17/2010

Given i Helsingfors den 14 januari 2010

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 3 § 2 mom. 7 och 9 punkten samt 6 §, av dem 3 § 2 mom. 9 punkten sådan den lyder i förordning 274/2000, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.


7) fattar enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid magistraterna, med undantag av ändring av tjänstebenämning,


9) fattar miljöministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som chef för den enhet som sköter Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter,


6 §

En tjänst kan inrättas för viss tid, om medlen för tjänsten har donerats till staten. En tjänst inrättas för högst den tid för vilken donationsmedlen räcker till för att täcka de avlöningskostnader och övriga kostnader som föranleds av tjänsten. Tjänsten ska inrättas för minst två år. I övrigt iakttas vid inrättande av en sådan tjänst vad som föreskrivs eller bestäms om inrättande av statliga tjänster.

En tjänst som har inrättats för viss tid upphör när denna tid har löpt ut, om inte tjänsten har dragits in redan tidigare.


Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 januari 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.