1764/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 april 2008 om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet (222/2008) 8 § 1 mom. som följer:

8 §
Behörig tingsrätt

Ett beslut som Rättsregistercentralen har fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet och som gäller erkännande och verkställighet av ett i 2 § avsett beslut av en domstol i en annan medlemsstat får överklagas hos Birkalands tingsrätt.

Tingsrätten är domför med ordföranden ensam.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som vid lagens ikraftträdande är anhängiga vid Tammerfors tingsrätt överförs till Birkalands tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.