1846/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 maj 2007 om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007) 1 §, 2 § 6 och 7 punkten samt 4―6, 8, 20 och 23 §,

av dem 1 och 4 § sådana de lyder i förordning 398/2009, 5 och 8 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda förordning, 6 § sådan den lyder i förordning 336/2008 och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av de stödsystem som avses i avdelning III och i avsnitt 2, 3, 5 och 7 i kapitel 1 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd, samt av de kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) basskifte ett sådant i geografiskt hänseende sammanhängande referensskifte enligt artikel 2.27 i tillämpningsförordningen som sökanden odlar och besitter,

7) permanent betesmark ett sådant område som avses i artikel 2 punkt c i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,


4 §
Administrativa kontroller

I fråga om administrativa kontroller av stödansökningar föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd. I kontrollerna ingår sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 28 i tillämpningsförordningen.

5 §
Kontroller på plats

På grundval av artikel 30.1 i tillämpningsförordningen skall minst fem procent av de gårdar som ansökt om stöd från Europeiska gemenskapen kontrolleras på plats.

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som närings-, trafik- och miljöcentralerna gör. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utför kontroller på plats. Den som utför kontroller ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

I fråga om kontrollen av gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § föreskrivs i artikel 33 i tillämpningsförordningen.

8 §
Övervakningsprotokoll

I fråga om kontrollrapport (övervakningsprotokoll) som ska upprättas över kontroll på plats föreskrivs i artikel 32 i tillämpningsförordningen. Övervakningsprotokoll ska upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket. Samma formulär används i tillämpliga delar i administrativa kontroller.

Enligt artikel 32.2 i tillämpningsförordningen ska jordbrukaren ges möjlighet att underteckna övervakningsprotokollet, bekräfta sin närvaro vid kontrollen och lämna synpunkter på övervakningsprotokollet.

Den tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som har utfört kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

20 §
Växtartsgrupper

I fråga om åtskiljande av växtartsgrupper från varandra föreskrivs i artikel 56 i tillämpningsförordningen.

I fråga om beräknande av resultaten enligt växtartsgrupp separat i enlighet med stödnivåerna föreskrivs i artikel 57 i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag föreskrivs dessutom i artikel 16 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

23 §
Påföljder för arealfel

Bestämmelser om påföljderna av felaktig anmålan av arealer finns i avdelning IV i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag föreskrivs dessutom i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

Bestämmelser om påföljder för underlåten anmälan av arealer finns i artikel 55.1 och 55.2 i tillämpningsförordningen. Som oanmäld areal räknas endast basskiftens helt oanmälda arealer. Basskiften med en areal under 0,05 hektar räknas inte till oanmäld areal.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.