1848/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Finlands Akademis avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Finlands Akademi prissätter på företagsekonomiska grunder är beställda undersökningar, utredningar och utvärderingar, övriga expertuppdrag som kräver vetenskaplig sakkunskap samt förvaltningsmässiga och tekniska kundtjänstuppdrag som Akademin utför för statliga och kommunala myndigheter samt andra sammanslutningar och enskilda på deras begäran, samt varor som framställts i samband med en sådan uppgift.

3 §
Biblioteks- och informationstjänster

På Finlands Akademis biblioteks- och informationstjänster tillämpas statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009).

4 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Finlands Akademi beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till 31 december 2012 .

Helsingfors den 22 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Undervisningsråd
Mirja Vihma-Kaurinkoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.