1819/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i naturvårdsförordningen av den 14 februari 1997 (160/1997) 6 § 1 mom., 11 § 1 mom. och 12 § som följer:


6 §
Förvärv av naturskyddsområden

Miljöministeriet beslutar om förvärv av områden till staten för naturskyddsändamål. Miljöministeriet kan helt eller delvis föra över uppgiften att förvärva områden till en närings-, trafik- och miljöcentral.


11 §
Information och anteckning av vissa beslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall för kännedom till skogscentralen, kommunen och förbundet på landskapsnivå sända de beslut den fattat med stöd av 30 eller 47 § naturvårdslagen.


12 §
Samarbetet mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och skogscentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall, innan den fattar beslut enligt 30 § naturvårdslagen, samråda med skogscentralen om avgränsningen av de naturtyper som avses i lagens 29 § 1 mom. 1–3 punkten. Närings-, trafik- och miljöcentralen skall i fråga om statliga ägda områden också samarbeta med den myndighet eller inrättning i vars besittning det område som skall avgränsas är.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.