1847/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007) 1 § 2 mom., 4 §, 17 § 1 mom., 18 § 1 mom. och 20 § 1 mom.,

av dem 1 § 2 mom., 4 §, 17 § 1 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 401/2009, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen utför kontrollerna.

Den som utför övervakningen ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet eller Landsbygdsverket eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan en kontroll på plats inleds.

17 §
Tilläggsåtgärder

Stödet för en tilläggsåtgärd som gården valt ska minskas med 30―100 procent och stödet för basåtgärder sänkas med 1―5 procent för varje försummad tilläggsåtgärd, om villkoren för tilläggsåtgärden inte har uppfyllts eller om uppfyllandet inte har kunnat verifieras på grund av bristfälliga handlingar.


18 §
Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter

Stödet för en tilläggsåtgärd som gården valt ska minskas med 30―100 procent och stödet för basåtgärder sänkas med 1―5 procent för varje försummad tilläggsåtgärd, om villkoren för tilläggsåtgärden inte har uppfyllts eller om uppfyllandet inte har kunnat verifieras på grund av bristfälliga handlingar.


20 §
Specialstödsavtal om uppfödning av lantraser

Om det vid övervakning upptäcks att de i 52 § 2 mom. 1―5 punkten i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd avsedda djuren som är stödberättigande när det gäller specialstödsavtal om uppfödning av lantraser är färre till antalet än vad gården enligt avtalet förbundit sig att föda upp, tillämpas vid fastställandet av påföljder vad som bestäms i artikel 63―68 i tillämpningsförordningen. På finska hästar tillämpas de bestämmelser om påföljder som gäller nötkreatur.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.