1800/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning av den 3 maj 2007 (627/2007) 10 § 1 mom. 6 punkten, 13, 18, 20, 22—25 och 30 §, av dem 13 § sådan den lyder i förordning 1147/2008 och 20, 24 och 25 § sådana de lyder i förordning 292/2008 samt

fogas till 4 § nya 4—6 mom., som följer:

4 §
Styr- och ledningsprinciper

I förvaltningsområdets tjänstemannaledningsgrupp behandlas planeringen av hela förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi, förvaltningsområdets strategiska frågor och lagstiftningsplaner, samordnas verksamheten inom förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar och behandlas förvaltningsområdets arbetsgivarpolitik, ledning och andra ärenden som gäller hela förvaltningsområdet.

Ordförande för förvaltningsområdets tjänstemannaledningsgrupp är kanslichefen. Övriga medlemmar är ministeriets avdelningschefer och informationsdirektören samt generaldirektörerna vid Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. Förvaltningsområdets tjänstemannaledningsgrupp kan sammanträda i sådan begränsad sammansättning som ordföranden bestämt för att behandla ärenden som gäller styrningen av ett visst ansvarsområde, ämbetsverk eller institut.

Ärenden som gäller styrningen av ämbetsverk och institut, andra än strategiska ärenden, behandlas i ledningsgruppen för styrningen av respektive ämbetsverk eller institut. Ordförande för ledningsgruppen är respektive avdelnings avdelningschef och andra medlemmar generaldirektören vid ämbetsverket eller institutet och andra tjänstemän vid ministeriet och ämbetsverket eller institutet som ordföranden kallat.

10 §
Allmänt

Varje avdelning och enhet svarar i fråga om sitt eget ansvarsområde för


6) resultatorienterad styrning av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet,


13 §
Allmänna avdelningens uppgifter

Till allmänna avdelningens ansvarsområde hör ärenden som gäller

1) planering på lång sikt inom förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering, organisering och utveckling av resultatstyrningen, uppgörande av budgetförslaget och andra finansieringsfrågor samt system för uppföljning av verksamheten och ekonomin och andra ekonomi- och statistikfrågor,

2) ministeriets interna budgetering, uppställande av resultatmål, betalningsrörelse, bokföring och bokslut samt andra uppgifter som ministeriet har i egenskap av räkenskapsverk,

3) stödjande av ministeriets ledning och avdelningar i deras internationella verksamhet samt allmänna och tväradministrativa internationella uppgifter i samarbete med avdelningarna,

4) samordning av den forskning som bedrivs inom ministeriets förvaltningsområde,

5) forskning kring och observation av atmosfären, vädertjänst samt fysikalisk havsforskning och uppföljning av den,

6) resultatstyrning av det forskningsinstitut som hör till ministeriets förvaltningsområde,

7) utveckling av förvaltningen och andra rättsliga och allmänna administrativa uppgifter, om ärendet inte hör till någon annan avdelning eller enhet,

8) ministeriets förvaltning och personalförvaltning, verksamhets- och ledningssystem och utveckling av dem,

9) ministeriets dataadministration och informationstjänst,

10) utveckling av förvaltningsområdets dataadministration till den del ärendena ingår i ministeriets uppgifter,

11) översättning,

12) affärsmässig utveckling av ministeriets förvaltningsområde,

13) styrning av statsbolagen och affärsverken inom ministeriets förvaltningsområde,

14) ministeriets ämbetsverkstjänster,

15) ministeriets interna beredskap och säkerhet,

16) utveckling av beredskap och säkerhet vid ämbetsverken och inrättningarna inom ministeriets förvaltningsområde, om uppgiften inte hör till någon annan avdelning, och

17) ministeriets och förvaltningsområdets ämbetsverks och inrättningars deltagande i internationell krishantering.

18 §
Enheten för affärsverksamhet

Enheten för affärsverksamhet handlägger ärenden som gäller

1) styrning, uppföljning, utveckling och branscharrangemang som avser statsbolagen och affärsverken inom förvaltningsområdet, och

2) strukturell utveckling av affärsverksamheten och utvecklingsstrategier inom förvaltningsområdet och dess organisationer.

20 §
Trafikpolitiska avdelningens uppgifter

Till trafikpolitiska avdelningens ansvarsområde hör ärenden som gäller

1) planering och utveckling av trafiksystemet,

2) samhällsekonomiska metoder för bedömning av trafiken,

3) skötsel, underhåll och utveckling av trafiknäten,

4) järnvägstrafik,

5) sjöfart och övrig sjötrafik samt hamnar,

6) civil luftfart,

7) vägtrafik och fordon som används i vägtrafiken,

8) skatter och avgifter i fråga om trafiken,

9) efterfrågan på och utbudet och utvecklingen av persontrafiktjänster,

10) godstrafik och logistik,

11) trafikledning och telematik,

12) trafiksäkerhet och miljöfrågor samt transport av farliga ämnen,

13) ämbetsverk och inrättningar inom avdelningens ansvarsområde och resultatorienterad styrning av dem,

14) Trafikskyddet,

15) forsknings- och utvecklingsprojekt som anknyter till närområdessamarbetet, och

16) trafikinformationssystem.

Avdelningen har en styrningsgrupp för Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. Trafikpolitiska avdelningens avdelningschef utser en ansvarig tjänsteman för vardera styrningsgruppen. De ansvariga tjänstemännen sköter uppgiften direkt underställda avdelningschefen.

22 §
Enheten för trafiktjänster

Enheten för trafiktjänster handlägger ärenden som gäller

1) allmän styrning och utveckling av trafiktjänster,

2) trafikmarknaden,

3) närings- och tillståndspolitiken i fråga om trafik,

4) Trafiksäkerhetsverket i fråga om ansvarsområdena luftfart, järnväg och sjöfart och resultatstyrningen av Trafiksäkerhetsverket,

5) persontrafik, och

6) säkerheten inom järnvägstrafik, luftfart, sjöfart och övrig sjötrafik, säkerhetsfrågor och miljöfrågor, speciellt i fråga om att förhindra att fartyg förorenar vattendragen.

23 §
Enheten för trafiksystem

Enheten för trafiksystem handlägger ärenden som gäller

1) planering och utveckling av trafiksystemet på nationell nivå och i de största stadsregionerna,

2) samhällsekonomiska konsekvenser av trafiksystemet, användningen av ekonomiska styrmedel inom trafiken samt trafikprognoser,

3) sammankoppling av trafiksystemet till regionutvecklingen och markanvändningsplaneringen,

4) utvecklingen av verksamhetsbetingelserna för kollektivtrafiken, köptrafik och bidrag till flygplatser,

5) styrning och utveckling av planeringen, byggandet, driften och underhållet av trafiknäten,

6) resultatstyrningen av Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket,

7) allmän utveckling av jord- och vattenbyggnadsbranschen,

8) miljöfrågor som anknyter till trafiken, om ärendet inte hör till någon annan avdelnings ansvarsområde,

9) inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter samt husbyggnadsprojekt,

10) EU-stöd till utvecklingen av trafiknät och planeringen av transeuropeiska transportnät, och

11) beslut om statsbidrag till trafikmuseiprojekt och vissa trafikorganisationer.

24 §
Trafiksäkerhetsenheten

Trafiksäkerhetsenheten handlägger ärenden som gäller

1) samordning och styrning av trafiksäkerheten och trafiksäkerhetsarbetet,

2) förare,

3) fordon,

4) Trafiksäkerhetsverket i fråga om ansvarsområdet vägtrafik, Trafikverket i fråga om säkerheten i vägtrafiken och Trafikskyddet, och

5) transport av farliga ämnen med undantag av transport med tankfartyg till havs och på övriga vattenvägar.

25 §
Logistik- och Rysslandsenheten

Logistik- och Rysslandsenheten handlägger ärenden som gäller

1) politik för logistik och utvecklingen av den logistiska verksamhetsmiljön,

2) godstrafik,

3) samarbete inom transport- och logistikbranschen med Ryssland och närområdena,

4) reglering av vägtrafiken och internationella avtalsfrågor,

5) Saima kanal,

6) Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket i fråga om godstrafik, trafikledning och telematik samt logistik, och

7) ärenden som gäller internationella överenskommelser mellan Finland och Ryssland.

30 §
Uppgifter för ministeriets information

Ministeriets information är en enhet som lyder direkt under ministeriets ledning och som stöder och biträder ministeriets ledning i ministeriets informationsverksamhet.

Ministeriets information handlägger dessutom ärenden som gäller

1) ministeriets externa information och kontakten med intressegrupper samt förandet av samhälleliga kampanjer,

2) ministeriets interna information,

3) webbinformation,

4) samarbetet i fråga om information inom statsrådet och ministeriets förvaltningsområde, och         

5) publikationsverksamheten, och

6) visuella profil.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.