1794/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 1 juli 2004 om inspektion av utländska fartyg i Finland (619/2004) 15―17 § som följer:

15 §
Offentliggörande av information

Trafiksäkerhetsverket skall minst en gång i månaden offentliggöra de i del I i bilaga VIII till PSC-direktivet angivna uppgifterna om de fartyg som under den föregående månaden stoppats i en finsk hamn eller som har förvägrats tillträde till en finsk hamn.

16 §
Underrättelser som hänför sig till fartygets klasscertifikat

Trafiksäkerhetsverket skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission, de övriga medlemsstaterna, fartygets flaggstat och sekretariatet för Parisavtalet, om det vid en hamnstatsinspektion har konstaterats att fartyget har ett giltigt certifikat som utfärdats av ett klassificeringssällskap, fastän fartyget inte uppfyller de relevanta kraven i de internationella konventionerna, eller ett klasscertifikat, fastän fartyget uppvisar ett fel eller en brist som gäller saker som nämns i certifikatet. Underrättelse skall dock ske endast om fartyget utgör ett allvarligt hot mot säkerheten eller miljön eller uppvisar tecken på särskild försumlighet hos klassificeringssällskapet. Också det berörda klassificeringssällskapet skall underrättas om fallet i samband med den första inspektionen.

17 §
Uppgifter för övervakning av genomförandet av PSC-direktivet

Trafiksäkerhetsverket skall senast den 1 april varje år till Europeiska gemenskapernas kommission och till sekretariatet för Parisavtalet lämna följande uppgifter om det föregående året:

1) antalet inspektörer som arbetar med hamnstatskontroll i Finland; uppgifterna skall lämnas till kommissionen på det sätt som anges i bilaga X till PSC-direktivet och med användande av tabellen i bilagan,

2) det totala antalet individuella fartyg som anlöpt finska hamnar.

Dessutom skall Trafiksäkerhetsverket

1) varje halvår till Europeiska gemenskapernas kommission lämna uppgifter om individuella fartygsrörelser i finska hamnar, med undantag för regelbunden färjetrafik, med uppgift om fartygens IMO-nummer och ankomstdag, eller

2) lämna uppgifter till informationssystemet Sirenac om IMO-nummer och ankomstdag för de fartyg som dagligen anlöpt finska hamnar, med undantag för regelbunden färjetrafik.

Trafiksäkerhetsverket skall tillställa Europeiska gemenskapernas kommission uppgifter om ändringar i regelbunden färjetrafik.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.