1788/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 25 § 3 och 4 mom.,

sådana de lyder, den finska språkdräkten i 25 § 3 mom. i lag 1283/2006 och den svenska språkdräkten i lag 613/2006 samt 25 § 4 mom. i nämnda lag 613/2006,

ändras 25 § 2 mom. och 31 §,

av dem 31 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 613/2006 och 1283/2006, samt

fogas till 23 §, sådan den lyder i nämnda lag 613/2006 och i lag 1294/2007, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

23 §

Kompletteringsdelen indras från den tidpunkt då sådan pension som avses i 1 eller 2 mom. börjar betalas.


25 §

Betalningen av avträdelsestöd kan avbrytas, om pensionsanstalten får kännedom om en omständighet enligt vilken avträdelsestöd inte får betalas enligt 1 mom. Betalningen av avträdelsestöd kan likaså avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivande av jordbruk på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelse ska anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd annat än tillfälligt med beaktande av hans eller hennes arbetsinsats och andra förhållanden på gårdsbruksenheten. Betalningen av avträdelsestöd avbryts från följande möjliga betalningsperiod, om skälet till att betalningen avbryts fortfarande föreligger.


31 §

Om avträdelsestöd har betalats utan grund eller till ett för stort belopp, ska pensionsanstalten återkräva det som betalats för mycket.

Återkrav kan avstås från helt eller delvis, om detta anses skäligt och om den grundlösa betalningen av avträdelsestöd inte har berott på svikligt förfarande från mottagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som har betalats utan grund är ringa. Efter att ett beslut om återkrav har meddelats kan återkrav också avstås från helt och hållet i de fall det inte är ändamålsenligt att fortsätta återkravet med hänsyn till mottagarens ekonomiska situation eller när fortsatt återkrav skulle orsaka oskäliga kostnader i förhållande till det avträdelsestöd som inte ännu indrivits.

Återkrav ska dock inte avstås från, om återkravet beror på att det stöd som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av systemet med avträdelsestöd.

Avträdelsestöd som betalats utan grund får även återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av avträdelsestödet. Av en avträdelsestödspost som ska betalas får dock inte utan mottagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av posten som återstår efter att förskott har innehållits av den i enlighet med lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Med samma begränsningar kan det avträdelsestöd som betalts utan grund återkrävas genom att det kvittas mot framtida poster av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Beslut om återkrav av avträdelsestöd som har betalats utan grund ska fattas inom fem år räknat från den dag avträdelsestödet betalades. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden på fem år kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagens 23 § 3 mom. tillämpas på avträdelsestöd vars mottagare beviljas sådan pension från den 1 januari 2011 eller därefter som medför att betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör.

Lagens 31 § tillämpas också på stöd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft, om den åtgärd av vilken kan följa att stödet återkrävs har vidtagits efter denna lags ikraftträdande.

RP 205/2009
JsUB 12/2009
RSv 246/2009

 Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.