1840/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007)14 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 359/2009, samt

ändras 1 § 2 mom. samt 5―7 och 13 §,

av dem 1 § 2 mom. samt 5 och 13 § sådana de lyder i nämnda förordning 359/2009 och 6 § sådan den lyder i förordning 420/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

5 §
Tillsynsmyndigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen är övervakningsmyndighet på det sätt som föreskrivs i artikel 48 i tillämpningsförordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer gårdsvis resultaten från den övervakning av iakttagandet av tvärvillkor som avses i bilaga II och III till rådets förordning om gårdsstöd och fastställer det slutliga resultatet i enlighet med vad som i tillämpningsförordningen föreskrivs om bestämmande av påföljder.

6 §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med något annat kontrollbesök än ett som avses i denna förordning upptäcks eller annars kommer till tillsynsmyndighetens kännedom att en gård som har ansökt om direktstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd eller stöd för djurens välbefinnande har försummat att fullgöra en skyldighet enligt denna förordning, ska den myndighet som utför kontrollen utvidga kontrollen till övervakning som avses i denna förordning i fråga om den försummade normen eller, vid administrativ kontroll, i fråga om de krav som anges i artikel 2.34 och 2.35 i tillämpningsförordningen.

7 §
Grundvattenområden

Vid övervakningen ska kontrolleras att bestämmelserna i 4 a § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) samt bestämmelserna i 8 § i miljöskyddslagen (86/2000) om skyddet för grundvatten har iakttagits på sådan jordbruksmark som är belägen på gårdens grundvattenområde.

13 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om de påföljder vid försummelse och uppsåtlig överträdelse av krav eller villkor som hänför sig till direktstöden, kompensationsbidraget, miljöstödet och stödet för djurens välbefinnande finns i artikel 24 i rådets förordning om gårdsstöd och i artiklarna 70―72 i tillämpningsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.