1815/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av avfallsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i avfallsförordning av den 22 december 1993 (1390/1993) i 3 a § 2 mom. det inledande stycket och 3 mom., sådana de lyder i förordningen av den 20 juni 1996 (472/1996), 12 § sådan den lyder i förordningen av den 24 januari 1995 (64/1995), 14 § och 14 b §, sådana de lyder i förordningen av den 18 februari 2000 (171/2000), i 17 § 2 mom. det inledande stycket sådan den lyder i förordningen av den 24 januari 1995 (64/1995) samt 21 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i förordningen av den 18 februari 2000 (171/2000), som följer:


3 a §
Klassificering som problemavfall

En närings-, trafik- och miljöcentral kan i enstaka fall besluta


En närings-, trafik- och miljöcentral skall för uppföljning sända en kopia av beslut som den fattat med stöd av 2 mom. till Finlands miljöcentral, som halvårsvis skall tillställa vederbörande ministerium ett sammandrag av besluten.

12 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Den anmälan för införande i avfallsregistret som nämns i 49 § avfallslagen skall göras till den närings-, trafik- och miljöcentral i vars verksamhetsområde verksamhetsidkaren har sin hemort.

14 §
Behandlingen av anmälningar till avfallsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen granskar utan dröjsmål anmälan, begär vid behov tilläggsuppgifter av verksamhetsidkaren för komplettering av anmälan, fattar beslut med anledning av anmälan samt antecknar uppgifter om beslutet i avfallsregistret.

Om den verksamhet som avses i anmälan sträcker sig till två eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers område, antecknas uppgifterna om verksamheten på grundval av samma anmälan i avfallsregistret hos miljöcentralerna i fråga.

14 b §
Övervakning av verksamhet som godkänts för anteckning i avfallsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan i sitt beslut om godkännande för anteckning i avfallsregistret närmare föreskriva att verksamhetsidkaren vid bestämda tider till avfallsregistret skall lämna sådana uppgifter som behövs för övervakningen av verksamheten.

Den som idkar en verksamhet som godkänts för anteckning i avfallsregistret skall meddela närings-, trafik- och miljöcentralen om sådana omställningar i verksamheten som kan ha betydelse med tanke på de uppgifter som antecknats i registret.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall till den som godkänts för anteckning i avfallsregistret vid utgången av det kalenderår då tre år förflutit efter att det senaste ändringsmeddelandet om versamhetsidkaren lämnats sända ett utdrag av uppgifterna i avfallsregistret för granskning.

17 §
Miljöförvaltningens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skall, utöver vad som stadgas i avfallslagen,


21 §
Avfallsregistrens samregister

I det samregister över avfallsregistren som nämns i 17 § 1 mom. 1 punkten ingår följande avfallsregister:


2) närings-, trafik- och miljöcentralernas avfallsregister, som innehåller uppgifter om yrkesmässig insamling och transport av avfall, om verksamhet som avfallsförsäljare och avfallsförmedlare, om avfallet är avsett för återvinning eller behandling utomlands, om producentsammanslutningar och om verksamhetsidkare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.