ kontroll i samband med den kontroll som utförs i enlighet med djurskyddslagen. Om den i 1 mom. avsedda myndigheten är en annan än regionförvaltningsverket eller en tjänsteveterinär ska denna myndighet meddela överträdelsen till regionförvaltningsverket, som utför en kontroll av tvärvillkor.

Kontrollrapporten lämnas in till regionförvaltningsverket som ser till att resultaten registreras i datasystemet.

13 §
Utvidgad kontroll av rester av växtskyddsmedel

Om en i livsmedelslagen (23/2006) avsedd tillsynsmyndighet, i samband med en kontroll av att produkter avsedda som livsmedel när de släpps ut på marknaden uppfyller bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, konstaterar rester av växtskyddsmedel som strider mot bestämmelserna, ska kontrollen utvidgas till att gälla tvärvillkor som hänför sig till rester av växtskyddsmedel på en gård med växtproduktion.

Om den i 1 mom. nämnda myndigheten är regionförvaltningsverket utförs en administrativ kontroll i samband med den kontroll som utförs i enlighet med livsmedelslagen. Om den i 1 mom. nämnda myndigheten är en annan än regionförvaltningsverket ska denna myndighet meddela överträdelsen av bestämmelserna till regionförvaltningsverket, som utför en kontroll av tvärvillkoren.

Kontrollrapporten lämnas in till regionförvaltningsverket som ser till att resultaten registreras i datasystemet.

14 §
Utvidgad kontroll av rester av veterinärmedicinska läkemedel

Om en i livsmedelslagen avsedd tillsynsmyndighet i samband med tillsyn eller kontroll konstaterar rester av ett sådant ämne med farmakologisk verkan som används i veterinärmedicinska läkemedel i ett prov som tagits av ett animaliskt livsmedel och dessa rester överskrider den maximala mängd som fastställts för djurarten i fråga eller ämnen med farmakologisk verkan som inte får användas på produktionsdjur, ska kontrollen utvidgas till att omfatta tvärvillkor som hänför sig till rester av veterinärmedicinska läkemedel enligt vad som föreskrivs om dem i fotnot 1 till punkt B led 11 i bilaga II till förordningen om gårdsstöd på den gård som det livsmedelsproducerande djuret kommer ifrån.

Om tillsynsmyndigheten är regionförvaltningsverket utförs kontrollen som administrativ kontroll i samband med den kontroll som utförs i enlighet med livsmedelslagen. Om tillsynsmyndigheten är en annan än regionförvaltningsverket ska denna myndighet meddela överträdelsen av bestämmelserna till regionförvaltningsverket, som utför en kontroll av tvärvillkoren.

Kontrollrapporten lämnas in till regionförvaltningsverket som ser till att resultaten registreras i datasystemet.

4 kap.

Indikatorgrupper som är föremål för tvärvillkorskontroller vid gårdsövervakning

15 §
Växtskyddsmedel

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om växtskyddsmedel följs ska det kontrolleras att växtskyddsmedel har använts på ett sakligt sätt i enlighet med 16 § i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) och att på gården inte har använts sådana preparat som inte har godkänts som växtskyddsmedel i enlighet med 5 § i den nämnda lagen.

16 §
Foder

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om foder följs ska det kontrolleras att det på gården inte i strid med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati används animaliskt protein som är förbjudet vid utfordring av djur och säkerställas att varje djurart får endast sådant foder innehållande animaliskt protein som är avsett för den. Dessutom ska det kontrolleras att avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, frön och foderläkemedel lagras och hanteras på behörigt sätt åtskilt från foder och djurhållningsplatser i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien. Dessutom ska det kontrolleras att skyldigheten att anteckna uppgifter om användningen av växtskyddsmedel, foder som givits djuren på gården och foder som levererats från gården har uppfyllts och att fodret har skaffats hos en registrerad eller godkänd aktör inom foderbranschen i enlighet med artikel 5.6 i sistnämnda förordning.

17 §
Hygien på mjölkproduktionsenheter

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om hygien på mjölkproduktionsenheter följs ska det kontrolleras att bestämmelserna om anmälningsskyldigheten i 22 § i livsmedelslagen har iakttagits. Dessutom ska det kontrolleras att följande bestämmelser om hygien på mjölkproduktionsenheter i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006) har iakttagits: bestämmelserna i 8 § om en skriftlig beskrivning för genomförandet av egenkontroll, bestämmelserna i 9 § om bokföring, bestämmelserna i 10 § om förvaring av bokföring, bestämmelserna i 16 och 17 § om undersökning av kvaliteten på vatten som används för rengöring av mjölkningsutrustning, bestämmelserna i kapitel 4 i bilaga 2 om bokföring av mjölk som separeras från övrig mjölk i anläggning för automatisk mjölkning, bestämmelserna i punkt C i kapitel 2 i bilaga 2 om avkylnings- och förvaringsrum för mjölk, bestämmelserna i punkt D.17 i kapitel 2 i bilaga 2 om säkerställande av att mjölkmaskinen fungerar och är i gott skick samt bestämmelserna i kapitel 3 i bilaga 2 om hygien vid mjölkning och hantering av mjölk.

18 §
Hygien på äggproduktionsenheter

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om hygien på äggproduktionsenheter följs ska det kontrolleras att bestämmelserna om anmälningsskyldigheten i 22 § i livsmedelslagen har iakttagits. Dessutom ska det kontrolleras att följande bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten har iakttagits: bestämmelserna i 8 § om en skriftlig beskrivning för genomförandet av egenkontroll, bestämmelserna i 9 § om bokföring och bestämmelserna i 10 § om förvaring av bokföring. Dessutom ska det kontrolleras att kraven i bilaga 4 till den nämnda förordningen är uppfyllda.

19 §
Ämnen som är förbjudna eller icke godkända för produktionsdjur

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om ämnen som är förbjudna eller icke godkända för produktionsdjur följs ska det kontrolleras att bestämmelserna om förbud mot användningen av läkemedelssubstanser i fråga om produktionsdjur i 4―6 och 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (847/2008) har iakttagits på gården och att produktionsdjuren inte har getts sådana ämnen med farmakologisk verkan som inte är tillåtna.

20 §
Övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar följs ska det kontrolleras att bestämmelserna om provtagning och bokföring av en flock i 6, 9―13 och 25 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos broilrar och kalkoner (1173/2009) och i 6, 9―14 och 28 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns (1172/2009) har iakttagits på gården.

21 §
Anmälan av djursjukdomar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om anmälan av djursjukdomar följs ska det beträffande de i bilaga II till förordningen om gårdsstöd avsedda djursjukdomarna kontrolleras att bestämmelserna i 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) om anmälan om misstänkta djursjukdomar samt om skyldighet att iaktta myndighets förordnande om att förhindra att sjukdomen sprider sig har iakttagits på gården.

22 §
Handel på den inre marknaden och import

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om förhindrande av spridning av TSE följs ska det kontrolleras att gårdar som håller får och getter har iakttagit bestämmelserna om förhindrande av spridning av TSE i 5 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (1578/1994) och i 34 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008).

23 §
Djurens välbefinnande

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om djurens välbefinnande har iakttagits ska det kontrolleras att följande djurskyddskrav iakttas vid hållande av nötkreatur, svin, värphöns, får och getter:

1) I fråga om nötkreatur ska det kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om uppbindande och hållande av kalvar i 18 § 1 och 2 mom. i djurskyddsförordningen (396/1996) samt bestämmelserna om hållande av nötkreatur i jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid nötkreaturshållning (14/VLA/1997) i enlighet med bilaga 1.

2) I fråga om svin ska det kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om uppbindande och hållande av svin i 17 § i djurskyddsförordningen och bestämmelserna om kastrering av grisar i 23 § 5 punkten i djurskyddsförordningen. Dessutom ska det kontrolleras att bestämmelserna om svinhållning i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002) har iakttagits i enlighet med bilaga 1.

3) I fråga om värphöns ska det kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om hållande av värphöns i 20 § i djurskyddsförordningen samt bestämmelserna om hållande av värphöns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning (10/VLA/2000) i enlighet med bilaga 1.

4) I fråga om får ska det kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om uppbindande av får i 19 § i djurskyddsförordningen samt bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid fårskötsel (4/VLA/1997) i enlighet med bilaga 1.

5) I fråga om getter ska det kontrolleras att på gården har iakttagits bestämmelserna om uppbindande av getter i 19 § i djurskyddsförordningen samt bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid gethållning (5/VLA/1997) i enlighet med bilaga 1.

Vid övervakning av djurens välbefinnande enligt 12 § ska beträffande andra produktionsdjur än sådana som förtecknas i 1 mom. övervakas att gården har iakttagit de djurspecifika djurskyddskraven i enlighet med bilaga 2.

I fråga om alla produktionsdjur ska dessutom bokföringen över medicinsk behandling övervakas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur (13/VLA/2000).

24 §
Identifiering och registrering av djur

Vid kontrollen ska det säkerställas att en djurhållare som har ansökt om direktstöd har sett till att de nötkreatur som han innehar har märkts och registrerats på det sätt som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

När det gäller svin ska det vid kontrollen säkerställas att jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001) har iakttagits vid märkningen och registreringen.

När det gäller får och getter ska det vid kontrollen säkerställas att jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005) har iakttagits vid märkningen och registreringen.

Dessutom ska det vid kontrollen i övrigt säkerställas att de tvärvillkor som hänför sig till identifiering och registrering av djur enligt bilaga II till förordningen om gårdsstöd har iakttagits.

5 kap.

Påföljder

25 §
Påföljder vid försummelse

Om de villkor och krav som avses i denna förordning inte iakttas ska de i förordningen om gårdsstöd avsedda direktstöden, kompensationsbidraget, miljöstödet, stödet för djurens välbefinnande och vissa nationella stöd minskas på det sätt som anges i artikel 24 i förordningen om gårdsstöd och artiklarna 70 och 71 i tillämpningsförordningen. Påföljden vid försummelse att iaktta villkoren eller kraven är enligt artiklarna 70.8 och 71.1 i tillämpningsförordningen en minskning med i regel tre procent av det totala beloppet av direktstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, stöd för djurens välbefinnande och vissa nationella stöd.

26 §
Påföljder vid uppsåtlig överträdelse

Bestämmelser om påföljden vid uppsåtlig överträdelse finns i artikel 72 i tillämpningsförordningen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

27 §
Överklagande

Bestämmelser om överklagande av stödbeslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar finns i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stöduppgiftslagen.

28 §
Tillämpning av övervakningslagstiftningen

Bestämmelser om kontrollverksamheten finns i 8 § i stöduppgiftslagen, i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i 7 § 2 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd.

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 28 december 2006 om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (1452/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009; (32009R0073); EUT nr L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009; (32009R1122); EUT nr L 316, 2.12.2009, s. 65

Helsingfors den 18 februari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga 1

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV NÖTKREATUR, SVIN, VÄRPHÖNS, FÅR OCH GETTER

Nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid nötkreaturshållning (14/VLA/1997, delvis ändrad genom förordning 6/VLA/2002)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) egenskaper hos golvet i förvaringsutrymmet (punkt 1.2., 1 stycket)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (punkt 1.3., 1 stycket)

c) utfodringskärl och vattenbehållare (punkt 1.4., 3 och 4 stycket)

d) förvaringsutrymme för kalvar (punkt 1.5.)

e) utrymmeskrav för stallar med bås (punkt 1.7.)

f) utrymmeskrav för lösdriftsstallar (punkt 1.8., 2 stycket)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) utfodring och vattning av nötkreatur (punkt 2.3., 1, 2 och 4 stycket)

Svin

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:

a) svins sociala samspel i förvaringsutrymmet (punkt 1.1.3)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (punkt 1.3.1)

c) ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.3.2)

d) grisningsboxar och grisningshäckar (punkt 1.6.1 och 1.6.2)

e) gemensambox för suggor och gyltor (punkt 1.7.)

f) galtboxar (punkt 1.8.)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:

a) material som hänför sig till arttypiska beteendebehov (punkt 2.1.3)

b) utfodring av svin (punkt 2.2.1)

c) utfordring av svin i grupp (punkt 2.2.3)

d) dricksvattnets mängd och renhet (punkt 2.2.6)

Värphöns

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning (10/VLA/2000, delvis ändrad genom förordning 10/VLA/2002)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:

a) egenskaper hos inhysningssystem i två eller flera våningar (punkt 1.1., 4 stycket)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (punkt 1.2., 1 stycket)

c) ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.2., 2 stycket)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:

a) tillräcklig mängd foder och dricksvatten (punkt 2.3., 2 stycket)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:

a) belysningsrytmen i hönseriet (punkt 3.1., 2 stycket)

b) måtten på icke inredda burar (punkt 3.2.2., 1―3 stycket)

c) måtten på inredda burar (punkt 3.2.3., 1―3 och 5 stycket)

d) måtten på golvhönserier (punkt 3.3.2., 1―6 stycket)

e) särskilda krav som ställs på golvanläggningar med minst 350 höns (punkt 3.3.2.1.)

Får

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid fårskötsel (4/VLA/1997)

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1―3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.4., 1 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3.)

c) utrymmeskrav (bilaga 3, 1 och 3 stycket)

Getter

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid gethållning (5/VLA/1997)

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1―3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.4., 1 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3., 1 och 2 stycket samt 4 och 5 stycket)

c) utrymmeskrav (bilaga 3, 1 och 3 stycket)

Bilaga 2

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV ÖVRIGA PRODUKTIONSDJUR

Hjortar

2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen och jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hållning av hjortar i hägn (11/VLA/1997)

Kontrollen gäller följande krav:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet i enlighet med 2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, med undantag för buller

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) utrymmeskrav för hägn (bilaga 1, punkt 1.1., 1 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2,2.)

Strutsfåglar

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hållning av strutsfåglar (22/VLA/1997)

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1―3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.4., 1 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3.)

c) utrymmeskrav (bilaga 3)

Hästar

9 § i djurskyddsförordningen och jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av hästar (14/VLA/1998)

Kontrollen gäller följande krav:

a) vattning i enlighet med 9 § i djurskyddsförordningen

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) utrymmeskrav för enhästbox (bilaga 1, punkt 1.4.1.)

b) utrymmeskrav för grupphållning av hästar (bilaga 1, punkt 1.4.2.)

c) utrymmeskrav för spilta (bilaga 1, punkt 1.4.3.)

d) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.3., 1 och 3 stycket)

e) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3.)

Bison

2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen och jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av bison i hägn (3/VLA/1999)

Kontrollen gäller följande krav:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet i enlighet med 2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) utrymmeskrav för hägn (bilaga 1, punkt 1.1., 2 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.2.)

Ankor, myskankor och gäss

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av ankor, inklusive myskankor, och gäss (30/VLA/1999)

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) utrymmeskrav (bilaga 1, punkt 1.2., 6―9 stycket)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.3., 1 och 2 stycket)

c) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3., 1, 2 och 4 stycket)

Kalkoner

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hållning av kalkoner (1/VLA/2002)

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1 och 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning:

a) utrymmeskrav (bilaga 1, punkt 1.2.4.)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.3.1. och 1.3.2.)

c) vattning och utfordring (bilaga 2, punkt 2.3.)

Pälsdjur

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid pälsdjurshållning (16/VLA/1999)

Kontrollen gäller följande krav i bilagorna 1―3 till jord- och skogsbruksministeriets beslut:

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (bilaga 1, punkt 1.2.1., 2 och 4 stycket)

b) vattning och utfodring (bilaga 2, punkt 2.3.)

c) utrymmeskrav (bilaga 3).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.