1786/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen av den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 8, 9 och 20 §, 4 kap., 35 § 4 mom., 44 § 3 mom., 46 § 2 mom., 47, 50 och 65 a § samt 66 i § 3 mom.,

av dem 8, 9, 23 och 65 a § samt 66 i § 3 mom. sådana de lyder i förordning 254/2004, 35 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 263/2000, rubriken för 4 kap., 44 § 3 mom., 46 § 2 mom., 47 och 50 § sådana de lyder i förordning 600/1997 och 24 § sådan den lyder i förordning 927/1994,

ändras 3, 4 och 10 §, 12 § 3 mom., 13 § 4 mom., 22 § 1 mom., 27 § 1 mom., 28 § 1―3 mom., 29 § 1 mom., 31, 32 och 33 §, 35 § 2 mom., 38 och 39 §, 40 § 1 mom., rubriken för 6 kap., 41 § 2 mom., 41 c §, 42 a § 1, 3 och 4 mom., 42 e §, mellanrubriken före 48 §, 48, 49, 51 och 52 §, 53 § 2 och 4 mom., 54, 54 a och 61 §, 62 § 1 och 2 mom., mellanrubriken före 63 §, 63 §, i 64 § 1 mom. det inledande stycket och 64 § 3 mom., i 65 § 1 mom. det inledande stycket samt 5 och 8 punkten, 65 b § 2 mom., 66 § 1 mom., 66 b § 4 mom., 66 e § 2 och 3 mom., 66 f § 2 mom., mellanrubriken före 66 h §, i 66 h § det inledande stycket samt 13 och 14 punkten, 66 i § 1 och 2 mom., 67 § 1 och 3 mom., 68 §, 69 § 3 mom., 69 b §, 71 a § 1 och 3 mom. samt 72 b § 4 punkten,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 254/2004 och i förordningarna 677/2007 och 973/2008, 4 § och 22 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 973/2008, 10 §, 29 § 1 mom., 38 och 39 §, 41 § 2 mom., 42 a § 1 mom., 54 a §, 62 § 1 och 2 mom., 63 §, i 64 § 1 mom. det inledande stycket och 64 § 3 mom., i 65 § 1 mom. det inledande stycket samt 5 och 8 punkten, 65 b § 2 mom., 66 f § 2 mom., i 66 h § det inledande stycket samt 13 och 14 punkten, 66 i § 1 och 2 mom., 67 § 1 och 3 mom. samt 68 och 69 b § sådana de lyder i nämnda förordning 254/2004, 31 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, 28 § 1―3 mom., 33 § och 35 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 718/2002, 40 § 1 mom., 69 § 3 mom. och 72 b § 4 punkten sådana de lyder i nämnda förordning 263/2000, 41 c § sådan den lyder i förordningarna 1054/2000 och 1175/2002, rubriken för 6 kap., 42 a § 3 och 4 mom., 42 e, 48, 49, 51 och 52 §, 53 § 2 mom., 54 och 61 §, 66 § 1 mom., 66 e § 2 och 3 mom. samt 66 f § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 600/1997, 53 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1253/2004, 66 b § 4 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1175/2002 samt 71 a § 1 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 927/1994, och

fogas till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 718/2002, nya 3 och 4 mom., före 41 c och 54 a § nya mellanrubriker och till förordningen en ny 72 d § som följer:

3 §

Inkomsterna grupperas enligt sin art i avdelningar i budgeten enligt följande:

Skatter och inkomster av skattenatur

Inkomster av blandad natur

Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst

Lån

Inkomsterna införs i avdelningarna enligt följande:

1) under skatter och inkomster av skattenatur upptas skatter på inkomst och förmögenhet, skatter och avgifter på omsättning, skatter och avgifter på import och export, acciser samt övriga skatter och inkomster av skattenatur,

2) under inkomster av blandad natur upptas inkomster av försäljning av egendom i ämbetsverks och inrättningars besittning samt av ämbetsverks och inrättningars prestationer samt hos affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan affärsverk, uttagna avgifter för förmåner och ersättningar som centraliserat betalas personalen vid dessa affärsverk samt övriga inkomster av blandad natur,

3) under ränteinkomster och intäktsföring av vinst upptas ränteinkomster, index- och kursgottgörelser, dividendinkomster, andel i statens penninginstituts vinst samt intäktsföring av affärsverkens vinst, samt

4) under lån upptas de lån som ska återbetalas till staten samt statens upplåning.

4 §

Uppgifterna grupperas i huvudtitlar i budgeten enligt följande:

Riksdagen

Republikens president

Statsrådets kansli

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Räntor på statsskulden

Minskning av statsskulden

10 §

Ministerier, ämbetsverk och inrättningar ska ha en mångårig verksamhets- och ekonomiplan för planeringen av statsfinanserna. Utgångspunkt för planen är de riktlinjer för statsfinanserna och statens verksamhetspolitik som gäller planeringsperioden och som statsrådet har godkänt.

Verksamhets- och ekonomiplanen för ett ministerium ska innehålla de viktigaste planerna för ministeriets ansvarsområde och resultatmål med nyckeltal för planerna samt bedömningar av behoven av anslag och av inkomstposterna under planeringsperioden. Verksamhets- och ekonomiplanen för ett ämbetsverk eller en inrättning ska innehålla de viktigaste planerna för ämbetsverket eller inrättningen och resultatmål med nyckeltal för planerna samt bedömningar av behoven av anslag och av inkomstposterna under planeringsperioden.

Statsrådet och finansministeriet kan meddela föreskrifter om innehållet i och förfarandet för verksamhets- och ekonomiplaneringen. Ministerierna kan vid behov meddela närmare föreskrifter inom sina förvaltningsområden om planeringen av verksamheten och ekonomin.

12 §

I den detaljerade indelningen ska även anges den bokföringsenhet i vars bokföring inkomstposterna och anslagen eller delar av anslag ska upptas samt särskilt för varje förvaltningsområde, ämbetsverk och inrättning de myndigheter som beslutar om användningen av odelade anslag.

13 §

En bokföringsenhet kan i den utsträckning som ministeriet beslutar godkänna ändringar i den detaljerade indelningen till den del som avses i 12 § 2 mom.


22 §

Bokföringsenheterna och de statliga fonder utanför budgeten som hör till statens gemensamma betalningsrörelsesystem ska utarbeta kalkyler över statens kassautgifter och kassainkomster (kassaflödesprognos) enligt vad finansministeriet och statskontoret föreskriver.


27 §

Bokföringsenheterna ansvarar, om inte något annat bestäms eller föreskrivs, för uppbörden av inkomster och betalningen av utgifter inom sitt verksamhetsområde.


En bokföringsenhet får, om det kan anses vara ändamålsenligt, mot redovisning överföra betalningen av vissa utgifter eller uppbörden av vissa inkomster på någon annan än bokföringsenheten. Den som ska redovisa på detta sätt benämns nedan redogörare.

Statskontoret kan meddela närmare föreskrifter om redogörarna samt om deras betalningsrörelse och bokföring.

28 §

Bokföringsenheterna ska för sin betalningsrörelse ha särskilda inkomst- och utgiftskonton. Om en bokföringsenhet har flera inkomst- och utgiftskonton, ska den även ha ett allmänt inkomstkonto och ett allmänt utgiftskonto.

Om en bokföringsenhet har flera inkomstkonton, ska de dagligen tömmas på bokföringsenhetens allmänna inkomstkonto. Om en bokföringsenhet har flera utgiftskonton, överförs täckning för dem dagligen från bokföringsenhetens allmänna utgiftskonto.

Bokföringsenhetens allmänna inkomstkonto töms dagligen på statens allmänna inkomstkonto. Till bokföringsenhetens allmänna utgiftskonto överförs dagligen täckning från statens allmänna utgiftskonto. Om en bokföringsenhet har endast ett inkomstkonto, töms även det dagligen på statens allmänna inkomstkonto. Om en bokföringsenhet har endast ett utgiftskonto, överförs även till det dagligen täckning från statens allmänna utgiftskonto.


29 §

En bokföringsenhet ska öppna inkomst- och utgiftskontona i ämbetsverkets eller inrättningens eller, av särskilda skäl, i myndighetens namn. Bokföringsenheten godkänner innehavarna av betalningsrörelsekontona.


31 §

För uppbörd av inkomster och för betalning av mindre utgifter kan bokföringsenheterna ha en kontantkassa.

Bokföringsenheterna ska se till att det i de kassor som står under deras tillsyn inte förvaras mera medel än vad som behövs för mindre utbetalningar från kassan.

32 §

Finansministeriet har rätt att meddela bokföringsenheterna föreskrifter om tidpunkten för betalning av statens utgifter, om tidpunkten beror på prövning.

33 §

Statens egna medel samt andra medel som förvaltas av staten kan, om inte annat föreskrivs, deponeras i ett kreditinstitut endast med statskontorets tillstånd.

35 §

Fondernas betalningsrörelse sköts via bokföringsenhetens betalningsrörelsekonto eller kassa.


38 §

Innan ett ämbetsverk eller en inrättning gör en beställning, ingår ett avtal eller på annat sätt förbinder sig att betala en utgift (utgiftsbeslut), ska ämbetsverket eller inrättningen försäkra sig om att utgiften är laglig och ändamålsenlig samt att anslaget och fullmakten är tillräckliga.

Innan en utgift betalas ska ämbetsverket eller inrättningen kontrollera att den handling som utgiften baserar sig på är riktig både sakligt och numeriskt sett.

Innan en utgift betalas ska den som med stöd av den ekonomistadga som avses i 69 b § har förordnats till denna uppgift godkänna utgiften. Den som godkänner utgiften ska kontrollera att grunden för utgiften är riktig. Godkännandet ska dateras och undertecknas. Av anteckningen om godkännande ska det framgå vilka konton utgiften ska påföras. Ett utgiftsbeslut enligt 1 mom. kan också räknas som godkännande av en utgift, om utgiftsbeslutet har fattats på föredragning och beloppet per förfallodag för de enskilda utgiftsposter som förfaller till betalning med stöd av utgiftsbeslutet är känt på förhand. I utgiftsbeslutet ska då finnas datum, underskrift och uppgift om de konton som utgiften ska påföras.

39 §

Som ett led i förfarandena inom den interna kontrollen enligt 69 § ska ämbetsverket eller inrättningen försäkra sig om att anslaget är tillräckligt och att statens inkomster inom ämbetsverkets eller inrättningens verksamhetsområde tas ut och dess utgifter betalas på behörigt sätt till rätt belopp.

I ekonomistadgan ska det bestämmas om förfarandet vid debitering av utgifter vid bokföringsenheten. Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om förfarandet vid debitering.

40 §

Statskontoret meddelar närmare föreskrifter om skötseln av bokföringsenheternas betalningsrörelse.


6 kap.

Bokföring samt kontroll av fullmakter

41 §

Ämbetsverkens och inrättningarnas bokföring samt centralbokföringen består av affärsbokföring och budgetbokföring. Bokföringen för statliga fonder utanför budgeten är affärsbokföring.


Utnyttjande av maskinläsbara datamedier
41 c §

Verifikat får upprättas och anteckningar i bokföringen göras i maskinläsbara datamedier, och verifikaten, bokföringsböckerna och det övriga bokföringsmaterialet får förvaras samtidigt enbart i maskinläsbara datamedier.

Vid bokföring i ett maskinläsbart datamedium ska sättet att utföra registreringarna och deras samband med bokslutet kunna konstateras utan svårighet. Bokföringsenheten ska vid behov återge bokföringsmaterial som finns i ett maskinläsbart datamedium i vanlig läsbar skriftlig form.

Vid bokföring i ett maskinläsbart datamedium ska en beskrivning av förfarandet uppgöras. Beskrivningen ska förses med anteckningar om tillämpningsperioden och förvaras så ordnad att det utan svårigheter kan fastställas på vilket sätt databehandlingen har utförts.

Statskontoret meddelar närmare föreskrifter om förfarandena enligt 1 mom., uppgörande av en beskrivning av förfarandet enligt 3 mom. och avstämning av bokföring i ett maskinläsbart datamedium.

42 a §

Vid bokföringen ska principerna för dubbel bokföring iakttas, om inte något annat föreskrivs nedan. I 54 a § föreskrivs om kontroll av fullmakter.


För varje kassa ska det föras kassabok, i vilken alla mottagna och erlagda betalningar införs. Kassaboken avslutas varje dag, om inte något annat bestäms i bokföringsenhetens ekonomistadga.

Bokföringsenheten kan, om det i en kassa används kassaterminal eller någon motsvarande anordning eller om betalningsrörelsen är ringa, bestämma att kassan inte behöver föra kassabok.

42 e §

För säkerställande av att budgetbokföringen är fullständig och tillförlitlig ska det mellan affärsbokföringen och budgetbokföringen varje månad och i samband med bokslutet uppgöras en avstämningskalkyl. Avstämningskalkylen förvaras hos bokföringsenheten tillsammans med motsvarande kontoredogörelse.

Bokföringsenhetens bokföring
48 §

Huvudboken för bokföringsenhetens affärsbokföring ska omfatta de konton som avses i 42 b § 1 mom.

Huvudboken för bokföringsenhetens budgetbokföring ska omfatta de konton som avses i 42 b § 2 mom.

49 §

En dagbok för bokföringen och en huvudbok för affärsbokföring och budgetbokföring ska upprättas minst en gång per månad. Senast i samband med bokslutet ska det göras en sammanställning över dagboken och huvudböckerna som omfattar hela finansåret och utifrån vilken det kan konstateras att räkenskapsböckerna finns bevarade i sin helhet.

51 §

Bokföringsenheten bestämmer, med beaktande av arten och omfattningen av redogörarens verksamhet, hurdan bokföring denne ska föra.

52 §

Redogöraren ska för varje kalendermånad tillställa bokföringsenheten en undertecknad redovisning för sina affärstransaktioner. Om redogörarens betalningsrörelse är ringa, kan redovisning med bokföringsenhetens tillstånd avges för en längre redovisningsperiod. Redovisning kan dock ges för högst ett finansår. Bokföringsenheten ska granska redovisningen.

53 §

Huvudboken för statens affärsbokföring uppgörs på basis av data från bokföringsenheternas affärsbokföring. Huvudboken för statens budgetbokföring uppgörs på basis av data från bokföringsenheternas budgetbokföring. Ändringar i bokföringsenheternas kontouppgifter och registreringar i centralbokföringen ska dokumenteras på ett verifierbart sätt.


Bokföringsmaterial som hör till statens centralbokföring omfattar ovan i 1 mom. avsedda statens bokföringsböcker, i 54 § avsedda kontoredogörelser och avstämningskalkyler, i 54 a § 2 mom. avsedda fullmakter och anmälningar som gäller användningen av dem, kontoförteckningar och övrigt material som behövs för att sköta centralbokföringen. Statskontoret ska förvara bokföringsmaterial i enlighet med vad som bestäms eller föreskrivs särskilt.

54 §

Bokföringsenheterna och sådana statliga fonder utanför budgeten som separat utsetts av statskontoret ska för centralbokföringen varje kalendermånad på det sätt och vid den tidpunkt som statskontoret bestämmer tillställa statskontoret sina kontodata och de kontoredogörelser som baserats på dem samt den avstämningskalkyl som avses i 42 e §. Kontoredogörelsen ska undertecknas på behörigt sätt. Till kontoredogörelsen ska fogas de övriga data som statskontoret bestämmer och som behövs för skötseln av centralbokföringen.

Kontroll av fullmakter
54 a §

Vid kontrollen av fullmakter antecknas de fullmakter som beviljats i samband med behandlingen av budgeten och som grundar sig på lag samt användningen av dem. I samband med kontrollen av fullmakter följs också utgifterna för användningen av fullmakten samt behoven av anslag till följd av användningen av fullmakten under kommande finansår.

Statskontoret meddelar närmare föreskrifter om detaljerna i kontrollen av fullmakter. Anmälan om fullmakterna och deras användning ska göras hos statskontoret på det sätt som detta bestämmer.

61 §

Bokföringsenheternas bokslut ska upprättas på ett enhetligt sätt.

I fråga om bokslut för statliga fonder utanför budgeten ska bestämmelserna i denna förordning om bokföringsenheternas bokslut iakttas i tillämpliga delar, om inte något annat föreskrivs.

62 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om statsbokslutet samt bokslutet för bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten och bilagorna till dessa samt om upprättandet av boksluten.

Statskontoret meddelar nödvändiga föreskrifter om hur bokslutsuppgifterna och boksluten tekniskt ska tillställas statskontoret samt dessutom nödvändiga anvisningar om bokföringsenheternas bokslut och bilagorna till dessa samt om upprättandet av bokslutet.


Bokföringsenheternas bokslut
63 §

En bokföringsenhet ska upprätta bokslut för varje finansår. Bokslutet ska bestå av

1) en verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och utvecklingen av det samt dess effekt på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna,

2) en utfallskalkyl för budgeten, som redogör för utfallet av budgeten,

3) en intäkts- och kostnadskalkyl som redogör för intäkterna och kostnaderna,

4) en balansräkning som redogör för den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen,

5) uppgifter som lämnas i bilagor (noter).

Bokföringsenhetens uppgifter i de bokslutskalkyler som avses i 1 mom. 2–5 punkten och i bilagorna till dem för det avslutade finansåret ska utarbetas och sändas till statskontoret inom den tid som det bestämmer. Bokslutet ska upprättas och godkännas senast den 15 mars efter finansåret.

Cheferna för de ämbetsverk och inrättningar som hör till bokföringsenheten ska alla för egen del godkänna och underteckna bokföringsenhetens bokslut. Om ämbetsverket eller inrättningen har en styrelse eller ett motsvarande kollegialt organ för den högsta ledningen och beslutsfattandet, godkänner och undertecknar också detta organ bokslutet för ämbetsverket eller inrättningen i fråga. Den minister som är chef för ministeriet godkänner och undertecknar ministeriets bokslut på föredragning av den tjänsteman som sköter kanslichefens uppgifter vid ministeriet. Om också en annan minister har förordnats att behandla ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde, godkänner och undertecknar denna minister bokslutet när det gäller det egna uppgiftsområdet.

Sedan bokslutet har godkänts ska bokföringsenheten utan dröjsmål sända det till ministeriet, statens revisionsverk och statskontoret. Bokslutet läggs ut på den informationstjänst som statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av offentlighetslagen i fråga om vissa delar av bokslutet.

64 §

I utfallskalkylen för bokföringsenhetens budget ska det enligt specificeringen i den detaljerade indelningen av budgeten anges


Bokslutskalkylerna ska bekräftas med specifikationer till balansräkningen.

65 §

Den verksamhetsberättelse som ingår i bokföringsenhetens bokslut ska innehålla


5) de viktigaste uppgifterna om effekterna av bokföringsenhetens statsbidrag samt andra statliga stöd och motsvarande överföringsutgifter samt realiserade investeringsutgifter (uppgifter om överförings- och investeringsutgifternas effekter),


8) de viktigaste uppgifterna om utvärderingarna av verksamhetens verkningar och effekter, om det under finansåret har gjorts en större utvärdering av den verksamhet som hör till bokföringsenheten med avseende på verkningarna och resultaten (utvärderingsresultaten),


65 b §

På bokslutet för statliga fonder utanför budgeten tillämpas i övrigt vad som i denna förordning föreskrivs om bokföringsenheternas bokslut.

66 §

I balansräkningen upptas som separata förmögenhetsposter den nationalförmögenhet samt de anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och finansieringstillgångar som bokföringsenheten besitter.


66 b §

Besittningsöverföringar mellan bokföringsenheterna registreras i affärsbokföringen till beloppet av den anskaffningsutgift som inte registrerats som kostnad för nyttigheten efter det att de avdrag som avses i 66 f och 66 g § har gjorts fram till tidpunkten för överföringen.


66 e §

Specifikationerna till balansräkningen får i enlighet med vad statskontoret bestämmer göras i ett maskinläsbart datamedium förutsatt att de vid behov kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form.

Specifikationerna till balansräkningen ska dateras och undertecknas av dem som upprättat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har upprättat den samt tidpunkten för upprättandet.

66 f §

När det gäller inkomster av överlåtelse av en prestation som till sin omfattning är betydande och består av olika faser, och när den del av inkomsterna som motsvarar överlåtelsefasen eller prestationsgraden har hänförts som inkomst för finansåret i statsbudgeten enligt 5 b § 2 mom., ska överlåtelsen av prestationen i affärsbokföringen tas upp som intäkt på grundval av överlåtelsefasen eller prestationsgraden. Bokföringsenheten ska iaktta samma grund när alla inkomster som avses i detta moment tas upp som intäkter.

Bilagor till bokföringsenheternas bokslut
66 h §

Bilagorna till bokföringsenheternas bokslut ska innehålla


13) en specifikation av de fonderade medel som ingår i bokföringsenhetens balansräkning,

14) en specifikation av fonderade medel, stiftelser och föreningar som inte ingår i bokföringsenhetens balansräkning och som administreras av ämbetsverket eller inrättningen,


66 i §

Varje ministerium ska årligen senast den 15 juni efter finansåret ge ett motiverat ställningstagande till bokslutet för de bokföringsenheter och statliga fonder som hör till ministeriets förvaltningsområde samt till de åtgärder som föranleds av bokslutet och den revisionsberättelse som statens revisionsverk gjort upp om det samt av andra redogörelser för och utlåtanden om verksamheten och ekonomin vid bokföringsenheten eller den statliga fonden utanför budgeten. För beredningen av ställningstagandet ska varje ministerium utarbeta och skaffa de redogörelser och utvärderingar som behövs.

I ställningstagandet till bokslutet ska ministeriet

1) bedöma resultatet och dess utveckling samt uttala sig om uppnåendet av de resultatmål som ställts upp enligt 11 §,

2) uttala sig om huruvida de grunder som använts för resultatrapporteringen är ändamålsenliga med tanke på styrningen och resultatansvaret samt ta ställning till utvecklingsbehoven,

3) uttala sig om vilka åtgärder det är nödvändigt att vidta vid bokföringsenheten eller fonden samt i de ämbetsverk och inrättningar som eventuellt hör till bokföringsenheten, med anledning av bokslutet och för att förbättra resultatet,

4) uttala sig om vilka åtgärder ministeriet kommer att vidta med anledning av bokslutet och för att förbättra resultatet.


67 §

Utfallskalkylen för statsbudgeten görs upp på basis av huvudboken för statens budgetbokföring och uppgifterna från kontrollen av fullmakter. Utfallskalkylen innehåller uppgifter om budgetinkomster och budgetutgifter specificerade enligt avdelning och huvudtitel samt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment samt en på samma sätt specificerad jämförelse mellan utfallet av inkomstpostkontona och anslagskontona och statsbudgeten. I utfallskalkylen ska det ingå uppgifter om de reservationsanslag som överförts från de föregående finansåren och om de reservationsanslag som överförts till det följande finansåret. I samband med utfallskalkylen lämnas uppgifter om fullmakterna och användningen av dem under finansåret, utgifterna för användningen under finansåret och behoven av anslag för användningen under senare finansår specificerade enligt huvudtitel samt huvudtitel och moment.


Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt statens balansräkning och finansieringsanalys görs upp på basis av den huvudbok för statens affärsbokföring som grundar sig på bokföringsenheternas kontouppgifter i enlighet med de scheman för intäkts- och kostnadskalkylen, balansräkningen och finansieringsanalysen som finansministeriet fastställt. Verkningarna av ämbetsverkens och inrättningarnas interna intäkter och kostnader samt interna fordringar och skulder elimineras med iakttagande av ärendets vikt. Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter.

68 §

För upprättandet av statsbokslutet och bilagorna till det ska bokföringsenheten och statens fonder utanför budgeten före en av statskontoret utsatt tidpunkt tillställa statskontoret de redogörelser, baserade på bokföringsenheternas eller fondernas bokföring och bokslut, som statskontoret bestämmer.

69 §

I fråga om ämbetsverk och inrättningar som är bokföringsenheter ska de förfaranden som avses i 1 mom. också omfatta de uppgifter som ankommer på dem som bokföringsenheter.

69 b §

Varje bokföringsenhet ska ha en ekonomistadga. Om bokföringsenheten omfattar flera ämbetsverk och inrättningar, ska ekonomistadgan godkännas av det ämbetsverk eller den inrättning som enligt det beslut genom vilket bokföringsenheten utsetts ska godkänna ekonomistadgan. Ämbetsverket eller inrättningen ska dock först höra de övriga ämbetsverk och inrättningar som hör till samma bokföringsenhet.

I ekonomistadgan ska det ingå närmare bestämmelser om

1) organiseringen av verksamhets- och ekonomiplaneringen, uppgörandet och godkännandet av budgetförslagen och de föreslagna resultatmålen samt genomförandet av budgeten och uppfyllandet av de fastställda resultatmålen samt om uppgörandet och godkännandet av ämbetsverkets eller inrättningens interna planer, budgetar och resultatmål för ekonomin och verksamheten,

2) ekonomiförvaltningens organisation och uppgifter, förfarandena och ansvaret i ekonomiförvaltningens uppgifter samt om andra omständigheter som väsentligt inverkar på den interna kontrollen och riskhanteringen inom den,

3) befogenheterna för det ämbetsverk eller den inrättning som är bokföringsenhet och för dess ledning när det gäller ekonomiförvaltningsuppgifter, om bokföringsenheten omfattar flera ämbetsverk och inrättningar med separat förvaltning och uppgifter som grundar sig på lag eller förordning,

4) dem som använder bokföringsenhetens betalningsrörelsekonton och förfarandena vid användningen, godkännandet av inkomsterna och säkerställandet av uppbörden samt om uppbördsförfarandena, åtaganden i fråga om en utgift och om dem som godkänner utgifterna och förfarandena vid godkännandet samt om debiteringen av godkända utgifter,

5) organiseringen av bokföringen,

6) organiseringen av resultatredovisningen och ledningens redovisning samt de övriga uppföljningssystemen,

7) datasäkerheten i bokföringsenhetens ekonomiförvaltning och de system som hänför sig till den,

8) förfarandet vid överlåtelse av egendom som är i bokföringsenhetens besittning,

9) förfarandet när fel eller oegentligheter inom ekonomin konstateras,

10) beredningen av bokslutet och den verksamhetsberättelse som ska ingå i det.

I ekonomistadgan kan det dessutom meddelas andra bestämmelser om verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till bokföringsenheten. I ekonomistadgan kan det föreskrivas att bestämmelser om en del av de frågor som gäller förvaltningens interna verksamhet och som enligt denna förordning hör till ekonomistadgan i stället ska meddelas i något annat reglemente i enlighet med vad ämbetsverket eller inrättningen beslutar.

Ekonomistadgan ska upprättas så att den tillsammans med de författningar som utfärdats om förvaltningen av ämbetsverken och inrättningarna och de arbetsordningar som utfärdats med stöd av författningarna skapar lämpliga och tillräckliga grunder för de förfaranden inom den interna kontrollen som avses i 69 och 69 a §.

Statskontoret kan meddela föreskrifter om innehållet i och upprättandet av ekonomistadgorna för bokföringsenheterna. Ekonomistadgan och de andra reglementen som avses i 2 mom. samt ändringarna i dem ska tillställas respektive ministerium, statens revisionsverk och statskontoret för kännedom.

71 a §

Vid statskontoret kan det för främjande av god bokföringssed finnas en statlig bokföringsnämnd, nedan bokföringsnämnden, som på ansökan av en statlig myndighet, en bokföringsenhet, en fond utanför budgeten eller ett statligt affärsverk kan ge utlåtanden och rekommendationer om tillämpningen av de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller deras bokföring och bokslut samt ta initiativ eller utfärda rekommendationer om statens bokföring och upprättandet av bokslut samt utvecklandet av dessa. Bokföringsnämnden kan vid behov också ge utlåtanden om allmänt viktiga projekt som gäller utvecklande av bokföringen.


Arvoden och resekostnadsersättningar till bokföringsnämndens medlemmar, suppleanter och sakkunniga fastställs av finansministeriet. Nämnden ska årligen före utgången av mars för statskontoret göra upp en berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår. Berättelsen ska tillställas finansministeriet för kännedom.

72 b §

Lös egendom som tagits ur bruk får överlåtas utan vederlag, förutsatt att överlåtelsen anses vara motiverad och ändamålsenlig med tanke på statens intressen,


4) i anslutning till krishanteringsoperationer och annat motsvarande internationellt samarbete.

72 d §

Statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten får ta emot donations- och testamentsmedel (donationsmedel), om medlen kan användas för ändamål som är i överensstämmelse med uppgifterna för det ämbetsverk, den inrättning eller den fond som är mottagare och om villkoren i anslutning till donationsmedlen är godtagbara och det även i övrigt kan anses korrekt att ta emot medlen.

Donationsmedel ska betalas tillbaka, om de inte kan användas för det anvisade ändamålet. Om det inte är möjligt att betala tillbaka donationsmedlen, ska de användas för ett ändamål som närmast motsvarar det ursprungliga syftet med donationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förordningens 33 § tillämpas på de ansökningar som har anhängiggjorts efter det att förordningen har trätt i kraft.

Det tillståndsförfarande som baserar sig på de bestämmelser om användning av maskinläsbara datamedier i 44 § 3 mom., 46 § 2 mom., 47 § och 66 e § 2 mom. som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska tillämpas tills statskontoret har meddelat de föreskrifter som avses i 41 c § 4 mom. och 66 e § 2 mom.

Bestämmelsen i 63 § 3 mom. tillämpas första gången på bokföringsenheternas bokslut för 2010.

De bestämmelser i 65 a § och 66 i § 3 mom. som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska tillämpas på verksamhetsberättelserna för 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 10 januari 1974 angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar (35/1974).

Helsingfors den 29 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Budgetsekreterare
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.