47/2010

Given i Helsingfors den 21 januari 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 mars 2008 om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013 (185/2008) 3 § 2 punkten, 5 och 6 §, 14 § 1 mom., 16 och 17 §, 18 § 1 mom., 21 § och bilagan, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 167/2009, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) värdefull vårdbiotop torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar, som uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap och som i de rapporter över traditionella landskap som de regionala miljöcentralerna publicerat under åren 1996―2001 klassificerats som nationellt, regionalt eller lokalt värdefulla vårdbiotoper, eller som av närings-, trafik- och miljöcentralen har konstaterats uppvisa motsvarande värden samt vårdbiotoper som ingår i nätverket Natura 2000; de åkerarealer som avses i 58―62 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) räknas inte som värdefulla vårdbiotoper,


5 §
Områden där stöd kan beviljas för våtmarker

Stöd för anläggning av våtmark kan beviljas endast för sådana objekt där åkrarna utgör mer än 20 procent av vattendragets eller utfallsdikets ovanförliggande avrinningsområde.

Stöd kan beviljas för anläggning av våtmark i avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken eller Bottenviken eller i avrinningsområdena för sjöar där det genom anläggning av våtmark är möjligt att avsevärt minska den vattendragsbelastning som jordbruket orsakar och öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt främja vilt-, fiskeri- eller kräfthushållningen.

Stöd kan förutom för de områden som avses i 2 mom. också beviljas för anläggning av våtmark på någon annan plats som är lämplig i naturhänseende och ändamålsenlig från miljövårdssynpunkt, om detta anses behövligt i en översiktsplan som utarbetats eller godkänts av närings-, trafik- och miljöcentralen och om det därigenom är möjligt att avsevärt minska den vattendragsbelastning som jordbruket orsakar och öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt främja vilt-, fiskeri- eller kräfthushållningen. Med översiktsplan avses en sådan översiktsplan för skyddszoner, naturens mångfald eller våtmarker där förutsättningarna för anläggning av våtmarker har utretts på ett större område med beaktande av de regionala och lokala förhållandena samt målen för vattenskyddet och andra miljömål.

6 §
Våtmarkers areal

Våtmarkens areal, inklusive översvämningsområdena, ska utgöra minst 0,5 procent av det ovanförliggande avrinningsområdets areal. Våtmarker som anläggs samtidigt eller som redan tidigare har anlagts eller naturliga våtmarker som redan finns i det ovanförliggande avrinningsområdet kan räknas med till ovan nämnda 0,5 procents minimiareal. Till våtmarksprojektets totala areal räknas förutom vatten- och översvämningsområden dessutom vallar och det kantområde som behövs med tanke på skötseln.

14 §
Ersättning för eget arbete och utan vederlag utfört arbete

Användning av eget virke och jordmaterial som tagits från sökandes fastighet kan godkännas som ersättningsgill kostnad, om stödet beviljas en fysisk person. Den kostnad som ersätts ska grunda sig på en sådan bedömning av virkets eller jordmaterialets mängd, kvalitet och pris som gjorts av expert som i sitt yrke behandlar dessa frågor. Som kostnader som kan ersättas kan godkännas arbete som stödtagaren utför och kostnader som föranleds av användningen av egna maskiner eller anordningar. Över arbetet ska föras arbetsdagbok.


16 §
Maximibelopp av stöd

Stöd för icke-produktiva investeringar betalas enligt de godkända faktiska kostnaderna per hektar till högst följande belopp:

- anläggning av våtmark 11 500 €/ha
- inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper
- högst 3 ha stora objekt 1 179 €/ha
- över 3 ha men högst 10 ha stora objekt 910 €/ha
- över 10 ha stora objekt 750 €/ha

Om den våtmark som ska anläggas är 0,3―0,5 hektar stor, betalas i stöd högst 3 226 euro per objekt.

17 §
Beviljande av stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer de kostnader som angetts i ansökan och fastställer genom sitt beslut maximibeloppet av stödet för det enskilda projektet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande av en sådan lokal aktionsgrupp som avses i 3 § i axel 2-lagen innan maximibeloppet av stödet till en registrerad förening fastställs för ett enskilt projekt.

18 §
Tiden för genomförandet av icke-produktiva investeringar och ingående av skötselavtal

En icke-produktiv investering får inte inledas förrän närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat beslut om beviljande av stöd enligt 14 § 1 mom. i axel 2-lagen. En investering ska genomföras inom två år från det att beslut om beviljande av stöd har fattats. Av särskilda skäl kan närings-, trafik- och miljöcentralen bevilja den sökande ett års uppskov med att genomföra investeringsprojektet.


21 §
Skäliga kostnader som ersätts

Kostnader och inkomstbortfall som ersätts kan godkännas endast i enlighet med bilagan till denna förordning. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dock i enskilda fall avvika från de kostnader som anges i bilagan, om de faktiska skäliga kostnaderna i ett enskilt fall motiverar en sådan avvikelse. I fråga om dessa kostnader ska det för betalning av stöd läggas fram en utredning över att kostnaden grundar sig på en prisnivå som är normal för åtgärden och att åtgärden har genomförts på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet så som förutsätts i stödbeslutet, med beaktande av arbetets kvalitet och ändamålsenlighet när det gäller syftet med åtgärden.


Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På ansökningar som har lämnats in innan denna förordning träder i kraft tillämpas 16 § sådan den lydde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 januari 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga

Godtagbara maximikostnader för stödet för icke-produktiva investeringar

1. Anläggning av mångfunktionell våtmark
Traktorarbete inklusive förare 41 €/h
Manuellt arbete 16 €/h
Arbetsdebitering för traktorgrävmaskin eller lätt schaktmaskin 233 €/ha/38,9 €/h
Lastning, körning och utbredning av jordmaterial 137 €/ha /126 €/h
Arbetsdebitering för grävmaskin på band 600 €/ha /53 €/h
Som kostnad kan dessutom beaktas planteringskostnaderna för busk- och trädgrupper eller vattenväxter som planterats på avtalsområdet.
Inkomstbortfall
- stödregionerna A och B 122 €/ha
- stödregion C 107 €/ha
Uppgörande av en plan
- områden på högst 1 ha 420 €/plan
- projekt på högst 2 ha 10 % av investeringsstödets storlek
- projekt på mer än 2 ha 8 % av investeringsstödets storlek
Som kostnad kan dessutom beaktas kostnaderna för behövligt material såsom stenmaterial, grus, filterduk och annat material som behövs vid uppdämning.
2. Inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper
Traktorarbete inklusive förare 41 €/h
Manuellt arbete 16 €/h
Slåtter och bärgning av växtligheten
Slåtter med traktordriven slåttermaskin 90 €/ha
Slåtter med liten slåttermaskin 295 €/ha
Slåtter med röjsåg 21,2 €/h
Kostnaden för liten slåttermaskin eller röjsåg godkänns vid slåtter, om det inte är möjligt att använda den förmånligare metoden på objektet.
Bärgning av slåtteravfall (balning, vändning och transport) 198 €/ha
Röjning
Kostnader per hektar:
Röjning vid restaurering det år då objektet börjar vårdas 421 €/ha
Röjning vid skötsel under andra år, per vårdomgång 98 €/ha
Bärgning/hopsamling av gallrings-/röjningsavfall 211 €/ha
Bränning av gallrings-/röjningsavfall 226 €/ha
Transport av röjningsrester 130 €/ha
Timtaxor:
Röjning (röjning eller slåtter som utförs med röjsåg) 21,2 €/h
Hopsamling av gallrings-/röjningsavfall för hand och bränning av det 16 €/h
Maskinell hopsamling 38,9 €/h
Körning av röjningsavfall med traktorsläpvagn 40 €/h
Kostnaderna för röjning och bortförsel av slåtteravfall kan godkännas som kostnader bara i fråga om den del av objektet som inte ger försäljningsdugligt virke. Som kostnadsbas kan godkännas en hektar- eller timbaserad kostnad enligt vårdobjektets storlek och kravet på vården.
Stängsling
- Nötkreatur: (2 trådar, stolpar mm., inte arbetet) 1,5 €/m
-Elstängselaggregat 220―480 €/aggregat
-Krävande objekt (t.ex. steniga, bergiga eller våta/sanka objekt) + 20 % stängselkostnaderna
- får: fårnät 3 €/m
- gärdsgård 17―25 €/m
Gärdsgård kan godkännas bara i fråga om objekt som är viktiga ilandskapshänseende.
Granskning och reparation av stängslet 20 % av byggnings kostnaderna/år
Kostnader för iståndsättning av konstruktioner
- filttak och konstruktionen på underlaget under taktäckningen 25―34 €/m2
- målning 5―8 €/m2
Övriga kostnader som anknyter till iståndsättningen av konstruktioner ersätts enligt skäliga kostnader.
Transport av djur
Egen bil/traktor och transportvagn (arbetstid 4 h x 2 pers., lastning, lossning, transport) 130 €/gång
Djurtransportbil (lastning, lossning osv. utgångstaxa) 200 €/gång
Utöver det ovan nämnda: km-ersättningar
- egen bil/traktor och transportvagn 0,54 €/km
- djurtransportbil 1―1,5 €/km
Vid transport som sker vattenledes kan en högre kostnad godkännas.
Extra kostnad för uppsikt över djur 75 €/ha
-en högre extra kostnad kan av motiverat skäl godkännas för objekt som ligger långt från gårdsbruksenhetens driftcentrum eller i svårframkomlig terräng eller på en ö eller holme.
Extra kostnad för vattning av djur 50 €/ha
-en högre extra kostnad kan av motiverat skäl godkännas för objekt som ligger långt från gårdsbruksenhetens driftcentrum eller i svårframkomlig terräng eller på en ö eller holme.
Uppgörande av en plan 320 €/plan
- krävande objekt 420 €/plan
Förande av skötseldagbok (4―8 h/år) 24,6 €/h
Utan vederlag utfört arbete
- manuellt arbete 10 €/h
- traktor/ annan motsvarande arbetsmaskin 30 €/h

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.