1842/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 maj 2007 om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (592/2007) 1 § 2 mom., 4 och 5 §, 6 § 1 mom., 7 och 8 §, 12 § 1 och 3 mom. samt 16 §,

av dem 1 § 2 mom., 4 och 8 § sådana de lyder i förordning 358/2009 samt 5 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda förordning, som följer

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

4 §
Administrativa kontroller

I fråga om administrativa kontroller av stödansökningar föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd. I kontrollerna ska ingå sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 28 i tillämpningsförordningen.

5 §
Kontroller på plats

I artikel 30 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska gemenskapens direktstöd. I artikel 41 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller under djurhållningsperioden.

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som närings-, trafik- och miljöcentralerna gör. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utför kontroller på plats. Den som utför kontroller ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för stödtagaren eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

I fråga om kontrollen av gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § föreskrivs i artikel 42 i tillämpningsförordningen.


7 §
Övervakningsprotokoll

I fråga om kontrollrapport (övervakningsprotokoll) som ska upprättas över kontroll på plats föreskrivs i artikel 32 och 45 i tillämpningsförordningen. Övervakningsprotokoll ska upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket. Samma formulär används i tillämpliga delar i administrativa kontroller.

Enligt artikel 32.2 i tillämpningsförordningen ska jordbrukaren ges möjlighet att underteckna övervakningsprotokollet, bekräfta sin närvaro vid kontrollen och lämna synpunkter på övervakningsprotokollet.

Den tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som har utfört kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

8 §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med andra kontroller upptäcks eller på något annat sätt kommer till närings-, trafik- och miljöcentralens kännedom att villkoren för erhållande av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen inte längre uppfylls på grund av överträdelse, ska kontroller enligt denna förordning genomföras.

12 §
Inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar

I fråga om kontroll av att uppgifterna i register och djurförteckningar är korrekta med hjälp av inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar föreskrivs i artikel 42.2 och 42.3 i tillämpningsförordningen.


I fråga om följderna av att det finns brister i ett djurs inköps- och försäljningsfakturor eller att fakturor saknas föreskrivs i artikel 63.4 punkt b i tillämpningsförordningen.

16 §
Påföljder

I fråga om påföljder på grund av oegentligheter i samband med djurbidrag föreskrivs i artiklarna 63―68 i tillämpningsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.