21/2010

Given i Helsingfors den 14 december 2010

Finansministeriets förordning om ändring av 3 och 5 § i förordningen om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning av den 15 september 2005 om skatteuppbörd (747/2005) 3 § 3 mom. och

fogas till 3 § nya 4 och 5 mom. samt till 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Förfallodagar

Skatter och avgifter på eget initiativ som Skatteförvaltningen debiterar och som inte hör till skattekontolagens (604/2009) tillämpningsområde förfaller till betalning senast tre veckor efter påförandet av skatten.

Skatter och avgifter på eget initiativ som Skatteförvaltningen debiterar och som hör till skattekontolagens tillämpningsområde samt den försummelseavgift som avses i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande förfaller till betalning efter tre veckor på den allmänna förfallodag som närmast följer efter den dag då skatten debiteras.

Den förseningsavgift som avses i 9 § i skattekontolagen och det återkrav av kreditering som avses i 39 § i skattekontolagen förfaller till betalning på den allmänna förfallodag som följer efter den dag då de har antecknats på skattekontoutdraget.

5 §
Förfallodag för skatt som ändrats

I fråga om förfallodagen för skatt eller avgift som ändrats och som hör till skattekontolagens tillämpningsområde tillämpas vad som bestäms i 3 § 4 och 5 mom.


Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

Helsingfors den 14 januari 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.