1793/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 9 september 2004 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004) 7, 12 och 13 § som följer:

7 §
Förbehandling

Producenten ska ordna förbehandling av sådant avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter vilka insamlats separat. Förbehandlingen ska ske i en anläggning som har ett miljötillstånd enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000). Då producenten ingår avtal om förbehandling ska producenten prioritera sådana förbehandlingsanläggningar som inom Europeiska gemenskapens område har infört certifierade miljöförvaltningssystem.

Vid förbehandlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska den bästa tillgängliga förbehandlings-, återvinnings- och materialåtervinningstekniken användas. Förbehandlingen ska ordnas så att den främjar uppnåendet av de mål för återanvändning och återvinning som uppställs i 5 § 1 mom. samt iakttagandet av skyldigheterna enligt 6 § 3 mom. om återanvändning av hela produkter och komponenter. Alla vätskor ska avlägsnas från avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och avfallet ska förbehandlas i överensstämmelse med bilaga 2.

Förbehandlingsanläggningen ska uppfylla de tekniska krav som ställs i bilaga 3.

Till miljötillståndet gällande en förbehandlingsanläggning för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska fogas bestämmelser för iakttagande av skyldigheterna i 2 och 3 mom.

I den bokföring enligt 51 § 3 mom. i avfallslagen som verksamhetsutövaren för en förbehandlingsanläggning har ska det ingå uppgifter om mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter när avfallet förs till och när det lämnar anläggningen samt om mängden komponenter, material och ämnen som ingår i sådant avfall.

12 §
Information till förbehandlarna

Företag som bedriver återanvändning, förbehandling och materialåtervinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska av producenten ges information om återanvändning och förbehandling av varje produkttyp inom ett år från det att produkten släpptes ut på marknaden. Informationen ska innehålla det som företagen behöver ha kännedom om för attidentifiera komponenter och ämnen som ingår i elektriska och elektroniska produkter samt om var de farliga ämnena befinner sig i produkterna. Informationen ska lämnas i form av en handbok eller i elektronisk form.

13 §
Uppföljningsuppgifter

Producenten ska till Birkalands miljöcentral före utgången av april varje år i mån av möjlighet med iakttagande av kategorierna enligt bilaga 1 lämna följande uppgifter och bedömningar för föregående år:

1) mängden nya elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på den inhemska marknaden uttryckt i ton och, om möjligt, i antal,

2) en bedömning av det insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter uttryckt i ton,

3) mängden insamlat, återanvänt, separat materialåtervunnet och i övrigt återvunnet avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt mängden komponenter, material och ämnen som ingår i sådant avfall, uttryckt i ton och, om möjligt, i antal,

4) exporterad mängd insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter uttryckt i ton och, om möjligt, i antal,

5) förändringar som inträffat i arrangemangen med säkerhet och säkerhetsbeloppet.

En producent som bedriver distansförsäljning ska lämna uppgifter om mängden nya elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på marknaden i vederbörande medlemsstat i Europeiska gemenskapen uttryckt i ton och, om möjligt, i antal, samt uppgifter om på vilket sätt producenten fullgör skyldigheten enligt 9 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Uppgifterna och bedömningarna enligt 13 § 1 mom. i denna förordning ska lämnas första gången senast den 30 april 2011. Uppgifterna för 2009 ska lämnas i enlighet med de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT nr L 37; 13.2.2003, s. 24

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.