1841/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om övervakningen av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om övervakningen av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (659/2007) 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 357/2009, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.


2 §
Tillsynsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna genomför övervakningen. Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar dock för

1) övervakningen av packerier i fråga om utsädesstödet,

2) övervakningen av mottagandet av stärkelsepotatis i fabriker,

3) laboratorieanalyserna av prover på torkat foder.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.