1791/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 87 § i grundlagen,

ändras i lagen av den 30 december 2004 om oljeskyddsfonden (1406/2004) 6 och 7 § samt temporärt 5 § och 8 § 1 mom., av dem 5 § sådan den lyder i lag 430/2006, och

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

5 §
Oljeskyddsavgiftens storlek

Till oljeskyddsfonden tas för avgiftsbelagd olja som importeras till eller som transporteras genom Finland ut en oljeskyddsavgift på 1,50 euro för varje fullt ton. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Är det oklart om oljeskyddsavgiften ska tas ut till förhöjt belopp, ska tullmyndigheterna innan ärendet avgörs inhämta utlåtande av Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket utfärdar också vid behov föreskrifter om när ett tankfartyg ska anses vara försett med dubbelbotten.

6 §
Betalningsskyldighet

Skyldig att betala oljeskyddsavgift för olja som importeras till Finland från en medlemsstat i Europeiska gemenskapen är den som tar emot oljan i Finland. Skyldig att betala oljeskyddsavgift för olja från en annan medlemsstat som transporteras genom Finland är oljans avsändare. Om olja som ankommer till Finland i en annan medlemsstat har hänförts eller i Finland hänförs till ett sådant förfarande för extern transitering som avses i artikel 144 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 om fastsällande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) eller till ett sådant förfarande för export som avses i artikel 178 i den förordningen, är den i artikel 4.29 i den förordningen avsedda person som är ansvarig för förfarandet betalningsskyldig.

Skyldig att betala oljeskyddsavgift för olja som importeras till eller transporteras genom Finland från en stat utanför Europeiska gemenskapen är den i vars namn eller för vars räkning den i artikel 4.10 i den förordning som nämns i 1 mom. avsedda tulldeklarationen upprättas första gången för importerad olja eller den som hänför oljan till ett förfarande för frizoner i enlighet med artikel 157 i den förordningen.

Om det finns fler än en betalningsskyldig enligt 1 och 2 mom., svarar de alla solidariskt för betalningen av oljeskyddsavgiften.

7 §
Uppbörd av avgiften

Tullverket svarar för uppbörden och övervakningen av oljeskyddsavgiften. Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbörden av oljeskyddsavgiften.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 1 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan har tagits emot i Finland eller transporterats genom Finland. Om oljan har hänförts till ett förfarande för extern transitering eller ett förfarande för export bestäms avgiften enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan faktiskt fördes in till Finland.

Avgiften bestäms i de fall som avses i 6 § 2 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då tulldeklarationen för oljan har getts in eller borde ha getts in första gången eller då olja som hänförts till ett förfarande för frizoner anmäldes till tullen.

7 a §
Betalningsförfarande

I fråga om deklarationsskyldighet som gäller oljeskyddsavgiften, påförande av avgiften, betalning, debitering, förhandsavgöranden, ändringssökande, lättnader, bokföringsskyldighet, granskning, skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, accisförseelse, skyldighet att ge prover, utredningsskyldighet och skyldighet att motivera ett beslut gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis (1469/1994) föreskrivs om registrerade näringsidkare.

8 §
Kapitalgränser

Uttagandet av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till 50 miljoner euro. Uttagandet påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under 25 miljoner euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelser om ikraftträdandet av 6 och 7 § i denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lagens 5 § är i kraft till den 31 december 2012 och 8 § 1 mom. är i kraft till den 31 december 2015.

RP 167/2009
MiUB 11/2009
RSv 231/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.