1849/2009

Given i Helsingfors den 30 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 3 § 5 mom. och 10 a kap. 12 § i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), sådana dessa lyder i lag (1231/2009):

1 §
Beräkning av det kapitalkrav som följer av ett enskilt skadefall

För den del av försäkringsrörelsen som en försäkringsförening inte har tryggat genom överskadeåterförsäkring, ska föreningen beräkna det kapitalkrav som följer av ett enskilt skadefall. För beräkning av detta krav ska föreningen, med beaktande av de största realistiskt tänkbara skadorna, ange storleken av det största enskilda ersättningsbelopp för egen räkning som föreningen har att ansvara för.

Vid beräkning av kapitalkravet i ett enskilt skadefall ska försäkringsgrenarnas inbördes beroende beaktas.

2 §
Beräkning av minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet

Minimibeloppet av det korrigerade solvenskapitalet beräknas på det sätt som anges i bilagan till denna förordning, beroende på föreningens återförsäkringssätt, enligt formel (1), (2) eller (3) i bilagan. De försäkringstekniska riskerna tas i beaktande på det sätt som anges i formlerna.

3 §
Utjämningsbeloppets övre gräns

Utjämningsbeloppets övre gräns beräknas enligt formel (4) i bilagan.

4 §
Beräkning av utjämningsbeloppet

Utjämningsbeloppet beräknas enligt formel (5) i bilagan.

5 §
Beräkningar som görs mitt under året

Det kapitalkrav som följer av de försäkringstekniska riskerna och det kapitalkrav som följer av ett enskilt skadefall kan anges som värdena vid föregående års slut, då en ny beräkning med sannolikhet leder till ett slutresultat i samma storleksklass. Om förändringar som väsentligt inverkar på kapitalkravens storlek likväl har inträffat i en försäkringsrörelse efter utgången av föregående år, ska kapitalkraven bedömas på nytt. Samma förfarande ska tillämpas, om det finns grundad anledning att anta att det korrigerade solvenskapitalet underskrider minimibeloppet.

Utjämningsansvarets övre gräns ska bedömas på nytt i det fall att det är sannolikt att den väsentligt avviker från värdena i föregående bokslut och att den inverkar på utjämningsbeloppets storlek.

Då beräkningar görs i de fall som avses i 1 och 2 mom. används en uppskattning av premieintäkterna och driftskostnaderna under hela året som premieintäkt och driftskostnader.

6 §
Beräkningsgrunder

I grunderna för beräkning av gränserna för föreningens korrigerade solvenskapital, utjämningsbeloppet och gränserna för detta ska läggas fram

1) värdet av konstanten a, om detta avviker från det antagna värde som i bilagan givits konstanten a,

2) de tillvägagångssätt som avses i 10 a kap. 13 § i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), om de avviker från tillvägagångssätten enligt denna förordning.

I andra situationer än de som avses i 1 mom. behövs ingen beräkningsgrund.

7 §
Bokslutshandlingar

Försäkringsföreningen ska till sina bokslutshandlingar foga en utredning om uträkningen av utjämningsbeloppet och det korrigerade solvenskapitalet samt av gränserna för dessa. Av utredningen ska i detalj framgå att det korrigerade solvenskapitalet uppfyller de krav som ställs på det och att utjämningsbeloppet befinner sig mellan den undre gräns som beräknats enligt 10 kap. 3 § 3 mom. i lagen om försäkringsföreningar och den övre gräns som beräknats enligt 4 § i denna förordning.

I den utredning som avses i 1 mom. ska tillräckligt klart och exakt läggas fram hur de föreningsspecifika faktorerna och parametrarna enligt denna förordning har beräknats.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter och anvisningar till försäkringsföreningar Dnr 7/021/96 av den 22 april 1996.

Helsingfors den 30 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.