1822/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om luftkvaliteten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 9 augusti 2001 om luftkvaliteten (711/2001) 2 § 1 mom. 7 punkten, 7 § 2 mom., 12 § 4 mom. och 13 § som följer:


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


7) uppföljningsområde en eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde eller en befolkningskoncentration som kan omfatta en eller flera kommuner,


7 §
Myndigheterna och deras uppgifter vid uppföljningen av luftkvaliteten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skall ha kännedom om luftkvaliteten och se till att uppföljningen av luftkvaliteten har ordnats väl inom det egna området. Närings-, trafik- och miljöcentralerna skall också se till att nödvändig regional information om uppföljningen införs i datasystemet för miljövårdsinformation.

12 §
Förhindrande av överskridning av gränsvärdena

Planerna och programmen, som kan gälla hela kommunen eller endast vissa områden, skall göras upp senast 18 månader efter utgången av den referensperiod under vilken gränsvärdet har överskridits eller en risk för att det skall överskridas konstaterats. Planerna och programmen skall ges till närings-, trafik- och miljöcentralen som skall lämna dem till miljöministeriet. Kommuninvånarna skall informeras om planerna och programmen. Vart tredje år skall närings-, trafik- och miljöcentralen och miljöministeriet informeras om hur planerna och programmen fortskrider.

13 §
Gränsvärdesöverskridningar förorsakade av sandning

I de områden där gränsvärdena för inandningsbara partiklar (PM10) överskrids uppenbart till följd av den partikelbelastning som förorsakas av sandning, är det inte nödvändigt att göra upp de i 12 § avsedda planerna och programmen för att gränsvärdena skall underskridas. Kommunen skall då ge en utredning, där det så detaljerat som möjligt framgår hur stort område som omfattas av överskridningen, de uppskattade eller uppmätta koncentrationerna av inandningsbara partiklar, tillgänglig information om partiklarnas storleksfördelning och om källorna till partiklarna samt information om planerade och redan genomförda åtgärder för att sänka koncentrationerna och en bedömning av dessa åtgärders inverkan på koncentrationerna. Utredningen skall ges till närings-, trafik- och miljöcentralen som skall lämna den till miljöministeriet. Kommunen skall informera kommuninvånarna om utredningen.

Om gränsvärdena överskrids på nytt, skall kommunen lämna till närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifter om koncentrationer och en bedömning av åtgärder som vidtagits för att sänka koncentrationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.