1798/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 november 2005 om fartygstrafikservice (763/2005) 1 § 1 mom., 2 och 3 §, 5 § 2 mom., 7 § 1 och 4 mom. samt 9 § 1 mom., som följer:

1 §
Arbetsplatsutbildningsplan

VTS-myndigheten skall ha en av Trafiksverket fastställd arbetsplatsutbildningsplan för varje enskild VTS-central.


2 §
Grundutbildning för VTS-operatörer

Grundutbildningen för VTS-operatörer skall anordnas enligt ett utbildningsprogram som Trafiksverket godkänt. Utbildningsprogrammet skall grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Grundutbildningen skall bestå av fartygstrafikserviceteori och simulatorträning.

Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. Trafiksverket fastställer i samband med att verket godkänner utbildningsprogrammet de delar från vilka befrielse kan beviljas. För att kunna bli befriad skall den som utbildas innan grundutbildningen börjar förete ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.

Grundutbildningen skall genomgås innan den i 4 § avsedda arbetsplatsutbildningen slutar.

3 §
Grundutbildning för VTS-chefer

Grundutbildningen för VTS-chefer skall anordnas enligt ett utbildningsprogram som Trafiksverket godkänt. Utbildningsprogrammet skall grunda sig på en rekommendation som utarbetats av Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA) och godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Grundutbildningen skall bestå av fördjupad teoretisk utbildning i fartygstrafikservice.

Den som deltar i grundutbildningen kan på grundval av tidigare utbildning beviljas fullständig eller partiell befrielse från någon del av utbildningsprogrammet. Trafiksverket fastställer i samband med att verket godkänner utbildningsprogrammet de delar från vilka befrielse kan beviljas. För att kunna bli befriad skall den som utbildas innan grundutbildningen börjar förete ett godtagbart intyg över ersättande utbildning.

En person som deltar i grundutbildning för VTS-chefer skall ha sådan grundutbildning för VTS-operatör som genomförts med godkänt resultat.

5 §
Språkkunskaper som krävs av VTS-operatör

Kravet i 1 mom. på kunskaper i det andra språket tillämpas likväl inte på dem som har avlagt vaktstyrmansexamen enligt statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (1797/2009).

7 §
Förnyande av behörighetsintyg

Förnyande av behörighetsintyg för VTS-operatörer söks hos Trafiksverket. Sökanden skall visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap och fullgjort kompletterande yrkesutbildning enligt 9 §.


Om sökanden inte kan visa att han eller hon har upprätthållit sin yrkeskunskap i enlighet med 2 mom. skall sökanden före deltagandet i den kompletterande yrkesutbildning som avses i 9 § avlägga ett prov genom vilket han eller hon visar sig ha tillräckliga grundläggande kunskaper i fartygstrafikservice. Provets utformning och innehåll samt mottagaren av provet godkänns av Trafiksverket.

9 §
Kompletterande yrkesutbildning

Den kompletterande yrkesutbildningen för VTS-operatörer skall anordnas enligt ett utbildningsprogram som Trafiksverket godkänt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.