1751/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 1 § och mellanrubriken före den samt 1 a §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 549/1994, 210/2000 och 629/2005 och 1 a § sådan den lyder i lag 591/2009, samt

fogas en ny mellanrubrik före 1 a § och till lagen en ny 1 b § som följer:

Tingsrätter
1 §

Allmänna underrätter är Birkalands tingsrätt, Egentliga Finlands tingsrätt, Egentliga Tavastlands tingsrätt, Esbo tingsrätt, Helsingfors tingsrätt, Hyvinge tingsrätt, Kajanalands tingsrätt, Kemi-Torneå tingsrätt, Kymmenedalens tingsrätt, Lapplands tingsrätt, Mellersta Finlands tingsrätt, Mellersta Österbottens tingsrätt, Norra Karelens tingsrätt, Norra Savolax tingsrätt, Päijänne-Tavastlands tingsrätt, Satakunta tingsrätt, Södra Karelens tingsrätt, Södra Savolax tingsrätt, Södra Österbottens tingsrätt, Tusby tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Vanda tingsrätt, Västra Nylands tingsrätt, Ylivieska-Brahestad tingsrätt, Åland tingsrätt, Österbottens tingsrätt och Östra Nylands tingsrätt.

Tingsrättens lagfarna medlemmar
1 a §

Vid tingsrätten finns lagmans- och tingsdomartjänster.

I fråga om utnämning av och behörighetsvillkor för lagmannen och tingsdomarna bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000).

Lagmannen är chef för ämbetsverket i administrativa frågor.

Vid en tingsrätt som inrättats genom sammanslagning av flera tingsrätters domkretsar kan det, om sammanslagningen kräver det, tillfälligt finnas fler än en lagmanstjänst. I så fall ska till en av tjänsterna höra att tjänstgöra som chef för ämbetsverket. Vad som i lag eller förordning föreskrivs om lagmannen gäller i en sådan tingsrätt den lagman som tjänstgör som chef.

Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol tjänstgör även som tingsdomare vid Ålands tingsrätt.

1 b §

För att trygga de språkliga rättigheterna för befolkningsminoriteten inom en tingsrätts domkrets ska det vid varje tvåspråkig tingsrätt finnas ett tillräckligt antal tingsdomartjänster i fråga om vilka bestämmelser om behörighetsvillkoren som gäller språkkunskaper för de som utnämns ingår i 12 § 2 mom. i lagen om utnämning av domare. Det ska dock finnas minst en sådan tingsdomartjänst.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om antalet i 1 mom. avsedda tjänster vid varje tvåspråkig tingsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Den lagmanstjänst som avses i 1 a § 4 mom. och till vilken det hör att tjänstgöra som chef för ämbetsverket tillsätts första gången så att tjänsten utlyses bland de lagmän som arbetar vid tingsrätten och tillsätts med iakttagande i övrigt vad som föreskrivs om tjänsten som lagman i lagen om utnämning av domare.

Den som är utnämnd till en tingsdomartjänst vid denna lags ikraftträdande är i fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper fortfarande behörig för den tingsdomartjänst som han eller hon utnämnts till och för en tingsdomartjänst vid den tingsrätt till vilken nämnda tjänst överförs.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnd till tingsdomare för viss tid är i fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper behörig för tjänsteförhållandet till utgången av denna tid.

I bedömningen av om det i en tvåspråkig tingsrätt finns tillräckligt många tjänster som avses i 1 b §, får de tingsdomartjänster som, när denna lag träder i kraft, är tillsatta med personer som uppfyller kraven på språkkunskaper enligt 12 § 2 mom. i lagen om utnämning av domare räknas in.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.