5/2010

Given i Helsingfors den 11 januari 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 4 mom. i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådant det lyder i lag 408/2009:

1 §

En förteckning över de kemikalier som avses i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-förordningen, samt deras finsk- och svenskspråkiga namn finns i bilagan till denna förordning.

2 §

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 juni 2005 om en förteckning över farliga ämnen (509/2005).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2010.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (32008R1272); EUT L 353, 31.12.2008, s. 1

Helsingfors den 11 januari 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.