1789/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 8 oktober 2009 om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010 (735/2009) 22 och 23 § samt 28 § 2 mom. och

ändras 2 § 3 mom. samt 26 § 3 mom. och bilagan som följer:

2 §
Tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om statligt stöd och stöd som finansieras med medel ur program

När stöd beviljas för investeringar enligt

4 och 9 § tillämpas dessutom kommissionens beslut K(2007) 3779 om godkännande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2007—2013.

26 §
Stödets form och maximibelopp

Stöd som beviljas i form av understöd för investeringar enligt 4 och 9 § och delfinansieras av Europeiska gemenskapen beviljas med iakttagande av de begränsningar som anges i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Återstoden av det stöd som tilldelas objektet beviljas uteslutande av nationella medel. Understöd som är avsett för andra investeringar beviljas uteslutande av nationella medel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.