1783/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 21 april 1999 om ersättning för kostnader för flyktingar

och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande (512/1999) 2 och 3 §, 5 § 2 mom., 10, 11 och 14 §, 14 b § 3 mom. samt 17―19 och 21 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 373/2005, 3 § sådan den lyder i förordning 940/2001, 11 § sådan den lyder i förordningarna 1108/1999 och 1393/2007, 14 och 18 § sådana de lyder i förordning 196/2002 samt 14 b § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1458/2006, som följer:

2 §
Ersättning för kostnader för flyktingar

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar de ersättningar som avses i 3―5 § till en kommun som har utarbetat eller förbinder sig att utarbeta ett i 7 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) avsett program för integrationsfrämjande.

3 §
Kalkylerad ersättning för mottagande av flyktingar

Till kommunen betalas av statens medel en kalkylerad ersättning för kostnaderna för ordnandet av verksamhet som stöder flyktingars integration så att för dem som är över 7 år betalas 2 091 euro per år och för personer som är högst 7 år betalas 6 845 euro per år. Ersättningen betalas för tre år.

5 §
Ersättning för särskilda kostnader

De kostnader som avses i 1 mom. 2―4 punkten kan ersättas endast till den del de inte betalas som en kalkylerad ersättning enligt 3 § och närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunen separat har avtalat om ersättningen.

10 §
Ersättning för särskilda kostnader för den som flyttat från det tidigare Sovjetunionens område

Till en kommun kan dessutom för högst fem år betalas ersättning för betydande kostnader som åsamkats av ordnandet av långvarig social- och hälsovård som en i 8 § avsedd persons handikapp eller sjukdom förutsätter. Om ersättning för kostnaderna avtalas separat mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunen.

11 §
Ersättning för kostnaderna för personer som deltagit som frivilliga i kriget

Närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunen kan avtala om ersättning för högst fem år för kostnaderna för ankomstgranskning av hälsotillståndet, boende, tryggande av utkomsten samt ordnande av social- och hälsovård för personer från det tidigare Sovjetunionens område vilka deltog som frivilliga i Finlands krig åren 1939―1945, samt deras maka.

Inrikesministeriet kan utse en kommun med vilken närings-, trafik- och miljöcentralen ska ingå ett avtal som avses i 1 mom.

14 §
Avtal om arrangemang vid mottagande av asylsökande och om ersättning för kostnaderna

Migrationsverket ingår ett avtal om arrangemang vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd och om ersättande av kostnaderna för detta. I avtalet ska tas in bestämmelser om ledningen av och tillsynen över verksamheten vid en förläggning eller flyktingsluss samt grunderna för fastställande av ersättning och tiden för betalning av ersättning. Dessutom ska det avtalas om tillvägagångssättet då verksamheten vid en förläggning utvidgas, minskas eller läggs ned.

14 b §
Kostnader som ersätts

Migrationsverket ska begära ett utlåtande av föreståndaren för en förläggning som sörjer för hjälpen till offer för människohandel, över att de kostnader för vilka ersättning söks härrör från tillhandahållandet av tjänster och åtgärder på grund av personens ställning som offer för människohandel. I övrigt iakttas förfarandet enligt 5 kap. i ersättningsfrågor.

17 §
Ersättningar till kommunerna

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ersättningar till kommunerna på basis av kommunernas ansökningar.

De ersättningar som avses i 2 kap. betalas under det kalenderår som följer på verksamhetsåret.

18 §
Ersättning för kostnaderna för den som arrangerar mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd

Migrationsverket ersätter till fullt belopp kostnaderna för arrangemang vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd.

19 §
Betalning av kostnader för företrädande av minderåriga

Migrationsverket betalar enligt ansökan arvodet till företrädaren för en minderårig som avses i 3 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande och kostnaderna för företrädandet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar enligt ansökan arvodet till företrädaren för en minderårig som avses i 3 a § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande och kostnaderna för företrädandet.

21 §
Skyldighet att betala tillbaka ersättning

Närings-, trafik- och miljöcentralen, och i fråga om en ersättning som har betalats enligt 14 b eller 18 § Migrationsverket, kan bestämma att kommunen helt eller delvis ska betala tillbaka den ersättning som staten betalat, om

1) felaktiga eller vilseledande uppgifter har getts för betalningen av ersättning, eller

2) det i övrigt framgår att ersättningen har betalats utan grund.

På det belopp som betalas tillbaka ska en förseningsränta betalas enligt den räntesats som bestäms i enlighet med 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Närings-, trafik- och miljöcentralen och Migrationsverket ska besluta om återbetalning av en ersättning som utan grund betalats till en kommun senast det femte kalenderåret efter utgången av det verksamhetsår för vilket ersättningen betalats.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Henri Helo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.