1795/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 februari 2009 om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen (72/2009) 1―3 §, 4 § 1 och 3 mom., 5 och 6 § samt bilagan till förordningen, som följer:

1 §

Certifikat angående försäkring eller säkerhet som avses i 10 a kap. 8 § i sjölagen (674/1994) utfärdas för finskt fartyg av Trafiksäkerhetsverket.

Certifikatet söks hos Trafiksäkerhetsverket med en blankett som uppgjorts av Trafiksäkerhetsverket.

Till ansökan ska bifogas ett till Trafiksäkerhetsverket riktat intyg av försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet över försäkringens eller säkerhetens giltighet. Trafiksäkerhetsverket kan motta detta dokument även i elektronisk form.

2 §

Certifikatet avfattas på finska, svenska och engelska på en blankett som uppgjorts i enlighet med formuläret som bifogats denna förordning.

Trafiksäkerhetsverket sänder det utfärdade certifikatet till fartygsägaren eller dennes ombud.

3 §

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan utfärda ett i 10 a kap. 8 § 1 mom. i sjölagen avsett certifikat angående försäkring eller säkerhet för ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en stat som anslutit sig till internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009) och som inte ägs av en främmande stat.

4 §

I 3 § avsett certifikat ska sökas hos Trafiksäkerhetsverket senast 30 dagar innan fartyget väntas anlöpa en finsk hamn eller anlända till en annan anlöpningsort på finskt vattenområde.


Till ansökan ska bifogas ett till Trafiksäkerhettsverket riktat intyg av försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet över försäkringens eller säkerhetens giltighet. Trafiksäkerhetsverket kan motta detta dokument även i elektronisk form.


5 §

I 3 § avsett certifikat avfattas på finska, svenska och engelska på en blankett som uppgjorts i enlighet med formuläret som bifogats denna förordning.

Trafiksäkerhetsverket sänder det utfärdade certifikatet till fartygsägaren eller dennes ombud.

6 §

Trafiksäkerhetsverket ska förvara kopia av certifikat som utfärdats till finska fartyg enligt 1 § och till utländska fartyg enligt 3 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.