1797/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 5 mom., 7 § 5 mom., 9 § 3 mom., 16 § 2 mom., 17 § 3 och 4 mom., 18 § 4 mom., 19 § 1 och 2 mom., 21 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2009 om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fartygspersonal som arbetar ombord på maskindrivna finska fartyg som används i sjöfart och på fartygens redare.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) grundläggande nödsituationsutbildning den helhet som består av utbildning i överlevnadstekniker, brandbekämpning, förstahjälp och arbetarskydd enligt tabellerna A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 och A-VI/1-4 i STCW-konventionens kod A,

2) GMDSS-systemet det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss,

3) sjöområde A1, A2, A3 och A4 sjöområden enligt GMDSS-systemet,

4) maskineffekt propellermaskineriets effekt, mätt vid axelledningens flänsanslutning och uttryckt i kilowatt,

5) effekttal det tal som fås genom att de disponibla ångpannornas största tillåtna drifttryck och produkterna av effektens talvärden adderas, varvid med drifttryck avses övertryck, angivet i bar, och med effekt den värmeenergi som under tidsenheten överförs i vätska och ånga, angiven i megawatt.

3 §
Ansökan om fastställande av bemanningen

Redaren ska i sin ansökan om fastställande av bemanningen lämna in uppgifter om följande omständigheter:

1) vakthållningsarrangemangen,

2) ordnandet av arbets- och vilotiderna,

3) fartområdena,

4) hamnanlöpens frekvens och sjöresornas längd,

5) förtöjningen och lösgöringen av fartyget,

6) lasten, lasthanteringen, stuvningen och säkringen av lasten,

7) fartygspersonalen och omhändertagandet av passagerarna,

8) fartygets drift, service och underhåll,

9) skyddet av havsmiljön.

4 §
Omständigheter som ska beaktas vid fastställande av bemanningen

Vid fastställande av bemanningen ska hänsyn tas till om fartygets befälhavare och maskinchef deltar i vakthållningen.

5 §
Redarens skyldigheter beträffande fartygets bemanning

Innan en medlem av fartygspersonalen tar emot en befattning ombord, ska redaren försäkra sig om att

1) personen i fråga har den behörighet som krävs för att sköta befattningen,

2) uppgifterna om personens utbildning, behörighet och arbetserfarenhet håller streck och att han eller hon har den hälsa som föreskrivs i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa och att dessa uppgifter finns i ett av redaren fört register, ur vilket personen i fråga har möjlighet att få de uppgifter som gäller honom eller henne till påseende,

3) personen i fråga instrueras i enlighet med redarens fartygsspecifika anvisningar i att utföra de specialuppdrag som hör till befattningen, görs förtrogen med fartyget, dess anordningar och instrument, rutinerna ombord, säkerhetsarrangemangen, livräddningsutrustningen och de uppgifter som han eller hon bör utföra i nödsituationer, och en anteckning om detta görs i fartygsdokumenten, samt

4) att personen i fråga förmår samarbeta effektivt i en nödsituation så att säkerheten för människoliv och fartyg kan tryggas och skador på miljön förebyggas.

6 §
Befälhavarens skyldigheter beträffande fartygets bemanning

Befälhavaren ska särskilt se till att fartygspersonalens storlek, sammansättning och anlitande på varje enskild resa är sådana att följande funktioner kan skötas:

1) fartyget kan framföras säkert från hamn till hamn,

2) fartyget underkastas driftservice i den omfattning som dess framförande kräver,

3) navigations-, livräddnings-, brandskydds-, och övrig säkerhetsutrustning kan användas och underkastas service,

4) maskineriet, automatiken, kontrollinstrumenten och kommunikationsutrustningen kan användas och underkastas service i sådan omfattning att fartyget kan framföras säkert,

5) de funktioner bogseringen med hänsyn till dess art påkallar,

6) fartyget kan förtöjas och lösgöras säkert, och

7) fartygspersonalen och övriga personer som bor ombord får den service de behöver.

Befälhavaren ska se till att fartygspersonalen har tillräckliga språkkunskaper för att förstå föreskrifter, anvisningar och muntliga instruktioner gällande säkerheten.

7 §
Bemanningscertifikatets giltighet

Bemanningscertifikat för inrikes fart kan utfärdas så att det är i kraft tills vidare.

Bemanningscertifikat för internationell fart kan utfärdas för högst fem år.

8 §
Behörighetskrav för befälhavare på last- och passagerarfartyg

På passagerarfartyg som har en bruttodräktighet under 100 och som går i inrikes fart i ett namngivet och avgränsat område inom fartområde I ska befälhavaren ha förarbrev.

På lastfartyg som har en bruttodräktighet under 100 och som går i inrikes fart inom fartområde I ska befälhavaren ha förarbrev.

På lastfartyg som har en bruttodräktighet under 100 och som går i inrikes fart inom fartområdena II och III ska befälhavaren ha skepparutbildning för inrikes fart och fyra månaders sjötjänst. Skepparutbildningen och sjötjänsten ska bestyrkas genom ett intyg utfärdat av Trafiksäkerhetsverket.

På lastfartyg som har en bruttodräktighet av minst 100 men under 500 och som går i inrikes fart ska befälhavaren ha skepparbrev för inrikes fart.

På passagerarfartyg som har en bruttodräktighet under 300 i inrikes fart ska befälhavaren ha skepparbrev för inrikes fart. På passagerarfartyg som går i inrikes fart inom fartområde III krävs dessutom att befälhavaren har tolv månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.

På passagerarfartyg som har en bruttodräktighet av minst 300 men under 500 och som går i inrikes fart ska befälhavaren ha skepparbrev för inrikes fart och tolv månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.

På fartyg som har en bruttodräktighet av minst 500 men under 1 000 och som går i inrikes fart ska befälhavaren ha vaktstyrmansbrev. På passagerarfartyg ska befälhavaren dessutom ha tolv månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.

På fartyg som har en bruttodräktighet av minst 1 000 men under 3 000 och som går i inrikes fart ska befälhavaren ha överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev och 36 månaders sjötjänst som vaktstyrman eller 24 månaders sjötjänst som vaktstyrman, varav minst tolv månader som överstyrman.

På fartyg som har en bruttodräktighet under 1 000 och som går i östersjötrafik eller närtrafik ska befälhavaren ha vaktstyrmansbrev samt tolv månaders sjötjänst som vaktstyrman. Av sjötjänsten ska minst sex månader vara tjänstgöring i internationell fart.

På fartyg som har en bruttodräktighet av minst 1 000 men under 3 000 och som går i östersjötrafik ska befälhavaren ha överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev och 36 månaders sjötjänst som vaktstyrman eller 24 månaders sjötjänst som vaktstyrman, varav minst tolv månader som överstyrman. Av tjänstgöringen som vaktstyrman ska minst tolv månader vara tjänstgöring i internationell fart.

På fartyg som har en bruttodräktighet av minst 1 000 men under 3 000 och som går i närtrafik ska befälhavaren ha överstyrmansbrev.

På fartyg som har en bruttodräktighet under 500 och som går i europatrafik eller fjärrtrafik ska befälhavaren ha överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev samt 36 månaders sjötjänst som vaktstyrman eller 24 månaders sjötjänst som vaktstyrman, varav minst tolv månader som överstyrman. Av tjänstgöringen som vaktstyrman ska minst tolv månader vara tjänstgöring i internationell fart.

På fartyg som har en bruttodräktighet av minst 3 000 och på fartyg som har en bruttodräktighet av minst 500 och som går i europatrafik eller fjärrtrafik ska befälhavaren ha sjökaptensbrev.

9 §
Behörighetskrav för maskinchef på last- och passagerarfartyg

På fartyg i inrikes fart med en maskineffekt under 350 kW där maskinkontrollinstrumenten är placerade så att maskineriet kan manövreras från styrplatsen ska befälhavaren ha förarbrev.

På fartyg i inrikes fart med en maskineffekt av minst 350 kW men under 750 kW ska maskinchefen ha maskinskötarbrev.

På fartyg i inrikes fart med en maskineffekt av minst 750 kW men under 1 500 kW ska maskinchefen ha vaktmaskinmästarbrev.

På fartyg i östersjötrafik med en maskineffekt av minst 350 kW men under 750 kW ska maskinchefen ha maskinskötarbrev och minst tolv månaders sjötjänst som maskinbefäl. På fartyg i östersjötrafik med en maskineffekt av minst 750 kW men under 1500 kW ska maskinchefen ha vaktmaskinmästarbrev och minst tolv månaders sjötjänst som vaktmaskinmästare.

På fartyg i när- och europatrafik med en maskineffekt av minst 350 kW men under 1 500 kW ska maskinchefen ha vaktmaskinmästarbrev och minst tolv månaders sjötjänst som vaktmaskinmästare.

På fartyg i fjärrtrafik med en maskineffekt av minst 350 kW men under 750 kW ska maskinchefen ha vaktmaskinmästarbrev och minst tolv månaders sjötjänst som vaktmaskinmästare.

På fartyg i fjärrtrafik med en maskineffekt av minst 750 kW men under 3 000 kW ska maskinchefen ha maskinmästarbrev och minst sex månaders sjötjänst som maskinmästare.

På fartyg som går i annan än fjärrtrafik och som har en maskineffekt av minst 1 500 kW men under 3 000 kW ska maskinchefen ha maskinmästarbrev och minst sex månaders sjötjänst som maskinmästare.

På fartyg med en maskineffekt av minst 3 000 kW ska maskinchefen ha övermaskinmästarbrev.

10 §
Behörighetskrav för befäl på fiskefartyg

På fiskefartyg av klass I ska befälhavaren ha förarbrev B för fiskefartyg i fångstområde I och II och förarbrev A för fiskefartyg i fångstområde III.

På fiskefartyg av klass II ska befälhavaren ha förarbrev A för fiskefartyg.

På fiskefartyg av klass III ska vaktstyrmannen ha skepparbrev B för fiskefartyg och befälhavaren ha skepparbrev A för fiskefartyg.

På fiskefartyg med en maskineffekt under 350 kW där maskinkontrollinstrumenten är så placerade att fartyget kan manövreras från styrplatsen krävs inte maskinskötare.

På fiskefartyg med en maskineffekt av minst 350 kW men under 750 kW ska någon i fartygspersonalen ha maskinskötarbrev.

Om fiskefartyget har en maskineffekt av minst 750 kW, ska maskinchefen ha vaktmaskinmästarbrev.

Den som har genomgått utbildning i fiskefartygs säkerhet och som har förordningsenligt

1) vaktstyrmansbrev kan tjänstgöra som styrman på fiskefartyg av klass III på Östersjön; av befälhavare på fiskefartyg av klass III krävs dessutom tolv månaders sjötjänst som vaktstyrman, varav minst sex månader ska vara tjänstgöring som vaktstyrman eller befälhavare på fiskefartyg med en längd av minst 12 meter,

2) skepparbrev för inrikes fart kan tjänstgöra som befälhavare på ett sådant fiskefartyg för vars framförande krävs förarbrev A för fiskefartyg,

3) förarbrev kan tjänstgöra som befälhavare på ett sådant fiskefartyg för vars framförande krävs förarbrev B för fiskefartyg.

11 §
Behörighetskrav för radiopersonal

På fartyg i internationell fart ska varje medlem av däcksbefälet ha ROC-certifikat (begränsat operatörscertifikat). Därtill ska ett däcksbefäl på fartyg som trafikerar sjöområdena A2, A3 och A4 ha GOC-certifikat (allmänt operatörscertifikat).

Inom fartområde III i inrikes fart ska varje medlem av däcksbefälet på passagerarfartyg och ett däcksbefäl på lastfartyg ha ROC- eller SRC-certifikat (kusttrafikcertifikat). Har fartyget MF- eller MF/HF-utrustning, ska varje medlem av däcksbefälet på passagerarfartyg ha GOC- eller LRC-certifikat (oceantrafikcertifikat) och ett däcksbefäl på lastfartyg ha GOC- eller LRC-certifikat och övriga däcksbefäl GOC- eller SRC-certifikat.

Inom fartområde II i inrikes fart ska varje medlem av däcksbefälet på passagerarfartyg och ett däcksbefäl på lastfartyg ha ROC- eller SRC-certifikat.

Inom fartområde I i inrikes fart ska varje medlem av däcksbefälet på passagerarfartyg och ett däcksbefäl på lastfartyg ha begränsat radiotelefonistcertifikat för VHF-kommunikation. På de fartyg där VHF-radiotelefon med DSC-funktion krävs ska personerna i fråga ha ROC- eller SRC-certifikat.

På vägfärja som är utrustad med enbart VHF-radiotelefon ska färjföraren ha begränsat radiotelefonistcertifikat för VHF-kommunikation.

På pråmar som används i fartområdena för inrikes fart som bostadsutrymmen för arbetare vid vattenbyggen ska en person ha begränsat radiotelefonistcertifikat för VHF-kommunikation.

På fiskefartyg med en längd som understiger 45 meter och som inte omfattas av fiskefartygsdirektivet ska en person ha ROC- eller SRC–certifikat, om fartyget rör sig inom sjöområde A1. Rör sig fartyget utanför sjöområde A1, ska en person ombord ha GOC- eller LRC–certifikat.

På fiskefartyg med en längd av minst 45 meter och på sådana fiskefartyg under 45 meter i längd som omfattas av fiskefartygsdirektivet ska en person ha ROC-certifikat, om fartyget rör sig inom sjöområde A1. Rör sig fartyget utanför sjöområde A1, ska en person ombord ha GOC-certifikat.

12 §
Användare av tryckbärande anordningar

Maskinchefen ska enligt 10 § i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) utse en eller flera medlemmar av fartygspersonalen till användare av tryckbärande anordning. Denna eller dessa ska skolas in i användningen av anordningen.

Användaren sköter den tryckbärande anordningen i enlighet med driftsövervakarens föreskrifter och anvisningar.

Användaren av den tryckbärande anordningen ska vara en för uppgiften kompetent person som skolats in i sina uppgifter.

13 §
Driftsövervakare av tryckbärande anordning på motorfartyg

På motorfartyg där ångpannor är installerade ska det maskinbefäl som är driftsövervakare ha

1) ångmaskinskötarbrev, med vilket kan jämställas maskinskötarbrev A enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999), om ångpannornas sammanlagda effekttal är högst 80 och trycket är högst 25 bar,

2) ångvaktmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas undermaskinmästarbrev enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 80 men högst 400 och trycket är högst 40 bar,

3) ångmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas maskinmästarbrev enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 400 men högst 1 600,

4) överångmaskinmästarbrev, med vilket kan jämställas övermaskinmästarbrev enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar, om ångpannornas sammanlagda effekttal är över 1 600.

14 §
Ansökan om behörighetsbrev

Till ansökan om behörighetsbrev ska fogas en redogörelse över sökandens utbildning och arbetserfarenhet. Till ansökan ska även fogas en kopia av eventuellt tidigare behörighetsbrev. Till ansökan ska därtill fogas ett passfoto, om det behörighetsbrev som söks är försett med fotografi. Om sökanden ansöker om behörighetsbrev för första gången, ska han eller hon på ett tillförlitligt sätt kunna intyga sin identitet. Sökanden ska dessutom förete en utredning om att han eller hon har den hälsa som föreskrivs i föreskrifterna och bestämmelserna om sjömäns hälsa.

15 §
Behörighetsbrev för däcksbefäl

Behörighetsbrev för däcksbefäl är

1) förarbrev,

2) skepparbrev för inrikes fart,

3) vaktstyrmansbrev,

4) överstyrmansbrev,

5) sjökaptensbrev.

16 §
Förarbrev

Villkor för erhållande av förarbrev är

1) minst 18 års ålder,

2) förarutbildning och

3) sjötjänst under tre månaders tid i däcks- eller maskinavdelningen eller tjänstgöring i fritidsbåt eller fritidsfarkost som har en längd över 10 meter och en maskineffekt över 50 kW.

17 §
Skepparbrev för inrikes fart

Villkor för erhållande av skepparbrev för inrikes fart är

1) minst 18 års ålder,

2) skepparutbildning för inrikes fart och

3) sjötjänst under åtta månaders tid i däcksavdelningen, i vilken tjänstgöring får ingå högst två månaders sjötjänst i maskinavdelningen.

18 §
Vaktstyrmansbrev

Villkor för erhållande av vaktstyrmansbrev är

1) minst 18 års ålder,

2) vaktstyrmans utbildning och

3) sjötjänst

a) enligt ett godkänt praktikprogram, under tolv månaders tid i internationell fart på fartyg med en bruttodräktighet av minst 500, eller

b) under 36 månaders tid, varav minst 24 månader i internationell fart i däcksavdelningen på fartyg som har en bruttodräktighet av minst 500.

I den sjötjänst som nämns i 1 mom. 3 punkten ska ingå minst sex månaders tjänstgöring under däcksbefälets överinseende i vakthållningsuppgifter på bryggan.

För erhållande av ett begränsat vaktstyrmansbrev som ger behörighet för inrikes fart krävs inte sjötjänst i vidsträcktare fart än inrikes fart.

19 §
Överstyrmansbrev

Villkor för erhållande av överstyrmansbrev är

1) sjökaptensutbildning,

2) vaktstyrmansbrev och

3) sjötjänst under tolv månaders tid som vaktstyrman i internationell fart på ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 500.

20 §
Sjökaptensbrev

Villkor för erhållande av sjökaptensbrev är

1) sjökaptensutbildning,

2) vaktstyrmansbrev och

3) sjötjänst

a) under 36 månaders tid som vaktstyrman eller

b) under 24 månaders tid som vaktstyrman, varav minst tolv månader som överstyrman.

Den sjötjänst som nämns i 1 mom. 3 punkten ska vara tjänstgöring i internationell fart på fartyg vars bruttodräktighet är minst 500.

21 §
Behörighetsbrev för maskinbefäl

Behörighetsbrev för maskinbefäl är

1) maskinskötarbrev,

2) vaktmaskinmästarbrev,

3) maskinmästarbrev,

4) övermaskinmästarbrev,

5) elmästarbrev.

Behörighetsbrev för maskinbefäl, med undantag för elmästarbrev, utfärdas antingen för motorfartyg eller för ångfartyg.

22 §
Maskinskötarbrev

Villkor för erhållande av maskinskötarbrev är

1) minst 18 års ålder,

2) maskinskötarutbildning och

3) sjötjänst under åtta månaders tid i maskinavdelningen enligt det maskinskötarbrev som söks, antingen på motorfartyg med minst 75 kW maskineri eller på sådant ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 7. I maskinrumstjänstgöringen kan inräknas högst två månaders tjänstgöring i däcksavdelning.

Av den som innehar maskinskötarbrev för ångfartyg krävs för erhållande av maskinskötarbrev för motorfartyg fyra månaders maskinrumstjänstgöring på motorfartyg. På motsvarande sätt krävs av den som innehar maskinskötarbrev för motorfartyg för erhållande av maskinskötarbrev för ångfartyg fyra månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller fyra månaders tjänstgöring som ångpanneskötare antingen på motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 7 eller sex månaders tjänstgöring vid landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 80.

23 §
Vaktmaskinmästarbrev

Villkor för erhållande av vaktmaskinmästarbrev är

1) minst 18 års ålder,

2) vaktmaskinmästarutbildning och

3) arbetspraktik, alternativt

a) under tolv månaders tid enligt ett godkänt praktikprogram eller

b) sjötjänst och arbetserfarenhet under sammanlagt 24 månaders tid.

Av den tid på 24 månader som avses i 1 mom. 3b punkten ska

1) tolv månader bestå av sjötjänst varav minst sex månader är tjänstgöring i fartygs maskinavdelning i överensstämmelse med ett godkänt praktikprogram enligt det vaktmaskinmästarbrev som söks, antingen på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 80 eller på motorfartyg vars maskineffekt är minst 350 kW,

2) åtta månader bestå av tjänstgöring både på verkstad som tillverkar eller reparerar kraftmaskiner och i elinstallations- och serviceuppgifter, samt

3) fyra månader bestå antingen av tjänstgöring som avses i 1 punkten eller av tjänstgöring som avses i 2 punkten.

Trafiksäkerhetsverket kan enligt prövning godkänna godkänd utbildning i stället för den tjänstgöring som nämns i 2 mom. 2 punkten.

Av den som innehar vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg krävs för erhållande av vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg sex månaders maskinrumstjänstgöring på motorfartyg vars maskineffekt är minst 350 kW. På motsvarande sätt krävs av den som innehar vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg för erhållande av vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg sex månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller sex månaders tjänstgöring som ångpanneskötare antingen på motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 80 eller vid landkraftverk vars ångpannors effekttal är minst 400.

Den utbildning och praktik som nämns i 1 mom. ska vara i sammanlagt minst 30 månader och inbegripa minst sex månaders sjötjänst i maskinavdelningen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 350 kW eller vars ångpannors effekttal är minst 80. Därtill ska utbildningen ordnas så att den ger teoretisk kompetens för att sköta vaktmaskinmästares befattning på såväl ång- som motorfartyg.

24 §
Maskinmästarbrev

Villkor för erhållande av maskinmästarbrev är

1) vaktmaskinmästarbrev,

2) övermaskinmästarutbildning och

3) sjötjänst som vaktmaskinmästare under minst tolv månaders tid, enligt det behörighetsbrev som söks, antingen på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 400 eller på motorfartyg vars maskineffekt är minst 750 kW.

Av den som innehar maskinmästarbrev för ångfartyg krävs för erhållande av maskinmästarbrev för motorfartyg vaktmaskinmästarbrev för motorfartyg samt efter dess erhållande förvärvad arbetserfarenhet under en tid av minst sex månader som maskinmästare på motorfartyg vars maskineffekt är minst 750 kW. På motsvarande sätt krävs av den som innehar maskinmästarbrev för motorfartyg för erhållande av maskinmästarbrev för ångfartyg vaktmaskinmästarbrev för ångfartyg samt efter dess erhållande minst sex månaders maskinrumstjänstgöring på ång- eller motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 400 eller vid landkraftverk vars effekttal är minst 1 300.

25 §
Övermaskinmästarbrev

Villkor för erhållande av övermaskinmästarbrev är

1) maskinmästarbrev,

2) övermaskinmästarutbildning och

3) efter sjötjänst som krävs för maskinmästarbrev fullgjord sjötjänst som maskinmästare under minst tolv månaders tid, enligt det övermaskinmästarbrev som söks, antingen på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst 1 300 eller på motorfartyg vars maskineffekt är minst 1 500 kW.

Av den som innehar övermaskinmästarbrev för ångfartyg krävs för erhållande av övermaskinmästarbrev för motorfartyg maskinmästarbrev för motorfartyg samt efter dess erhållande minst sex månaders maskinrumstjänstgöring som maskinmästare på motorfartyg vars maskineffekt är minst 1 500 kW. På motsvarande sätt krävs av den som innehar övermaskinmästarbrev för motorfartyg för erhållande av övermaskinmästarbrev för ångfartyg maskinmästarbrev för ångfartyg samt efter dess erhållande sex månaders maskinrumstjänstgöring på ång- eller motorfartyg vars ångpannors effekttal är minst 1 300 eller vid landkraftverk vars effekttal är minst 1 600.

26 §
Elmästarbrev

Villkor för erhållande av elmästarbrev är

1) elmästarutbildning och

2) tjänstgöring under minst tolv månaders tid i elbranschen, varav minst sex månader ska utgöras av tjänstgöring antingen som fartygselektriker eller i elinstalleringsuppgifter på fartyg.

27 §
Behörighetsbrev för manskap

Behörighetsbrev för manskap är

1) däcksmans behörighetsbrev,

2) vaktmans behörighetsbrev,

3) behörighetsbrev för matros eller maskinman,

4) behörighetsbrev för båtsman eller reparatör,

5) fartygselektrikers behörighetsbrev.

28 §
Däcksmans behörighetsbrev

Villkor för erhållande av däcksmans behörighetsbrev är

1) minst 16 års ålder och

2) däcksmans utbildning.

29 §
Däcksmans utbildning

I däcksmans utbildning ska ingå

1) utbildning i överlevnadstekniker med hjälp av fartygets egna redskap för överlevnad och livräddning, varvid man lär sig var livräddningsredskapen är placerade, hur man tar på sig räddningsväst och räddningsdräkt, hur livbojar används, vilka förberedelser som behövs för ibruktagning av livflotte och flytredskap, var de pyrotekniska nödsignalerna är placerade och hur de används, var förstahjälpsutrustningen finns, hur man räddar nödställda ur vattnet och hur man assisterar passagerare och använder kommunikationsutrustningen i nödsituationer,

2) brandbekämpningsutbildning med hjälp av fartygets egna brandredskap, varvid man lär sig var brandredskapen och släckutrustningen är placerad och hur den används, var nödutgångarna är, hur man utlöser brandsläckningssystemet i maskinrummet, hur man använder bränsletankens snabbavstängningsventil, stänger av luftkonditioneringen och stänger brandspjällen,

3) arbetarskyddsutbildning, som omfattar undervisning i säkra arbetsrutiner ombord, användningen av den personliga skyddsutrustningen samt användningen av flytplagg särskilt vid arbete på utsidan av relingen,

4) utbildning i att manövrera ett fartyg, som omfattar undervisning i hur fartyget hanteras och styrs enligt befälhavarens anvisningar och i särskilda fall även självständigt hur fartyget navigeras med hjälp av landmärken och kompass, hur fartyget manövreras för att lägga till vid kaj samt hur fartygets maskiner startas och stoppas, samt

5) utbildning i land, som består av grundkurs i första hjälpen avsedd för båtfarare eller motsvarande utbildning samt en av en fackman inom branschen ordnad praktisk övning i användningen av handbrandsläckare och brandfilt för släckning av brännbar vätska.

Fartygets befälhavare ska ge den utbildning som avses i 1 mom. 1–4 punkten och utfärda ett intyg över utbildningen efter att han försäkrat sig om däcksmannens kunskaper och färdigheter.

30 §
Vaktmans behörighetsbrev

Villkor för erhållande av däcksmans behörighetsbrev är

1) minst 16 års ålder och

2) vaktmansutbildning och sjötjänst under en tid av två månader enligt godkänt praktikprogram.

31 §
Behörighetsbrev för matros och maskinman

Villkor för erhållande av behörighetsbrev för matros är

1) minst 18 års ålder,

2) matrosutbildning och

3) sex månaders sjötjänst i däcksavdelningen eller i allmän tjänst i däcks- eller maskinavdelningen på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

Villkor för erhållande av behörighetsbrev för maskinman är

1) minst 18 års ålder,

2) maskinmans utbildning och

3) sex månaders sjötjänst i maskinavdelningen eller i allmän tjänst i däcks- eller maskinavdelningen på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

32 §
Behörighetsbrev för båtsman och reparatör

Villkor för erhållande av behörighetsbrev för båtsman är

1) behörighetsbrev för matros,

2) båtsmans utbildning och

3) sex månaders sjötjänst som börjat efter det att behörighetsbrev för matros erhållits och som fullgjorts i däcksavdelningen eller i allmän tjänst i däcks- eller maskinavdelningen på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

Villkor för erhållande av behörighetsbrev för reparatör är

1) behörighetsbrev för maskinman,

2) reparatörs utbildning och

3) sex månaders sjötjänst som börjat efter det att behörighetsbrev för maskinman erhållits och som fullgjorts i maskinavdelningen eller i allmän tjänst i däcks- eller maskinavdelningen på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

33 §
Fartygselektrikers behörighetsbrev

Villkor för erhållande av fartygselektrikers behörighetsbrev är

1) minst 18 års ålder och

2) fartygselektrikerutbildning.

34 §
Ekonomiavdelningens behörighetsbrev

Ekonomiavdelningens behörighetsbrev är

1) ekonomibiträdes behörighetsbrev,

2) fartygskocks behörighetsbrev,

3) kockstewards behörighetsbrev,

4) ekonomiföreståndares behörighetsbrev.

35 §
Ekonomibiträdes behörighetsbrev

Villkor för erhållande av ekonomibiträdes behörighetsbrev är

1) minst 17 års ålder och

2) utbildning till ekonomibiträde.

36 §
Fartygskocks behörighetsbrev

Villkor för erhållande av fartygskocks behörighetsbrev är

1) minst 18 års ålder och

2) utbildning till fartygskock.

37 §
Kockstewards behörighetsbrev

Villkor för erhållande av kockstewards behörighetsbrev är

1) minst 18 års ålder och

2) utbildning till ekonomiföreståndare, eller

3) fartygskocks behörighetsbrev och sjötjänst som kock under minst tolv månaders tid.

38 §
Ekonomiföreståndares behörighetsbrev

Villkor för erhållande av ekonomiföreståndares behörighetsbrev är

1) utbildning till ekonomiföreståndare och

2) 24 månaders arbetserfarenhet i köksuppgifter, varav tolv månader ska vara sjötjänst som kock.

39 §
Behörighetsbrev för fiskefartyg

Behörighetsbrev för fiskefartyg är

1) förarbrev B för fiskefartyg,

2) förarbrev A för fiskefartyg,

3) skepparbrev B för fiskefartyg,

4) skepparbrev A för fiskefartyg.

40 §
Förarbrev B för fiskefartyg

Villkor för erhållande av förarbrev B för fiskefartyg är

1) minst 18 års ålder,

2) av lärare vid sjöfartsläroanstalt eller av sjöfartsinspektör utfärdat intyg över att sökanden känner till

a) reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss och på inre farvatten, sjömärkena, sjökortet, kompassen och deviationen och hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok,

b) bestämmelserna och föreskrifterna om besiktning av fartyg och om fartygs befälhavare till behövliga delar samt sociallagstiftningen inom sjöfarten i huvuddrag,

c) förbränningsmotorernas konstruktion, skötsel och drift i tillräcklig utsträckning liksom även de viktigaste bestämmelserna och föreskrifterna om dem, samt

3) sjötjänst under tolv månaders tid i däcksavdelningen på ett fiske- eller handelsfartyg.

Kraven i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med den förarutbildning som nämns i 16 §.

Trafiksäkerhetsverket kan enligt prövning godkänna sjötjänst på annat fartyg än fiske- eller handelsfartyg som sjötjänst avsedd i 1 mom. 3 punkten.

41 §
Förarbrev A för fiskefartyg

Villkor för erhållande av förarbrev A för fiskefartyg är

1) minst 18 års ålder,

2) godkänd utbildning och

3) sjötjänst under 24 månaders tid i däcksavdelningen på ett fiske- eller handelsfartyg.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med utbildning till skeppare i inrikes fart.

Trafiksäkerhetsverket kan enligt prövning godkänna att högst tolv månader av den sjötjänst som nämns i 1 mom. 3 punkten ersätts med utbildning eller handledd praktik.

42 §
Skepparbrev B för fiskefartyg

Villkor för erhållande av skepparbrev B för fiskefartyg är

1) minst 18 års ålder,

2) godkänd utbildning och

3) sjötjänst under 24 månaders tid i däcksavdelningen på ett fiskefartyg vars längd överstiger 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan enligt prövning godkänna att högst tolv månader av den sjötjänst som nämns i 1 mom. 3 punkten ersätts med utbildning eller handledd praktik.

43 §
Skepparbrev A för fiskefartyg

Villkor för erhållande av skepparbrev A för fiskefartyg är

1) minst 18 års ålder,

2) godkänd utbildning och

3) sjötjänst under tolv månaders tid som vaktstyrman eller befälhavare på ett fiskefartyg vars längd överstiger 12 meter.

Den utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten kan ersättas med vaktstyrmansutbildning.

Trafiksäkerhetsverket kan enligt prövning godkänna att högst sex månader av den sjötjänst som nämns i 1 mom. 3 punkten ersätts med sjötjänst som vaktstyrman på ett handelsfartyg.

44 §
Alternativa behörighetsbrev

Den som har minst vaktstyrmans behörighet och som har genomgått vaktmaskinmästares utbildning och en minst sex månader lång handledd praktik i drift och underhåll av fartygsmaskiner får behörighet att tjänstgöra som vakthavande befäl i allmän tjänst i däcks- och maskinavdelningen. På motsvarande sätt får den som har minst vaktmaskinmästares behörighet och som har genomgått vaktstyrmans utbildning och har minst sex månaders sjötjänst enligt ett praktikprogram i uppgifter med anknytning till sjövakt på bryggan behörighet att tjänstgöra som vakthavande befäl.

Behörighet att tjänstgöra som överstyrman eller maskinmästare i allmän tjänst får den som innehar överstyrmansbrev, vaktmaskinmästarbrev och tolv månaders sjötjänst som vaktmaskinmästare eller maskinmästarbrev, vaktstyrmansbrev och tolv månaders sjötjänst som vaktstyrman på bryggan.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska beaktas vad som bestäms om befälhavarbehörighet i 8 § och om maskinchefs behörighet i 9 §.

45 §
Förarbrev för hyresbåt

Villkor för erhållande av förarbrev för hyresbåt är

1) minst 18 års ålder,

2) läkarintyg som krävs för erhållande av sådant körkort som ger rätt att köra personbil,

3) intyg över godkänd förstahjälpsutbildning,

4) tillräcklig erfarenhet för förande av hyresbåt, samt

5) förtrogenhet med

a) bestämmelserna i sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997),

b) sjövägsreglerna (FördrS 30/1977, jämte bilagor),

c) bestämmelserna i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Reglerna för inre farvatten 1978; 252/1978),

d) sjömärkena, sjökortet, kompassen, hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok, samt

e) bestämmelserna i sjölagen (674/1994) och andra bestämmelser som gäller fartygs befälhavare, till behövliga delar.

46 §
Internationellt förarbrev för fritidsbåt

Villkor för erhållande av internationellt förarbrev för fritidsbåt är

1) minst 18 års ålder,

2) läkarintyg som krävs för erhållande av sådant körkort som ger rätt att köra personbil, och

3) att sökanden uppfyller examenskraven för erhållande av internationellt förarbrev för fritidsbåt i resolution nr 40, som meddelats av arbetsgruppen för trafik på inlandsfarvatten vid FN:s ekonomiska kommission för Europa.

47 §
Nödsituations- och sjukvårdsutbildning för fartygspersonal

Av fartygspersonal som tilldelats uppgifter i fartygets alarmlista fordras grundläggande nödsituationsutbildning i enlighet med de uppgifter som tilldelats dem.

Fartygspersonalen ska ha brandbekämpningsutbildning enligt de uppgifter var och en tilldelats.

Den som ska svara för första hjälpen ska ha förstahjälpsutbildning.

Den som ska svara för sjukvården ombord ska ha sjukvårdsutbildning avsedd för fartygspersonal. En repetitionskurs ska genomgås med fem års intervaller.

Den fartygspersonal som inte tilldelats uppgifter i alarmlistan ska ha fått en för fartyget lämplig nödsituationsutbildning.

Fartygspersonal på passagerarfartyg som getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer ska ha tillräckliga språkkunskaper så, att i trafiken mellan Finland och utlandet instruktioner i nödsituationer kan ges och passagerarna informeras på finska, svenska och engelska samt i mån av möjlighet på destinationslandets språk.

De som tilldelats säkerhetsuppgifter på passagerarfartyg ska under arbetstid vara så klädda, att passagerarna lätt kan identifiera dem som medlemmar av fartygspersonalen.

En däcksman på ett fartyg i inrikes fart som enligt bemanningscertifikatet transporterar fler än 250 passagerare ska ha grundläggande nödsituationsutbildning enligt STCW-konventionen.

Certifikat kan utfärdas över genomgången grundläggande nödsituationsutbildning.

48 §
Behörighetskrav för erhållande av certifikat för räddningsfarkoster

Villkor för erhållande av certifikat för räddningsfarkoster är

1) minst 18 års ålder,

2) sjötjänst

a) under tolv månaders tid eller

b) under sex månaders tid samt utbildning som nämns i 30 §, samt

3) utbildning för personer som handhar räddningsfarkoster.

Villkor för erhållande av förarbrev för snabbgående beredskapsbåtar är certifikat för räddningsfarkoster och utbildning i att handha snabbgående beredskapsbåtar.

49 §
Specialbehörigheter för personal på ro-ro-passagerarfartyg och andra passagerarfartyg

De medlemmar av personalen på ro-ro-passagerarfartyg som getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer ska, utöver det behörighetsbrev som annars krävs för befattningen, ha nödsituations- och säkerhetsutbildning för ro-ro-passagerarfartyg.

De medlemmar av personalen som på passagerarfartyg som inte är ro-ro-passagerarfartyg getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer ska, utöver det behörighetsbrev som annars krävs för befattningen, ha nödsituations- och säkerhetsutbildning för passagerarfartyg.

Befälhavare, överstyrman, maskinchef, förste maskinmästare och annan personal som på ro-ro-passagerarfartyg har direkt ansvar för att bistå passagerarna i nödsituationer eller för fartygssäkerheten eller för lasten och lastens stuvning eller för stängning av luckor och portar, krävs ska, utöver det behörighetsbrev som annars krävs för befattningen, ha särskild säkerhetsutbildning för personal på ro-ro-passagerarfartyg.

Befälhavare, överstyrman, maskinchef, förste maskinmästare och annan personal som på passagerarfartyg som inte är ro-ro-passagerarfartyg har direkt ansvar för att bistå passagerarna i nödsituationer eller för fartygssäkerheten eller för hur passagerarna går ombord eller lämnar fartyget eller för hantering av krissituationer ska, utöver det behörighetsbrev som befattningen annars förutsätter, ha särskild säkerhetsutbildning för personal på passagerarfartyg.

Personer som handhar de uppgifter som anges i 3 och 4 mom. ska förnya sin särskilda säkerhetsutbildning med fem års intervaller eller på annat sätt bevisa att de har bibehållit den behörighetsnivå som krävs.

Över genomgången utbildning utfärdas ett särskilt intyg eller görs en anteckning i en förteckning som förs ombord.

50 §
Behörighetsbrev för skyddschef på fartyg

Villkor för erhållande av behörighetsbrev för skyddschef på fartyg är

1) sjötjänst under tolv månaders tid eller sjötjänst och förtrogenhet med fartygets funktioner och

2) utbildning för skyddschefer på fartyg.

51 §
Specialbehörigheter för personal på tankfartyg

Av de medlemmar av personalen på tankfartyg som är ansvariga för lasthanteringen krävs utöver det behörighetsbrev som befattningen annars fordrar

1) orienteringsutbildning för tankfartyg eller

2) godkänd tre månaders praktik på tankfartyg.

Av befälhavare, överstyrman, maskinchef, förste maskinmästare och annan personal på oljetankfartyg, kemikalietankfartyg samt tankfartyg som transporterar kondenserad gas och som har direkt ansvar för lasthanteringen krävs utöver det behörighetsbrev som befattningen annars fordrar

1) genomgången specialutbildning för respektive tankfartygstyp och

2) sjötjänst under minst sex månaders tid i relevanta uppgifter på fartyg av samma typ.

Den sjötjänst som avses i 2 mom. 2 punkten kan inräknas i den sjötjänst som krävs för erhållande av behörighetsbrev.

Om en person har ett certifikat enligt 2 mom., erhåller han ett certifikat som berättigar till hantering av last på en annan typ av fartyg efter att ha genomgått den i 2 mom. avsedda specialutbildningen och ha tjänstgjort i tre månaders tid på ett tankfartyg av den typ det är fråga om.

52 §
Behörighetsbrevens giltighet och förnyande av behörighetsbrev

Däcks- och maskinbefälets behörighetsbrev samt de specialbehörigheter för personal på tankfartyg som nämns i 51 §, med undantag för behörighetsbreven för inrikes fart, utfärdas för fem år.

Skepparbrev A och skepparbrev B för inrikes fart utfärdas för fem år.

Då behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet förnyas ska innehavaren lägga fram en utredning om att han eller hon bevarat sin yrkeskompetens och om att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa.

Innehavaren av ett behörighetsbrev anses ha bevarat sin yrkeskompetens om han eller hon har

1) minst ett års godtagbar sjötjänst i befälsuppgifter under de föregående fem åren,

2) handhaft uppgifter som motsvarar sådan sjötjänst som nämns i 1 punkten och genomgått brandbekämpningsutbildning för befäl (STCW A-VI/3) och förstahjälpsutbildning för fartygspersonal (STCW A-VI/4-1),

3) genomgått en särskild, godkänd utbildning och brandbekämpningsutbildning för befäl (STCW A-VI/3) och förstahjälpsutbildning för fartygspersonal (STCW A-VI/4-1), eller

4) minst tre månaders sjötjänst som extraordinarie medlem av befälet omedelbart innan befattningen tillträds eller motsvarande tid som ordinarie medlem av befälet, i en lägre befattning än den som motsvarar hans eller hennes behörighetsbrev, dock inte som maskinchef på fartyg vars maskineffekt är minst 750 kW samt genomgått brandbekämpningsutbildning för befäl (STCW A-VI/3) och förstahjälpsutbildning för fartygspersonal (STCW A-VI/4-1).

Innehavare av i 51 § nämnt certifikat över specialbehörighet för personal på tankfartyg anses ha bevarat sin kompetens, om han eller hon har

1) minst ett års sjötjänst på tankfartyg under de fem år som föregått inlämnandet av ansökan,

2) sådan arbetserfarenhet i uppgifter med anknytning till tankfartygs hamnfunktioner som kan jämställas med den sjötjänst som nämns i 1 punkten, eller

3) genomgått en särskild, godkänd utbildning.

53 §
Förnyande av behörighetsbrev för fiskefartyg

När behörighetsbrev förnyas ska innehavaren lägga fram en utredning om att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa och att han eller hon har bevarat sin yrkeskompetens.

Innehavaren av ett behörighetsbrev ska anses ha bevarat sin yrkeskompetens om han eller hon har

1) minst ett års godtagbar sjötjänst i befälsuppgifter under de föregående fem åren,

2) handhaft uppgifter som kan jämställas med befälsuppgifterna i 1 punkten och som motsvarar hans eller hennes behörighetsbrev,

3) genomgått ett godkänt repetitionsförhör eller en särskild omskolningskurs avsedd för fiskefartygsbefäl, eller

4) minst tre månaders sjötjänst som extraordinarie medlem av befälet på ett fiskefartyg omedelbart innan befattningen tillträds.

54 §
Erkännande av behörighetsbrev utfärdade av en behörig myndighet i en annan stat

Ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som en behörig myndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) utfärdat till en medborgare i en EES-stat ska erkännas. Trafiksäkerhetsverket utfärdar på skriftlig ansökan ett kompetensbevis som bekräftelse på att det erkänner behörighetsbrevet.

För den som innehar ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan bevilja tillstånd att inneha en viss befattning ombord på ett finskt fartyg enligt vad som bestäms i konventionen. Det av den behöriga myndigheten utfärdade behörighetsbrevet och en redogörelse över sökandens utbildning, arbetserfarenhet och hälsa samt ett passfoto ska fogas till ansökan. Över erkännande av behörighetsbrev utfärdar Trafiksäkerhetsverket ett kompetensbevis, av vilket det ska framgå hur länge det är i kraft.

På den som inte är medborgare i en EES-stat men som innehar ett behörighetsbrev utfärdat av en EES-stat tillämpas vad som bestäms i 2 mom.

De kompetensbevis som avses i 2 mom. ska beviljas i enlighet med artikel VI punkt 2 i STCW-konventionen.

55 §
Återkallande av behörighetsbrev utfärdade av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat

Om Trafiksäkerhetsverket upptäcker att behörighetsbrev som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat än en EES-stat inte längre överensstämmer med kraven i STCW-konventionen, ska verket utan dröjsmål underrätta Europeiska gemenskapernas kommission därom.

Erkännandet av ett behörighetsbrev och kompetensbeviset kan återkallas i enlighet med förfarandet i direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

56 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.