1844/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000―2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 juni 2009 om övervakningen av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000―2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999 (400/2009) 1 § 2 mom., 4 § 1 mom., 23 § 1 mom. och 25 § 1 mom.

som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är tillsynsmyndigheter.


23 §
Lantraser

Om det vid övervakningen upptäcks att de djur som är stödberättigande när det gäller specialstödsavtal om uppfödning av lantraser, som avses i 31 § 1 mom. i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, är färre till antalet än vad gården enligt avtalet förbundit sig att föda upp, tillämpas vid fastställandet av påföljder vad som bestäms i artiklarna 63―68 i tillämpningsförordningen. Vad som föreskrivs ovan gäller inte lantrashöns. På finska hästar tillämpas de bestämmelser om påföljder som gäller nötkreatur.


25 §
Övervakning av och påföljder för jordbrukarutbildnings- och materialproduktionsprojekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utföra övervakning av ett urval på 5 procent av de regionala jordbrukarutbildnings- och materialprojekt i anslutning till miljöstöd för jordbruket som betalats under tiden mellan den 1 juni det år som föregår övervakningsåret och den 31 maj övervakningsåret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.