1790/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 1, 6, 10—16, 25, 28—33 och 35 §,

av dem 10—12 § sådana de lyder i förordning 312/2009, 16 § sådan den lyder i förordning 735/2005, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 735/2005 och 312/2009, 30 § sådan den lyder i förordning 629/2008, 33 § sådan den lyder i nämnda förordning 312/2009 och 35 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 735/2005,

fogas till arbetsordningen nya 13 a, 17 a, 17 b, 35 a och 35 b §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om ledningen av försvarsministeriet och styrningen av försvarsministeriets förvaltningsområde, ministeriets organisation och interna arbetsfördelning, de ledande tjänstemännens uppgifter, de ledande tjänstemännens ställföreträdare samt om beredningen och avgörandet av ärenden.

I ekonomistadgan föreskrivs närmare om planerings-, uppföljnings- och redovisningssystemet för ministeriets verksamhet och ekonomi, om betalningsrörelsen, bokföringen och övrig redovisning, om hanteringen av egendom samt om den interna övervakningen.

6 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning. Till avdelningarna hör enheter enligt det som bestäms nedan.

Vid ministeriet finns dessutom som fristående verksamhetsenheter underställda kanslichefen förvaltningsenheten, lagberednings- och rättsenheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten samt sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén och sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation.

10 §
Försvarspolitiska avdelningen

Vid försvarspolitiska avdelningen finns enheten för nationell försvarspolitik och enheten för internationell försvarspolitik.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) utvärdering av utvecklingen i den säkerhets- och försvarspolitiska omvärlden samt samordning av uppföljningen,

2) utvecklande av försvarspolitiken och utarbetande av grunderna för försvarspolitiken,

3) de planeringsgrunder för det militära försvaret som ska ges försvarsmakten och utvecklande av dem,

4) utarbetande och samordning av grunderna för planeringen på lång sikt,

5) fastställande och samordning av prestationskraven för det militära försvaret som en del av totalförsvaret,

6) den allmänna försvarsberedskapen,

7) grunder för och styrning av den allmänna värnplikten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor och det frivilliga försvaret,

8) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet,

9) nedrustning och rustningskontroll,

10) handräckning.

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns koncernstyrningsenheten, ekonomienheten, säkerhetsenheten och forskningsenheten.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) styrning av helhetsutvecklandet av verksamheten, organisationen och strukturerna,

2) utarbetande och samordning av grunderna för planeringen på medellång sikt,

3) bevakning och utvärdering av och rapportering om verksamhetens resultatrikhet och ekonomin,

4) resultatstyrning och utvecklande av den,

5) ekonomiplanering, utarbetande av ett ramförslag samt beredning och verkställande av budgeten,

6) forskningsverksamhet,

7) säkerhet,

8) uppgifter i egenskap av utsedd säkerhetsmyndighet enligt lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004).

Koncernstyrningsenheten bistår ministeriets högsta ledning vid samordnandet av processerna samt styr- och ledningsfunktionerna samt vid beredningen av den högsta ledningens möten.

De ärenden som avses i 2 mom. 7 och 8 punkten samt i 3 mom. är direkt underställda kanslichefen.

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid resurspolitiska avdelningen finns personalenheten, materielenheten, enheten för informationsförvaltning och dataadministration och samhälls- och miljöenheten.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet samt personal- och arbetsgivarpolitik,

2) styrning av personalresurserna och förvaltningsområdets övriga övergripande personalfrågor,

3) utvecklande av förmåner och ersättningar för de värnpliktiga, krishanteringspersonalen och studerandena vid Försvarshögskolan,

4) frontveteranerna och personer som dött i krig,

5) materielpolitik och projektstyrning samt försvarsmaterielsamarbete,

6) övervakning av exporten av försvarsmateriel,

7) bekräftelse av utlänningars företagsköp,

8) informationssamhället, datahantering, informationsförvaltning och datasystem samt teknisk datasäkerhet,

9) utarbetande och styrning av samhälls- och miljöpolitiken,

10) fastighetsförvaltning,

11) ägarstyrning av de företag som omfattas av försvarsministeriets ägarstyrning samt styrning av försvarsförvaltningens byggverk,

12) tjänstgöring som avses i värnpliktslagen (1438/2007) och som inte baserar sig på försvaret.

13 §
Förvaltningsenheten

Vid förvaltningsenheten behandlas ministeriets interna ärenden som gäller

1) stödtjänster till ministeriets ledning,

2) personaladministration och utvecklande av personalens kunnande,

3) beredskaps- och säkerhetsplanering,

4) uppgifter som ankommer på ministeriet i egenskap av bokföringsenhet,

5) datahantering,

6) informations- och kommunikationstekniktjänster samt informationssäkerhet,

7) andra stödtjänster för verksamheten, om de inte hör till någon annan enhet enligt denna arbetsordning.

13 a §
Lagberednings- och rättsenheten

Enheten har till uppgift att

1) bereda författningar och utveckla författningsberedningen,

2) sätta fördrag och andra internationella förpliktelser i kraft nationellt,

3) övervaka ministeriets och förvaltningsområdets laglighet samt utveckla och samordna den,

4) styra förvaltningsområdet rättsligt,

5) bistå ministeriets ledning, avdelningar och fristående verksamhetsenheter i juridiska frågor.

14 §
Kommunikationsenheten

Enheten har till uppgift att

1) fastställa principerna för förvaltningsområdets kommunikation,

2) sköta ministeriets externa och interna kommunikation,

3) ordna kommunikationstjänsterna för ministeriets högsta ledning,

4) upprätthålla och utveckla ministeriets elektroniska kommunikation.

Enheten samordnar också avdelningarnas och de fristående verksamhetsenheternas kommunikation och bistår dem i denna verksamhet.

15 §
Revisionsenheten

Enheten har till uppgift att

1) granska ministeriets och förvaltningsområdets funktionsduglighet, verksamhetens resultatrikhet och den samhälleliga verkan,

2) bedöma och utveckla ändamålsenligheten i förvaltningsområdets interna revision och interna övervakning i relation till de risker som hänför sig till funktionerna.

16 §
Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén och sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation

Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén bereder de ärenden som hör till säkerhets- och försvarskommittén. Bestämmelser om kommitténs uppgifter finns i statsrådets förordning om säkerhets- och försvarskommittén (288/2003).

Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén behandlar dessutom ärenden som hör till försvarsministeriets verksamhetsområde och gäller samordningen av totalförsvaret och verkar som sekretariat för statsrådets beredskapschefsmöte samt ansvarar för de uppgifter som ankommer på ordföranden och sekreteraren för beredskapssekreterarmötena.

Sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation bereder de ärenden som hör till planeringskommissionen för försvarsinformation. Bestämmelser om sekretariatets uppgifter finns i förordningen om planeringskommissionen för försvarets information (1073/1975).

17 a §
Föredragande i ministeriet

Utöver vad som föreskrivs om föredragande i ministeriet i 35 § i reglementet för statsrådet, är föredragande i ministeriet de tjänstemän som innehar en tjänst vid ministeriet och vilka förutsätts ha en högre högskoleexamen, och de tjänstemän vid ministeriet som ministeriet i samband med sitt utnämningsbeslut eller särskilt har förordnat till föredragande i ministeriet.

Bestämmelser om föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde finns i 21 § i lagen om statsrådet (175/2003).

17 b §
Personal i annan än försvarsministeriets tjänst

En person i annan än försvarsministeriets tjänst kan utföra beredningsuppgifter vid ministeriet utan att vara föredragande i ministeriet.

En person som avses i 1 mom. ska på begäran ges den information som han eller hon behöver för att utföra sina uppgifter. En person som avses i 1 mom. ska på motsvarande sätt ge ministeriets tjänstemän den information de behöver vid skötseln av sina uppgifter.

En person som är verksam som ministerns militära rådgivare har rätt att delta i den i 4 § avsedda ledningsgruppens och de i 5 § avsedda styrgruppernas möten.

25 §
Beslutsfattande

I ministeriet avgörs ärendena på föredragning.

Bestämmelser om ministerns beslutanderätt finns i 15 § 1 mom. i lagen om statsrådet.

Bestämmelser om tjänstemännens beslutanderätt finns i 15 § 2 mom. i lagen om statsrådet och i 36 § i reglementet för statsrådet.

Bestämmelser om förbehållande av beslutanderätt finns i 16 § i lagen om statsrådet och i 37 § i reglementet för statsrådet.

28 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) verkställigheten av beslut som gäller verksamhetsplanen, budgeten och organisationen, samt resultatstyrningen och den resultatorienterade ledningen, om inte den avdelningschef eller den direktör för en fristående verksamhetsenhet som svarar för verksamhetsområdet i fråga ska fatta beslut i ärendet,

2) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning i frågor som inte gäller enbart en enda avdelnings eller fristående verksamhetsenhets verksamhetsområde,

3) sådana löner till ministeriets tjänstemän som ska fastställas enligt 5 § 2 mom. 2 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

4) ministeriets interna förvaltning och ordning, om frågan är betydande,

5) placeringen av ministeriets tjänster vid avdelningarna eller de fristående verksamhetsenheterna,

6) överföring av en person från en avdelning eller fristående verksamhetsenhet till en annan,

7) uppsägning av en tjänsteman med stöd av 27 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

8) utfärdande av skriftlig varning till ministeriets tjänstemän,

9) beviljande av bisysslotillstånd när det gäller en tjänsteman som har utnämnts av republikens president eller statsrådet,

10) laglighetsövervakning, om frågan är betydande,

11) semesterplanerna för avdelningscheferna och direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna,

12) fastställandet av tjänstens svårighetsgrad och resultatet av bedömningen av ministeriets tjänstemäns arbetsprestationer samt den personliga lönedelen,

13) säkerhet och uppgifter i egenskap av utsedd säkerhetsmyndighet enligt lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, om frågan är betydande.

29 §
Beslutanderätt när det gäller avdelningschefen och direktören för en fristående verksamhetsenhet

Avdelningschefen och direktören för en fristående verksamhetsenhet avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning till en annan myndighet i en fråga som gäller avdelningens eller den fristående verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

2) placeringen av tjänster vid avdelningens enheter,

3) semesterplanen för avdelningens eller den fristående verksamhetsenhetens personal.

30 §
Beslutanderätt när det gäller direktören för en enhet vid en avdelning

Direktören för en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning till en annan myndighet i ett sådant ärende som hör till enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet till följd av sin betydelse ankommer på avdelningschefen.

31 §
Avdelningschefen för förvaltningspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för förvaltningspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) territorialövervakning, dock inte ärenden som gäller användning av maktmedel,

2) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet,

3) handräckning.

32 §
Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) fastigheter som är i förvaltningsområdets bruk,

2) tjänstgöring som avses i värnpliktslagen och som inte grundar sig på försvaret.

33 §
Direktören för lagberednings- och rättsenheten

Direktören för lagberednings- och rättsenheten avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller laglighetsövervakning.

35 §
Direktören för förvaltningsenheten

Direktören för förvaltningsenheten avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) utnämningen av en person till en tjänst för vilken svårighetsgraden är högst 11, eller anställning i motsvarande uppgift i arbetsförhållande,

2) utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid när utnämningen till motsvarande tjänst görs av ministern samt anställning av en vikarie för en person som är anställd i arbetsförhållande,

3) beviljande av behovsprövad tjänstledighet när det gäller en tjänsteman som utnämns av ministeriet, eller motsvarande befrielse när det gäller personal i arbetsavtalsförhållande,

4) utfärdande av intyg över uppsägning och avslutande av tjänsteförhållande till ministeriets tjänstemän samt utfärdande av motsvarande intyg till personal i arbetsavtalsförhållande,

5) beviljande av bisysslotillstånd när det gäller andra tjänstemän än sådana som har utnämnts av republikens president eller statsrådet,

6) tid som berättigar till semester och semesterersättningar,

7) beviljande av sådan tjänstledighet som en tjänsteman är berättigad till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, samt beviljande av befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet när det gäller motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,

8) skadestånd,

9) skötseln av de uppgifter som hör till bokföringsenheten,

10) ministeriets avgörande i ett ärende som avses i 14 och 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

35 a §
Direktören för säkerhetsenheten

Direktören för säkerhetsenheten avgör utöver det som anges i 30 § ärenden som gäller säkerheten på förvaltningsområdet och de ärenden som gäller uppgifter för den utsedda säkerhetsmyndigheten som avses i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, med undantag av de ärenden som avses i 28 § 13 punkten och i 35 b §.

35 b §
Vissa tjänstemäns beslutanderätt

Säkerhetsenhetens överingenjör avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning inom förvaltningsområdet i ärenden som gäller teknisk säkerhet med anknytning till explosiva varor, kemikalier, el och annan materiel, om inte ärendet till följd av sin betydelse ankommer på kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. 

 Helsingfors den 29 december 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.