1828/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om Finlands miljöcentral (1069/2009):

1 §
Verksamhetsenheter

Finlands miljöcentral är organiserad i verksamhetsenheter om vars uppläggning och uppgifter föreskrivs närmare i arbetsordningen.

2 §
Delegation

Delegationen för Finlands miljöcentral har i uppgift att allmänt utvärdera forsknings- och utvecklingsarbetet i miljöbranschen, att stödja den strategiska planeringen samt att främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess kontaktgrupper.

I delegationen ingår generaldirektören för Finlands miljöcentral och högst tolv andra medlemmar, av vilka personalen vid Finlands miljöcentral utser en medlem inom sig.

Miljöministeriet tillsätter på förslag av Finlands miljöcentral delegationen för högst fyra år i sänder och fastställer medlemmarnas arvoden.

3 §
Ledning och personal

Förutom generaldirektören finns vid Finlands miljöcentral dessutom forskningsdirektörer och annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

En generaldirektör, om denne har avlagt doktorsexamen, och en forskningsdirektör har titeln professor.

Chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören är en tjänsteman som generaldirektören har förordnat till uppgiften.

4 §
Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören leder och utvecklar verksamheten vid Finlands miljöcentral och svarar för att verksamheten är resultatbringande och att målen nås.

Generaldirektören avgör ärenden som gäller

1) riktlinjerna för Finlands miljöcentrals verksamhet och andra därmed jämförbara betydande ärenden,

2) verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget,

3) resultatmålen och resultatledningen inom Finlands miljöcentral,

4) godkännande och undertecknande av bokslutet,

5) den interna kontrollen samt

6) andra frågor som är vittomfattande och betydande för Finlands miljöcentral.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för generaldirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med Finlands miljöcentrals verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för forskningsdirektören doktorsexamen, vetenskaplig förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga

3) för chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsenheten och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Besättande av tjänster och anställning av annan personal

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Innan ärendet föredras ska jord- och skogsbruksministeriets utlåtande inhämtas.

Den övriga personalen utnämns och anställs av generaldirektören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

7 §
Företrädande av staten

Finlands miljöcentral kärar och svarar på statens vägnar och bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i ärenden inom sitt verksamhetsområde.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.