1780/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 4, 25 a och 26 §, 39 § 3 mom., 84 och 85 §, i 85 a § 1 mom. det inledande stycket, 85 b § och 209 c § 1 mom.,

sådana de lyder, 4 och 25 a § samt 39 § 3 mom. i lag 1218/1994, 26 § i lag 1061/2007, 84 § i lag 381/1996, 85 § i lagarna 1265/1997 och 785/2008, i 85 a § 1 mom. den svenska språkdräkten i det inledande stycket i nämnda lag 1265/1997, i 85 a § 1 mom. den finska språkdräkten i det inledande stycket i lag 1071/2002, 85 b § i nämnda lag 1265/1997 samt 209 c § 1 mom. i lagarna 325/2003 och 331/2005, som följer:

4 §

Ett sådant allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen (1535/1992) är skattskyldigt endast om den inkomst som har erhållits från en sådan verksamhet som det bedrivit enligt nämnda lag anses som skattepliktig näringsinkomst för samfundet. Ett allmännyttigt samfund är dock skattskyldigt för tagande i eget bruk av restaurang- eller cateringtjänster enligt de förutsättningar som bestäms i 25 a § och för tagande i eget bruk av tjänst som hänför sig till besittande av fastighet enligt de förutsättningar som bestäms i 32 §.

25 a §

En restaurang- eller cateringtjänst som överlåts till personalen anses tagen i eget bruk även när tjänsten inte överlåts i samband med skattepliktig rörelse och motsvarande tjänster inte säljs till utomstående.

26 §

Staten ska inte betala skatt på eget bruk av en vara eller tjänst. Staten ska dock betala skatt på eget bruk av en restaurang- eller cateringtjänst i de fall som avses i 25 a § och på eget bruk av en byggtjänst i de fall som avses i 31 § 1 mom. och 33 §.

39 §

Skatt ska dock inte betalas för restaurang- eller cateringtjänst till dem som utbildas vid en läroanstalt om tjänsten ges i samband med utbildningen och normalt anknyter till utbildningen.

84 §

I skatt ska betalas 23 procent av skattegrunden, om inte något annat anges i 85 eller 85 a §.

85 §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 13 procent av skattegrunden:

1) matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råvaror och kryddor, konserveringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen som används vid framställning eller konservering av dem (livsmedel),

2) restaurang- och cateringtjänster, med undantag för överlåtelser av varor som avses i 2 mom. 3 punkten,

3) fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för tillverkningen av sådana, industriavfall att användas som djurfoder samt foderfisk (fodermedel).

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta skattesatsen tillämpas inte på

1) levande djur,

2) vattenledningsvatten,

3) alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och tobaksprodukter, eller på

4) varor och gifter som avses i 85 a § 1 mom. 6 punkten.

85 a §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 9 procent av skattegrunden:


85 b §

Med avvikelse från 85 och 85 a § ska i skatt betalas 23 procent av skattegrunden av sådana förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande.

209 c §

Med avvikelse från 209 b § 2 mom. 1―10 punkten behöver följande fakturor innehålla endast de uppgifter som nämns nedan i 3 mom.:

1) fakturor på högst 250 euro,

2) fakturor i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner,

3) fakturor för restaurang- eller cateringtjänster eller persontransport, med undantag för fakturor för tjänster som är avsedda för vidareförsäljning,

4) verifikationer som skrivs ut av parkeringsautomater och andra liknande anordningar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Om inte något annat föreskrivs nedan, ska lagen tillämpas om en såld vara eller tjänst har levererats eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas på de understöd och bidrag som hänförs till skattegrunden, ersättningar som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och ersättningar som Ålands radio och TV Ab får av inkomsterna från televisionsavgifter, vilka har erhållits efter att lagen har trätt i kraft.

På vederlaget eller den del av vederlaget för försäljningen av en vara eller tjänst som har influtit innan denna lag trädde i kraft tillämpas de skattesatser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånader som infaller efter lagens ikraftträdande.

RP 137/2009
FiUB 32/2009
RSv 180/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.