1843/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 juni 2008 om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (418/2008) 1 § 2 mom., 4 och 5 § samt 13 § 1 mom.

av dem 1 § 2 mom. och 4 § sådana de lyder i förordning 402/2009 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna verkställer kontrollerna.

Den som utför kontroll ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

5 §
Övervakningsprotokoll

I fråga om kontrollrapport (övervakningsprotokoll) som ska upprättas över kontroll föreskrivs i artikel 32 i tillämpningsförordningen. Övervakningsprotokollet upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket.

Enligt artikel 32.2 i tillämpningsförordningen ska jordbrukaren ges möjlighet att underteckna övervakningsprotokollet, bekräfta sin närvaro vid kontrollen och lämna synpunkter på övervakningsprotokollet.

Den tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som har verkställt kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

13 §
Antal nötkreatur och svin

I fråga om följderna av att antalet djur som jordbrukaren har uppgett avviker från det antal som har kunnat konstateras vid övervakningen, föreskrivs i artikel 65 i tillämpningsförordningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.