1769/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 45 § 1 mom. lagen av den 29 december 2009 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009):

1 §
Tillämpningsområde

Kommuner och andra utbildningsanordnare beviljas statsunderstöd för kostnaderna för sådan undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen som dessa ordnar i kommuner på samernas hembygdsområde enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 §
Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Statsunderstöd beviljas för de sammanlagda undervisningstimmarna i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen. För att understöd ska beviljas krävs att undervisningsgruppernas storlek per utbildningsanordnare i genomsnitt är minst tre elever. Utbildningsanordnaren ska i det meddelande om timantalet som gäller statsunderstöd endast ta med de undervisningstimmar för vilka gäller att storleken på de sammanlagda undervisningsgrupperna i genomsnitt är minst tre elever. I timantalet för den grundläggande utbildningen får på motsvarande sätt inräknas förskole- och påbyggnadsundervisning.

Undervisningen ska i mån av möjlighet ordnas ekonomiskt och vid behov i undervisningsgrupper som består av elever från olika årskurser.

3 §
Bestämmande av statsunderstöd

Statsunderstöd beviljas enligt de genomsnittliga lönekostnaderna per undervisningstimme för undervisningspersonal i sådan grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning som avses i detta beslut.

De lönekostnader per undervisningstimme som avses i 1 mom. beräknas på förhand för det följande finansåret så att de genomsnittliga kostnaderna per undervisningstimme under året före beräkningsåret omvandlas till den uppskattade kostnadsnivån för finansåret.

4 §

Utbildningsanordnaren beviljas förskott på statsunderstödet. Förskottet bestäms enligt det uppskattade antalet undervisningstimmar för finansåret utgående från läget den 20 september året före finansåret.

Det slutliga statsunderstödet beviljas enligt det faktiska antalet undervisningstimmar under finansåret före utgången av juni året efter finansåret.

5 §
Utbetalning av statsunderstöd

Förskottet på statsunderstödet betalas till utbildningsanordnaren två gånger per år i lika stora poster, den första posten före utgången av mars och den andra posten före utgången av september.

Det slutliga statsunderstödet betalas till utbildningsanordnaren eller överbetalt förskott återbetalas till staten före utgången av juli året efter finansåret.

6 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Utbildningsanordnaren ska lämna för beviljande av statsunderstöd behövliga uppgifter till Regionförvaltningsverket i Lappland i enlighet med Regionförvaltningsverkets i Lappland anvisningar.

7 §
Ikraftträdelsebestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

 Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Paula Risikko

Regeringsråd
Outi Luoma-aho

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.