6/2010

Given i Helsingfors den 11 januari 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 september 2001 om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) 1 § 5 mom., 4 § 2 och 4 mom., 5 §, 6 § 4 mom., 7 §, 9 § 3, 5 och 14 mom., 10 § 2 mom. samt bilaga 1, av dem 1 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 655/2008 och bilaga 1 sådan den lyder delvis i ändrad förordning 687/2005, samt

fogas till förordningen en ny 1 a § och nya bilagor 5—7 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

När ett preparat klassificeras som farligt ska alla farliga ämnen tas i beaktande:

1) ämnen som ingår i tabell 3.2 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-förordningen, samt

2) sådana farliga ämnen som tillverkaren, importören eller distributören själv klassificerar i enlighet med 6 § i kemikalieförordningen.

1 a §
Definition

Med ämnesförteckningen eller förteckningen över farliga ämnen avses bilagorna 1—4 till denna förordning tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen.

4 §
Klassificering av hälsofarliga kemikalier

Preparat klassificeras i första hand enligt den konventionella metod som beskrivs i bilaga 2.2. Om det emellertid har fastställts koncentrationsgränser för klassificering i tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen ska dessa användas i stället för koncentrationsgränserna i bilaga 2.2.


Ett preparat kan testas för klassificering med sådana djurförsök som avses i 2 § endast om den som introducerar preparatet på marknaden vetenskapligt kan bevisa att preparatets hälsofarliga egenskaper inte på ett ändamålsenligt sätt kan påvisas med hjälp av den konventionella metoden eller redan befintliga resultat från djurförsök. Djurförsöken måste vara välgrundade och tillåtna enligt bestämmelserna om försöksdjursverksamhet i djurskyddslagstiftningen. Lagstiftningen om växtskyddsmedel innehåller bestämmelser om sådana testningskrav för växtskyddsmedel som avses i lagen om växtskyddsmedel.


5 §
Klassificering av miljöfarliga kemikalier

Miljörisken med en kemikalie (ämne och preparat) bedöms för klassificering genom att de miljöfarliga egenskaperna fastställs med hjälp av de tester som avses i 2 § eller genom andra motsvarande undersökningar. Kemikalien klassificeras utgående från testresultaten och andra undersökningsresultat på det sätt som föreskrivs i bilaga 1.

Preparat klassificeras i första hand enligt den konventionella metod som beskrivs i bilaga 2.3. Om det emellertid har fastställts koncentrationsgränser för klassificering i tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen ska dessa användas i stället för koncentrationsgränserna i bilaga 2.3.

Om ett preparat har testats i fråga om miljörisker ska testresultaten användas vid klassificeringen enligt bestämmelserna i bilaga 2.3.

Djurförsöken måste vara välgrundade och tillåtna enligt bestämmelserna om försöksdjursverksamhet i djurskyddslagstiftningen. I lagen om växtskyddsmedel och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den ingår bestämmelser om sådana testningskrav för växtskyddsmedel som avses i lagen om växtskyddsmedel.

6 §
Förnyad bedömning av klassificeringen av testade farliga preparat

Denna bestämmelse tillämpas inte på de växtskyddsmedel som avses i lagen om växtskyddsmedel.

7 §
Hälso- och miljöfarliga ämnens minimikoncentrationer i preparat

Hälso- och miljöfarliga ämnen beaktas vid klassificeringen av ett preparat, om deras minimikoncentrationer överensstämmer med följande tabell. Ämnena beaktas också om de förekommer som tillsatsämnen eller orenheter i preparat:

Ämnets farlighetskategori Koncentrationer som ska beaktas i gasformiga preparat volym/volym-% i övriga preparat vikt/vikt-%
Mycket giftig ≥ 0,02 ≥ 0,1
Giftig ≥ 0,02 ≥ 0,1
Cancerframkallande, kategori 1 eller 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
Mutagen, kategori 1 eller 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
Reproduktionsstörande, kategori 1 eller 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
Hälsoskadlig ≥ 0,2 ≥ 1
Frätande ≥ 0,02 ≥ 1
Irriterande ≥ 0,2 ≥ 1
Sensibiliserande ≥ 0,2 ≥ 1
Cancerframkallande, kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1
Mutagen, kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1
Reproduktionsstörande, kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1
Miljöfarlig (N) ≥ 0,1
Miljöfarlig Ozon ≥ 0,1 ≥ 0,1
Miljöfarlig ≥ 1

Om det i tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen eller i bilaga 2.2, 2.3 eller 3 till denna förordning föreskrivs att det ska tillämpas lägre koncentrationer än de som anges i tabellen ska de beaktas i stället för koncentrationsgränserna i ovanstående tabell.

9 §
Innehållet i påskrifter på emballage

I påskrifterna på ett preparats emballage beaktas namnet på de ämnen som för klassificering överskrider följande koncentrationsgränser i tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen eller i bilaga 2.2 till denna förordning:

1) koncentrationsgränserna i tabell 1 och 1a för akut toxicitet inklusive den nedersta gränsen för Xn-klassificering; samt

2) koncentrationsgränserna i tabell 4 och 4a för frätande verkan inklusive den nedersta gränsen för Xi-klassificering.


Ämnets namn på emballaget ska vara det namn som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen (5/2010). Om ämnet inte ingår i nämnda förordning ska någon internationellt godkänd kemisk benämning användas.


Varningssymbolerna och deras namn fastställs i bilaga 5 till denna förordning. R-fraserna finns angivna i bilaga 6 till denna förordning och S-fraserna i bilaga 7 till denna förordning.

10 §
Kemikalier med flera farliga egenskaper

Om en hälsofarlig kemikalie märks med varningssymbolen:

1) T+, kan symbolerna T, Xn, C och Xi utelämnas,

2) T, kan symbolerna Xn, C och Xi utelämnas, om inte något annat anges i tabell 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen,

3) Xn, kan symbolen Xi utelämnas, eller

4) C, kan symbolerna Xi och Xn utelämnas.Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2010.

Om en verksamhetsidkare med stöd av artikel 62 i CLP-förordningen klassificerar, förpackar och märker ämnen i enlighet med bestämmelserna i avdelning II, III och IV i den förordningen först från och med den 1 december 2010 och blandningar först från och med den 1 juni 2015, ska bestämmelserna i denna förordning tillämpas på klassificering, förpackning och märkning före nämnda tidpunkter.

Om en verksamhetsidkare med stöd av artikel 61 i CLP-förordningen klassificerar, förpackar och märker ämnen i enlighet med bestämmelserna i den förordningen redan före den 1 december 2010 och blandningar redan före den 1 juni 2015, ska ämnena och blandningarna också klassificeras i enlighet med denna förordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (32008R1272), EUT L 353, 31.12.2008, s. 1

Helsingfors den 11 januari 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Bilagor 1, 5-7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.