1838/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 4 §, det inledande stycket i 7 § och 7 § 9 punkten samt 10 § 2 mom., sådana de lyder 4 § samt det inledande stycket i 7 § och 7 § 9 punkten i förordning 1383/2003 och 10 § 2 mom. i förordning 1238/2007, som följer:

4 §

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter ska regionförvaltningsverket utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) följa situationen i fråga om smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde,

2) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde samt övervaka att gällande bestämmelser och föreskrifter iakttas,

3) vid behov hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

4) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som särskilt föreskrivits för eller ålagts regionförvaltningsverket.

7 §

Institutet för hälsa och välfärd ska


9) informera sjukvårdsdistrikt, laboratorier och hälsovårdscentraler om det aktuella läget i fråga om smittsamma sjukdomar samt lämna uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och det internationella utbytet av uppgifter om smittsamma sjukdomar,


10 §

Läkares anmälan om smittsam sjukdom ska göras inom sju dygn från det att fallet har konstaterats. I särskilt brådskande fall ska läkaren omedelbart per telefon göra en preliminär anmälan till den läkare som vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar och till Institutet för hälsa och välfärd. En preliminär anmälan som gjorts per telefon ska bekräftas genom en skriftlig anmälan om smittsam sjukdom när fallet har säkerställts. Anmälan om tuberkulos görs då sjukdomen har konstaterats och också efter att behandlingen har avslutats.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordninen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.