1818/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 23 november 2006 om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 6 § 2 mom. och 10 § 1 mom. som följer:


6 §
Miljökvalitetsnorm

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall i åtgärdsprogrammet enligt 12 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) presentera åtgärder genom vilka det förhindras att miljökvalitetsnormer överskrids till följd av någon annan verksamhet än tillståndspliktig verksamhet.


10 §
Inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation

Sådan verksamhet i vilken verksamhetsutövaren använder något av de för vattenmiljön skadliga ämnena 10-24 i punkt D i bilaga 1, vilket med stöd av lagen om bekämpningsmedel (327/1969) har godkänts för användning som bekämpningsmedel, skall på begäran anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen för inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation enligt 27 § i miljöskyddslagen. Information kan begäras av verksamhetsutövare i ett ytvattenavrinningsområde, om det enligt myndigheternas övervakningsinformation finns risk för att en miljökvalitetsnorm i det aktuella ytvattnet överskrids.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.