78/2010

Given i Helsingfors den 26 januari 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006), sådana de lyder i lag 989/2007:

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott jämte ändringar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kosttillskott ett färdigförpackat preparat i avdelade doser i form av kompretter, kapslar, pastiller, tabletter, piller, pulver, koncentrat, extrakt, vätska eller i annan liknande form som saluhålls som livsmedel och intas i små uppmätta mängder så att den mängd energi som fås inte har någon betydelse med tanke på kosten. Kosttillskott är avsedda att komplettera en normal kost eller på annat sätt inverka på människans näringsmässiga eller fysiologiska funktioner genom de näringsämnen eller andra ämnen som kännetecknar dem. Med kosttillskott avses inte preparat som enligt läkemedelslagen (395/1987) klassificeras som läkemedel.

2) ämnen som kännetecknar kosttillskott näringsämnen, såsom vitaminer och mineralämnen, eller andra ämnen som har en näringsmässig eller fysiologisk verkan.

3 §
Vitaminer och mineralämnen i kosttillskott

Ett kosttillskott får endast innehålla vitaminer och mineralämnen som räknas upp i bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott och i sådan form som anges i bilaga II i ovannämnd förordning.

4 §
Renhetskriterier

De föreningar som används i kosttillskott skall uppfylla de renhetskriterier som uppställts i gemenskapslagstiftningen. I avsaknad av gemenskapsbestämmelser skall allmänt vedertagna renhetskriterier som fastställts av internationella organ tillämpas.

Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar om renhetskriterierna.

5 §
Förpackningspåskrifter för kosttillskott

Varubeteckningen för de preparat som omfattas av denna förordning är "kosttillskott".

Utöver vad som annars bestäms om förpackningspåskrifter skall förpackningar med kosttillskott ha följande påskrifter:

- namnet på de kategorier av näringsämnen eller ämnen som kännetecknar preparatet, eller en uppgift om beskaffenheten av dessa näringsämnen eller ämnen,

- rekommenderad daglig dos av preparatet,

- en varning för att överskrida den angivna rekommenderade dagliga dosen,

- en uppgift att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till en varierad kost,

- en varning som anger att produkterna skall förvaras utom räckhåll för små barn.

Förpackningspåskrifterna för, presentationen av eller reklamen för kosttillskott får inte innehålla något påstående eller någon antydan om att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen.

På förpackningarna till eller i broschyrerna över eller vid marknadsföringen eller annan presentation av kosttillskott får inte framföras påståenden om eller göras hänvisningar till egenskaper som har samband med förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar.

6 §
Uppgift om mängderna av de ämnen som kännetecknar kosttillskottet

Mängderna av de ämnen som kännetecknar kosttillskottet skall anges i siffror i förpackningspåskrifterna. I bilaga I av kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 som nämns i 3 § anges de enheter som bör användas i fråga om vitaminer och mineralämnen. De angivna mängderna skall vara genomsnittsmängder som baserar sig på den analys som tillverkaren gjort av produkten.

Mängderna av de ämnen som kännetecknar kosttillskottet anges i förpackningspåskrifterna så att de avser innehållet i den dagliga dos av produkten som rekommenderas av tillverkaren.

Mängderna av de ämnen som kännetecknar kosttillskottet skall alltid uttryckas i procent av referensvärdet, om sådana finns för ämnet i fråga. När det gäller vitaminer och mineralämnen har referensvärdena angivits i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (588/2009). Denna procentandel av referensvärdet får även uttryckas i grafisk form.

7 §
Saluföring av kosttillskott

En näringsidkare som tillverkar, för sin räkning låter tillverka eller importerar kosttillskott skall göra en skriftlig anmälan om detta till Livsmedelssäkerhetsverket. En anmälan skall göras även när preparatets sammansättning i fråga om de ämnen som kännetecknar det ändras eller när preparatet försvinner från marknaden.

Till anmälan skall fogas en modell för de påskrifter som kommer att användas på förpackningen till preparatet.

Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar om de krav som gäller för anmälan.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 18 juni 2003 om kosttillskott (571/2003) jämte ändringar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (32002L0046); EGT nr L 183, 10.6.2002, s. 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 (32009R1170); EUT nr L 314, 30.11.2009, s. 46

Helsingfors den 26 januari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Handelsråd
Leena Mannonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.