1785/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2008 om delegationen för etniska relationer (352/2008) 5 § som följer:

5 §
Regionala delegationer för etniska relationer

Delegationen för etniska relationer ska bistås av minst fyra regionala delegationer för etniska relationer. De regionala delegationerna för etniska relationer tillsätts av närings-, trafik- och miljöcentralerna för tre år i sänder. Innan en närings-, trafik- och miljöcentral tillsätter en regional delegation ska den höra andra närings-, trafik- och miljöcentraler på området samt regionförvaltningsverket. Den närings-, trafik- och miljöcentral som ligger i regionförvaltningsverkets huvudsakliga verksamhetsställe ska tillsätta delegationen om inget annat bestäms av regionala skäl.

Medlemmarna i de regionala delegationerna ska företräda närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken och de centrala kommunerna, medborgarorganisationerna, parterna inom arbetslivet och näringslivet, invandrarna samt de etniska minoriteterna. I valet av samtliga medlemmar ska den regionala täckningen och sådan sakkännedom som är viktig med tanke på den regionala delegationens uppgifter beaktas.

Varje regional delegation ska bestå av en ordförande och en vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar. Var och en ska ha en personlig ersättare. Ordföranden eller vice ordföranden ska representera invandrarna eller de etniska minoriteterna. Minst hälften av medlemmarna eller ersättarna ska representera invandrarna eller de etniska minoriteterna.

De regionala delegationerna ska på det regionala och det lokala planet fungera som initiativrika sakkunnig-, samarbets- och dialogorgan som förenar olika parter inom invandrarpolitikens olika delområden, främja goda etniska relationer samt öka kännedomen om goda etniska relationer och pluralism. De regionala delegationerna kan även utföra uppgifter som delegationen för etniska relationer bestämmer särskilt.

Varje regional delegation kan ha en sekreterare med uppgiften som huvudsyssla och sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, ska närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov i hans eller hennes ställe utse en ny medlem eller ersättare i den regionala delegationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Henri Helo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.