1837/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 december 2009 om utveckling av regionerna (1651/2009):

1 §
Sammansättning och mandatperiod för delegationen för regional- och strukturpolitik

I delegationen för regional- och strukturpolitik finns företrädare för arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, undervisningsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. I delegationen finns dessutom företrädare för landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt storområde samt regionförvaltningsverken, Finlands kommunförbund rf, de viktigaste arbetsmarknads- och näringsorganisationerna samt miljöorganisationerna och för främjande av jämställdhet mellan könen. Delegationen får tillkalla experter. För beredning av ärenden kan delegationen tillsätta sektioner.

Som delegationens ordförande fungerar företrädaren för arbets- och näringsministeriet. Delegationen utses för statsrådets mandatperiod.

2 §
Uppgifterna för delegationen för regional- och strukturpolitik

För att sköta de uppgifter som nämns i 8 § i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) ska delegationen för regional- och strukturpolitik

1) behandla förslaget angående riksomfattande regionala utvecklingsmålsättningar som avses i 22 § i lagen om utveckling av regionerna samt övriga betydande förslag angående regionutvecklingsplaner och program,

2) stödja arbets- och näringsministeriet i samordnings- och övervakningsuppgifter i enlighet med 7 § i lagen om utveckling av regionerna,

3) samordna regionstrategier enligt indelningen i förvaltningsområden och deras målsättningar,

4) övervaka förverkligandet av de rikstäckande målen för regionutveckling och förvaltningsområdenas regionala strategier och styrningen av statens regionförvaltning i anslutning till detta samt lägga fram utvecklingsförslag som hänför sig till dem,

5) lägga fram förslag till nationell regionutveckling och till utveckling och samordning av strukturfondsverksamheten,

6) utföra övriga uppgifter som hör till delegationens ansvarsområde.

Delegationen för regional- och strukturpolitik ska regelbundet rapportera till arbets- och näringsministeriet om hur de ärenden som hör till delegationens uppgifter framskrider.

3 §
Kostnadsersättningarna för medlemmarna av delegationen för regional- och strukturpolitik samt för experter

Till de medlemmar som företräder organisationer i delegationen för regional- och strukturpolitik och till experter kan betalas ersättning för inkomstbortfall, resekostnader och för övriga kostnader förorsakade av skötseln av uppgiften till den del det medlemmen eller experten företräder inte svarar för ersättningen. Ersättningen betalas av arbets- och näringsministeriet.

4 §
Beredningen av de rikstäckande målen för regionutveckling och deras innehåll

Arbets- och näringsministeriet bereder i samarbete med de andra ministerierna, landskapsförbunden och övriga aktörer som är centrala med tanke på regionutvecklingen för statsrådets beslutsfattande ett förslag med rikstäckande mål för regionutvecklingen.

I statsrådets beslut ingår åtminstone

1) riktlinjer för förverkligandet av utvecklingsmålen,

2) en beskrivning av de resurser som inriktas på utvecklandet,

3) kvalitativa och kvantitativa konsekvensmålsättningar och mätinstrument med vilka man kan följa de konsekvenser som åtgärderna i beslutet 4 § i lagen om utveckling av regionerna som hänför sig till förverkligande av de mål som avses kan uppföljas,

4) en bestämmelse om de ministerier som måste utarbeta en regionstrategi för sitt förvaltningsområde,

5) en definiering av de centrala målen för de särskilda programmen och principbesluten och de aktörer som ansvarar för skapandet av dem.

5 §
Innehållet i regionstrategin enligt förvaltningsområden

En regionstrategi enligt förvaltningsområden utarbetas som en del av planeringen av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi. I den ska åtminstone ingå

1) en beskrivning av nuläget för regionutvecklingen inom förvaltningsområdet,

2) riktlinjer och centrala åtgärder för verkställning av målen för regionutveckling inom förvaltningsområdet,

3) fastslående av den finansiering som ska användas och de principer för dess regionala inriktning som beaktas vid strategisk styrning inom regionförvaltningen,

4) en plan över hur uppföljningen av regionstrategin ska förverkligas.

6 §
Utarbetandet av regionstrategier enligt förvaltningsområden samt tidtabell

Regionstrategin utarbetas i samverkan med de regionala myndigheterna och andra ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet.

Ministerierna godkänner sin regionstrategi senast i medlet av september under andra året av statsrådets mandatperiod.

7 §
Landskapsprogrammets innehåll

Landskapsprogrammet ska innehålla åtminstone

1) en beskrivning av det rådande tillståndet i landskapet och dess delar samt en utvärdering av konsekvenserna av de program som genomförts inom landskapet,

2) en granskning av utvecklingsmöjligheterna som grundar sig på prognostiseringsarbete utfört av landskapsförbundet och av övriga aktörer,

3) tyngdpunkterna och målen för landskapets utvecklande,

4) åtgärderna för att nå målsättningarna, där även de viktigaste projekten med tanke på landskapets utveckling ingår,

5) ett avsnitt som beaktar landskapets olika delar, speciellt skärgårds-, landsbygds- och stadsregionernas särdrag,

6) en plan för finansiering av åtgärderna och de viktigaste projekten,

7) en redogörelse för en samordning av strukturfondsprogram och övriga program som hänför sig till landskapets regioner,

8) en redogörelse för konsekvensmålsättningar och mätinstrument av dessa som behövs för kvantitativ och kvalitativ övervakning av programmen och för mätinstrument angående dem,

9) en beskrivning av förberedelseskedet av landskapsprogrammet och av aktörer som deltagit i förberedelserna,

10) en redogörelse för planer och projekt som berör flera än ett landskap,

11) vid behov en redogörelse för kommunernas samarbetsområden inom regionen.

De i 1 mom. 4 punkten avsedda åtgärderna grupperas i prioriterade områden med beaktande av vad som i 25 § 2 mom. i lagen om utveckling av regionerna föreskrivs om statliga regionala myndigheters strategiska planering och styrning.

I 1 mom. 6 punkten avses med finansiering statlig, kommunal och övriga offentliga samfunds finansiering samt privat finansiering. Statsfinansieringen presenteras enligt förvaltningsområde.

8 §
Tidtabell för godkännande av landskapsprogrammet

Landskapsprogrammet godkänns på det sätt som avses i 25 § 3 mom. i lagen om utveckling av regionerna före utgången av det år som följer efter varje inledd fullmäktigeperiod. Landskapsprogrammets längd är fyra år räknat från det andra året av fullmäktigeperioden.

9 §
Innehållet i landskapsprogrammets genomförandeplan

I landskapsprogrammets genomförandeplan ska ingå åtminstone

1) tyngdpunkter och prioriterade insatsområden för landskapsprogrammets genomförande,

2) en plan för statsfinansiering för landskapsprogrammet,

3) en plan för EU-finansiering för landskapsprogrammet,

4) en plan för kommunal finansiering för de centrala projekten i landskapsprogrammet,

5) en utvärdering av landskapsprogrammets privata finansiering,

6) en plan för tidtabellen för genomförandet av landskapsprogrammet och de centrala projekten inom de särskilda programmen och för övriga åtgärder, samt över de aktörer som deltar i finansieringen av dem,

7) en beskrivning av förberedelseskedet av genomförandeplanen och av aktörer som deltagit i förberedelserna.

De i 1 mom. 1-5 punkter avsedda faktorerna föreslås för statsbudgetens ramplanering och för samordning med den strategiska styrning som avses i 7 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentraler (897/2009) och 8 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009).

Den i 1 mom. 2 punkten avsedda utvärderingen presenteras enligt indelningen i förvaltningsområden.

10 §
Tidtabellen för godkännandet av genomförandeplanen

Tidtabellen för godkännadet av landskapsprogrammets genomförandeplan samordnas med tidtabellen för strategisk styrning enligt 7 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentraler och 8 § i lagen om regionförvaltningsverken. Genomförandeplanerna kan vid behov ses över.

Arbets- och näringsministeriet utfärdar årligen noggrannare anvisningar om den tidtabell som ska följas i samband med utarbetandet av genomförandeplanen samt om förfarandet.

11 §
De särskilda programmen

För utarbetandet av de särskilda program som avses i 24 § i lagen om utveckling av regionerna svarar det behöriga ministeriet. De särskilda programmen bereds i samarbete med ministerier, landskapsförbund och övriga centrala aktörer i ärendet.

Det behöriga ministeriet svarar för verkställandet av det särskilda programmet och för tillräcklig styrning för att säkerställa genomförandet av det särskilda programmet.

Den aktör som svarar för det regionala programmets genomförande svarar också för övervakningen och rapporteringen i samband med programmets genomförande.

12 §
Målen för de särskilda programmen

Med det särskilda programmet ska de mål förverkligas som fastställts i statsrådets rikstäckande beslut angående utvecklingsmålen för regionerna. Dessutom kan ett behörigt ministerium uppställa mål som är viktiga med tanke på det egna ansvarsområdet.

Med det regionala programmet ska det särskilda programmets samt landskapsprogrammets mål förverkligas. Dessutom kan i det regionala programmet uppställas övriga för programmet behövliga målsättningar.

13 §
De särskilda programmens innehåll

De särskilda programmen ska innehålla åtminstone

1) en beskrivning av nuläget,

2) programmets målsättningar,

3) åtgärderna för uppnående av målsättningarna,

4) målgruppen för åtgärderna,

5) den region, som åtgärderna främst ska inriktas på,

6) en utvärdering av åtgärdernas finansiering,

7) en beskrivning av samordningen av det särskilda programmet med landskapsprogrammen och deras genomförandeplaner,

8) nödvändiga målsättningar för effektivitet samt mätinstrument för programmens kvantitativa och kvalitativa uppföljning,

9) en beskrivning av programmets förberedelseskeden och av de aktörer som deltagit i det samt

10) en beskrivning av programmets administration och ekonomi.

14 §
Samarbetsgruppernas uppgifter

De samarbetsgrupper som avses i 9 § i lagen om utveckling av regionerna och som tillsatts för de särskilda programmen bereder programförslagen med övriga parter som deltar i uppgörandet av programmen och ger ett utlåtande om de regionala programförslagen. Samarbetsgrupperna inriktar, följer upp och utvärderar programarbetet och utför prognostisering till stöd för detta arbete samt kommer med förslag till finansiering och utveckling av programarbetet. Samarbetsgruppens mandatperiod ska bestämmas så, att gruppen kan behandla den slututvärdering som ska göras om programmet.

För andra regionalpolitiskt betydelsefulla helheter tillsatta samarbetsgrupper har till uppgift att säkerställa den beredning i ärendet, styrning av verkställningen och uppföljning som grundar sig på samarbete.

De i 1 och 2 mom. avsedda samarbetsgrupperna avger rapporter om sin verksamhet till delegationen för regional- och strukturpolitik.

15 §
Indelning i ekonomiska regioner

En ekonomisk region kan undantagsvis bestå av en kommun.

16 §
Miljökonsekvensbedömning

I fråga om skyldigheter för de myndigheter som ansvarar för beredningen av de program och planer som avses i lagen om utveckling av regionerna att utreda och bedöma miljökonsekvenserna föreskrivs i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

17 §
Uppföljning av regionutvecklingens mål

Vid rikstäckande uppföljning och utvärdering av förverkligandet av målen för regionutveckling enligt 4 § i lagen om utveckling av regionerna används åtminstone konsekvensmålsättningar och mätinstrument som beskriver

1) regionernas ekonomi och konkurrenskraft,

2) arbetsmarknadsläget,

3) befolkningsutvecklingen och välståndet,

4) en hållbar utveckling av miljön.

De mätinstrument som ska användas bestäms närmare i statsrådets beslut om de rikstäckande utvecklingsmålen för regionerna och appliceras i tillämpliga delar även på annan uppföljning av konsekvenserna av planer och program i enlighet med i lagen om utveckling av regionerna.

18 §
Landsbygdssektionen

Landsbygdssektionens uppgift är att planera och samordna landsbygdens regionala utvecklingsåtgärder. Landsbygdssektionen bereder ärenden som hänför sig till landsbygden för behandling i landskapets samarbetsgrupp och deltar i beredningen av landskapsprogrammet beträffande 8 § 1 mom. 5 punkten.

I fråga om landbygdssektionens sammansättning föreskrivs i statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (634/2007).

19 §
Utarbetande av samarbetsavtal

I utarbetandet av samarbetsavtal som avses i 28 § i lagen om utveckling av regionerna medverkar förutom de parter som deltar i finansieringen det landskapsförbund som fungerar som regionutvecklingsmyndighet i de fall då det gäller att utarbeta ett avtal som hänför sig till ett landskapsprogram som berör regionen, ett särskilt program eller ett regionalt strukturfondsprogram. Genom förbundets medverkan säkerställs att det ärende eller den åtgärd som är föremål för avtalet överensstämmer med utvecklingsmålen för regionen.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Tuula Manelius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.