Ursprungliga författningar: 2010

1424/2010
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken
1423/2010
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
1422/2010
Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
1421/2010
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
1420/2010
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
1419/2010
Skatteförvaltningens arbetsordning
1418/2010
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1417/2010
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1416/2010
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
1415/2010
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1414/2010
Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen
1413/2010
Lag om upphävande av 169 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen
1412/2010
Lag om ändring av 43 § i lagen om skatt på arv och gåva
1411/2010
Lag om ändring av 21 och 63 § i lagen om beskattningsförfarande
1410/2010
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1409/2010
Lag om inkomstskatteskalan för 2011
1408/2010
Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner
1407/2010
Lag om ändring av 64 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1406/2010
Lag om upphävande av 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform
1405/2010
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1404/2010
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1403/2010
Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1402/2010
Lag om upphävande av 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen
1401/2010
Lag om ändring av 11 § i fordonsskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.