1845/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2008 om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar (823/2008) 3 § 1 och 3 mom. samt 7 § 3 mom. som följer:

3 §
Tillsynsmyndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utför kontrollerna.


Den som utför kontroll ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som söker stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.


7 §
Kontrollrapport

Den tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som har utfört kontrollen ska underteckna kontrollrapporten och lämna en kopia av den till den som ansökt om stöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.