1805/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordningen om medling vid brott och i vissa tvister

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 april 2006 om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006) 2 § 2 mom. samt 4 och 5 §, som följer:

2 §

Medlemmarna ska företräda instanser som är av central betydelse för medling. I delegationen ska socialförvaltningen, justitieförvaltningen, domstolsväsendet, åklagarväsendet och polisförvaltningen samt regionförvaltningsverken vara representerade. De övriga medlemmarna företräder medlingsinstanser, organisationer som är verksamma inom medlingsbranschen och medlare.


4 §
Fördelning av statligt anslag som reserverats för ersättning

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar anslaget som reserverats för verksamhet som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister mellan regionförvaltningsverken att användas som ersättning av statens medel för de kostnader som föranleds av medlingsverksamheten. Anslaget fördelas mellan regionförvaltningsverken på grundval av invånarantal, areal och kriminalitet. Den inbördes viktkoefficienten för beräkningsgrunderna fastställs så att 70 procent betalas på grundval av invånarantalet i regionförvaltningsverkens verksamhetsområde, 15 procent på grundval av arealen och 15 procent på grundval av brottsligheten.

5 §
Grunderna för bestämmande av ersättning från staten

Regionförvaltningsverket betalar av det anslag som är disponibelt för medlingsverksamhet till de tjänsteleverantörer som är verksamma inom dess område den ersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Storleken på ersättningen bestäms och betalas till tjänsteleverantören i enlighet med de grunder och viktkoefficienter som anges i 4 §.

Om regionförvaltningsverket själv tillhandahåller tjänster som anknyter till medlingsverksamheten på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister, har regionförvaltningsverket rätt att få ersättning av statens medel på de grunder som anges i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.