1768/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den  29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 20 november 1998 om grundläggande utbildning (852/1998) 20 § samt

fogas till en ny 9 a och en ny 9 b§ som följer:

9 a §
Syftet med och innehållet i flexibel grundläggande utbildning

Syftet med flexibel grundläggande utbildning är att minska avbrotten i den grundläggande utbildningen och att förebygga utslagning.

Med flexibel grundläggande utbildning avses undervisning, inlärning och stöd för utveckling som ordnas i enlighet med läroplanen inom den grundläggande utbildningen. Undervisningen ordnas i små grupper i skolan, på arbetsplater och i andra inlärningsmiljöer med hjälp av sektorövergripande samarbete samt med hjälp av stöd- och rådgivningstjänster.

9 b §
Att anta en elev i flexibel grundläggande utbildning

En elev på årskurs 7—9 i grundläggande utbildning kan antas till flexibel grundläggande utbildning. I undantagsfall kan också en elev som får sådan specialundervisning som avses i 17 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning antas till flexibel grundläggande utbildning om eleven kan följa den läroplan som följs i den flexibla grundläggande utbildningen och om arrangemanget som helhet kan anses vara till fördel för eleven.

En elev väljs till flexibel grundläggande utbildning utgående från en ansökan som eleven eller vårdnadshavaren har gjort. Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för antagningen av elever och om antagningsförfarandet. När elever antas till flexibel grundläggande utbildning ska man tillämpa likvärdiga antagningsgrunder.

20 §
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning

Tillstånd att ordna sådan utbildning som avses i 5 och 7 § lagen om grundläggande utbildning ska sökas senast ett år innan undervisningen planeras börja. Vederbörande ministerium kan vid behov också behandla en ansökan som gjorts senare.

I ansökan om tillstånd ska ges en utredning om att utbildningen behövs och att de övriga villkoren för beviljande av tillstånd är fyllda.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

 Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Paula Risikko

Regeringsråd
Outi Luoma-aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.